Na prahu klinické praxe – nové léčebné možnosti u cervikálního karcinomu na letošním kongresu ESMO

19. 12. 2023

Výsledky klinických studií fáze III mají největší potenciál promítnout se v blízké budoucnosti do praxe, a proto bývají v centru pozornosti pořadatelů i posluchačstva odborných konferencí. Přinášíme dvě takové novinky týkající se léčby karcinomu hrdla děložního, které předseda Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) vybral pro své sympozium v rámci letošního kongresu ESMO v Madridu.

Jak zabránit relapsu a progresi onemocnění?

Pacientky s lokálně pokročilými nádory hrdla děložního podstupují standardně chemoradioterapii (CRT). Onemocnění ale často relabuje a metastazuje. Nedávno se ukázalo, že krátkodobá indukční chemoterapie podávaná před standardní CRT vykazuje příznivou míru odpovědi na léčbu. Mezinárodní klinická studie INTERLACE se zaměřila na zpřesnění informací o klinickém benefitu tohoto přístupu.

Studie se účastnily ženy s adenokarcinomem nebo dlaždicobuněčným karcinomem hrdla děložního ve stadiu IB s pozitivitou uzlin, IB2, II, IIIB a IVA (staging dle Mezinárodní federace pro gynekologii a porodnictví − FIGO 2008). Pacientky byly náhodně rozděleny do 2 ramen, v jednom probíhala léčba standardní CRT (cisplatina 1× týdně po dobu 5 týdnů), ve druhém této léčbě předcházela ještě indukční chemoterapie (karboplatina + paklitaxel, 6 týdnů). Doporučenou metodou radioterapie byla v obou ramenech 3D brachyterapie minimální celkovou dávkou EQD2 78 Gy. Primárními cíli studie byly celkové přežití (OS) a přežití bez progrese onemocnění (PFS).

Výsledky studie

Během 10 let bylo do studie zařazeno 500 žen s mediánem věku 46 let. Nejvíce byly zastoupeny pacientky ve stadiu II (77 %) s dlaždicobuněčným typem nádoru (82 %). Uzliny bez patologického nálezu mělo 57 % žen. Medián doby sledování dosáhl 64 měsíců.

U žen léčených kromě CRT i indukční chemoterapií se významně snížilo riziko progrese i úmrtí. Míra 5letého PFS činila 73 % v rameni s indukční chemoterapií a 64 % v rameni pouze se standardní CRT (poměr rizik [HR] 0,65; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,46–0,91; p = 0,013). Míra 5letého OS vystoupala na 80 a 72 % (HR 0,61; 95% CI 0,40–0,91, p = 0,04). Nežádoucí příhody s intenzitou stupně ≥ 3 byly pozorovány u 59 % účastnic v rameni s indukční léčbou a u 48 % v rameni pouze se standardní CRT.

Indukční chemoterapie tedy statisticky i klinicky významně prodloužila přežití žen s lokálně pokročilým karcinomem a snížila riziko progrese onemocnění. Odborníci přítomní na sympoziu ale poukázali na relativně vysoké zastoupení pacientek bez nálezu na uzlinách, a tedy s nižším rizikem relapsu, což mohlo do určité míry výsledky studie zkreslit. Tento potenciální nový standard péče je tak třeba podrobit dalšímu zkoumání.

   

Jak léčit relaps a progresi účinněji?

Z nově vyvíjených léčiv byly prezentovány výsledky tisotumab vedotinu, konjugátu monoklonální protilátky cílené na tkáňový faktor a cytostatika monomethylauristatinu E (MMAE). Tkáňový faktor ve zvýšené míře exprimují buňky různých solidních nádorů, mezi jinými i cervikálního, endometriálního nebo ovariálního karcinomu. Kromě cytotoxického účinku MMAE tisotumab vedotin také atrahuje cytotoxické T lymfocyty a NK buňky, jež přispívají k zániku nádorových buněk.

Výsledky studie

Léčivo prodloužilo OS žen s rekurentním nebo metastatickým karcinomem hrdla děložního léčených 2. nebo 3. linií léčby o 2 měsíce (medián 11,5 vs. 9,5 měsíce) a snížilo riziko úmrtí o 30 % oproti chemoterapii dle volby ošetřujícího onkologa (HR 0,70; 95% CI 0,54–0,89; p = 0,0038). Tisotumab vedotin byl cestou zrychleného schválení registrován před 2 lety v USA.

  

(jam)

Zdroje:
1. ESMO Congress 2023, 20–24 October 2023, Madrid, Spain. Tisková zpráva, 6. 10. 2023. Dostupné na: www.esmo.org/newsroom/press-releases/esmo-congress-2023-20-24-october-2023-madrid-spain
2. Induction chemotherapy before CRT improves outcomes in locally advanced cervical cancer. ESMO Daily Reporter, 2023 Oct 22. Dostupné na: www.dailyreporter.esmo.org/esmo-congress-2023/top-news/induction-chemotherapy-before-crt-improves-outcomes-in-locally-advanced-cervical-cancer
3. McCormack M., Gallardo Rincón D., Eminowicz G. et al. LBA8 A randomised phase III trial of induction chemotherapy followed by chemoradiation compared with chemoradiation alone in locally advanced cervical cancer: the GCIG INTERLACE trial. Ann Oncol 2023; 34 (Suppl. 2): S1276, doi: 10.1016/j.annonc.2023.10.028.
4. Vergote I. B., Gonzalez Martin A., Fujiwara K. et al. LBA9 InnovaTV 301/ENGOT-cx12/GOG-3057: a global, randomized, open-label, phase III study of tisotumab vedotin vs investigator’s choice of chemotherapy in 2L or 3L recurrent or metastatic cervical cancer. Ann Oncol 2023; 34 (Suppl. 2): S1276−S1277, doi: 10.1016/j.annonc.2023.10.029.
5. Markham A. Tisotumab vedotin: first approval. Drugs 2021; 81 (18): 2141-2147, doi: 10.1007/s40265-021-01633-8.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se