„Jednohubky“ z klinického výzkumu – 2024/4

10. 6. 2024

Dnešní rychlé „jednohubky“ jsou vesměs zaměřeny na aktuální výsledky klinického výzkumu nových modalit farmakoterapie.

Nové cesty podání adrenalinu při anafylaktické reakci

Anafylaktická reakce vyžaduje okamžité podání adrenalinu autoinjektorem. Ačkoliv počet pacientů, kteří potřebují tuto léčbu, stoupá, terapie adrenalinem se využívá nedostatečně. Ve vývoji jsou proto nové lékové formy, které mají aplikaci usnadnit.

V pokročilé fázi vývoje jsou 3 intranazální formy adrenalinu, dále sublingvální film velikosti poštovní známky, který se rychle rozpustí v kontaktu s jazykem a uvolní proléčivo adrenalinu, a také transdermální forma, jež využívá plynový generátor, který prožene lék velmi vysokou rychlostí přes kůži za 50 milisekund.

Zdroj: New Administration routes for adrenaline in anaphylaxis. Medscape, 2024 May 23. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/new-administration-routes-adrenaline-anaphylaxis-2024a10009r3

   

Semaglutid snižuje riziko nežádoucích renálních příhod u pacientů s DM2 a CKD

Studie FLOW (Evaluate Renal Function with Semaglutide Once Weekly) hodnotila výskyt složeného parametru zahrnujícího vznik selhání ledvin (dialýza, transplantace nebo odhadovaná glomerulární filtrace /eGFR/ < 15 ml/min/1,73 m2), ≥ 50% pokles eGFR oproti vstupu do studie nebo úmrtí z renálních či kardiovaskulárních příčin u pacientů s diabetem mellitem 2. typu (DM2) a chronickým onemocněním ledvin (CKD) při podávání semaglutidu 1 mg s.c. 1× týdně nebo placeba.

U 3533 účastníků byl v rámci sledování, jehož medián činil 3,4 roku, zjištěn pokles složeného sledovaného parametru při léčbě semaglutidem o 24 % v porovnání s placebem (poměr rizik [HR] 0,76; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,66–0,88; p = 0,0003). Semaglutid rovněž snížil riziko uvedených renálních příhod (HR 0,79; 95% CI 0,66–0,94).

Zdroj: Perkovic V., Tuttle K. R., Rossing P. et al.; FLOW Trial Committees and Investigators. Effects of semaglutide on chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2024 May 24, doi: 10.1056/NEJMoa2403347 [Epub ahead of print].

   

Afikamten u symptomatické obstrukční HCM

Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie (HCM) patří mezi nejčastější geneticky podmíněná onemocnění srdce. Afikamten je perorální selektivní inhibitor srdečního myozinu, který potlačuje srdeční kontraktilitu, a tím u pacientů s HCM snižuje tlakový gradient ve výtokovém traktu levé komory (LVOTG).

V randomizované dvojitě zaslepené studii fáze III s 282 dospělými pacienty vedlo užívání afikamtenu během 24 týdnů k významně větší průměrné změně maximálního vychytávání kyslíku při zátěžovém kardiopulmonálním testu oproti vstupu do studie než v případě podávání placeba (1,8 ml/kg/min vs. 0,0 ml/kg/min; p < 0,001). Významné zlepšení bylo zjištěno u všech 10 sekundárních sledovaných parametrů včetně snížení třídy srdečního selhání NYHA. Výskyt nežádoucích příhod byl srovnatelný s placebem.

Zdroj: Maron M. S., Masri A., Nassif M. E. et al.; SEQUOIA-HCM Investigators. Aficamten for symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med 2024 May 30; 390 (20): 1849−1861, doi: 10.1056/NEJMoa2401424.

   

EMA schválila genovou terapii hemofilie B

Většina stávajících přípravků pro léčbu hemofilie B vyžaduje časté a doživotní i.v. infuze pro prevenci krvácení. V květnu 2024 Evropská léková agentura (EMA) udělila podmínečné schválení fidanakogen elaparvoveku pro léčbu středně těžké a těžké hemofilie B u dospělých. Tento preparát využívá rekombinantní adeno-asociovaný sérotyp viru Rh74 (AAVRh74var), který nese funkční kopii varianty Padua transgenu lidského koagulačního faktoru IX. Lidský organismus je pak schopen vytvářet chybějící faktor IX. 

Schválení bylo uděleno na základě probíhající studie fáze III, která prokázala méně krvácivých příhod při podávání fidanakogen elaparvoveku než při standardní profylaxi, navíc bez potřeby další substituce faktoru IX. Podmínkou léčby je absence inhibitorů faktoru IX a protilátek proti AAVRh74var.

Zdroj: EMA Authorizes Hemophilia B Gene Therapy. Medscape, 2024 May 31. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/ema-authorizes-hemophilia-b-gene-therapy-2024a1000a9j

    

(zza)Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se