Antivirotická triple terapie účinná ve zmírnění symptomů a zkrácení léčby u pacientů s COVID-19

11. 5. 2020

Hongkongští lékaři čerstvě publikovali v časopisu Lancet nadějné výsledky trojkombinace antivirotik při léčbě pacientů nakažených virem SARS-CoV-2. Experimentální léčba ulevovala od symptomů a zkracovala dobu infekčnosti i pobytu v nemocnici.

Antivirotika v léčbě COVID-19

Lopinavir (inhibitor HIV proteáz) a některé interferony (zejména interferon beta) vykázaly v in vitro studiích mírnou aktivitu proti příbuzným koronavirům SARS-CoV a MERS-CoV. U těchto antivirotik je navíc možno využít synergického efektu podání s nukleosidovým analogem ribavirinem, který inhibuje syntézu virové RNA.

Autoři prezentované studie provedli již v roce 2003 u pacientů nakažených SARS otevřenou studii, která ukázala, že kombinace lopinaviru/ritonaviru s ribavirinem snižovala mortalitu a potřebu podpory plicní ventilace. Rozhodli se tedy otestovat, zda kombinace 3 léčiv, z nichž každé vykazuje mírnou aktivitu proti viru SARS-CoV-2, zlepší u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 profil virové nálože a klinické příznaky.

Metodika studie

Prospektivní otevřené studie fáze II provedené v 6 hongkongských nemocnicích se zúčastnilo 127 pacientů s potvrzenou nákazou COVID-19, kteří byli hospitalizováni v období od 10. 1. do 20. 3. 2020 a vykazovali příznaky onemocnění po dobu maximálně 2 týdnů. Pacienti byli v poměru 2 : 1 randomizováni ke 14dennímu podání kombinované léčby (400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir, 400 mg ribavirin po 12 hodinách a dále 3× interferon β-1b v dávce 8 MIU podávaný obden) nebo kontrolní medikace (400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir po 12 hodinách).

Primárním cílem hodnocení byla doba do získání negativního testu na SARS-CoV-2 pomocí nazofaryngeálního stěru s detekcí viru technikou RT-PCR.

Výsledky

Medián doby od objevení příznaků do zahájení léčby činil 5 dní (mezikvartilové rozpětí [IQR] 3−7 dní). Doba do získání negativního testu byla u skupiny s kombinovanou léčbou signifikantně nižší než u kontrolní skupiny (7 vs. 12 dní od zahájení léčby; poměr rizik [HR] 4,37; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,86−10,24; p = 0,001).

Klinické zlepšení bylo taktéž signifikantně lepší v experimentální skupině, k úplnému odeznění příznaků došlo průměrně za 4 dny (IQR 3−8) oproti 8 dnům (IQR 7−9) v kontrolní skupině.

Pacienti z experimentální skupiny byli průměrně hospitalizováni po dobu 9,0 dnů (IQR 7,0−13,0), u pacientů z kontrolní skupiny činila průměrná doba hospitalizace 14,5 dne (IQR 9,3−16,0).

Incidence nežádoucích příhod se mezi skupinami nelišila (48 vs. 49 %), jednalo se zejména o nevolnost, průjem, horečku a zvýšenou hladinu jaterních enzymů. Žádný z pacientů nezemřel.

Závěr

Trojkombinace antivirotik byla u pacientů s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 bezpečná a účinnější než monoterapie lopinavirem/ritonavirem.

(este)

Zdroj: Hung I. F.-N., Lung K.-C., Tso E. Y.-K. et al. Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir–ritonavir, and ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet 2020 May 8, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31042-4.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se