Pravděpodobnost eskalace léčby CHOPN k triple terapii v běžné klinické praxi

22. 2. 2023

Americká observační studie si dala za cíl posoudit, jak se liší charakteristika pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří zahájili monoterapii nebo kombinovanou terapii bronchodilatancii ze skupiny LAMA/LABA. Autoři prezentované analýzy také provedli u jednotlivých podskupin srovnání míry eskalace léčby na trojkombinaci LAMA/LABA a inhalačních kortikosteroidů.

Terapeutické modality v léčbě CHOPN

Chronické obstrukční plicní nemoci lze do velké míry předcházet, přesto patří celosvětově k hlavním příčinám úmrtí a významně navyšuje finanční náklady na zdravotní péči. Terapií 1. linie jsou bronchodilatancia ze skupiny dlouhodobě působících anticholinergik (LAMA) nebo dlouhodobě působících β2-agonistů (LABA), která zlepšují plicní funkce a kvalitu života spojenou se zdravím a redukují míru exacerbací. V případě neuspokojivé kompenzace nemoci monoterapií se LAMA a LABA kombinují a při přetrvávajících exacerbacích se přidává inhalační kortikosteroid (IKS) a podává se tak terapie trojkombinací (TT). V nedávné době bylo schváleno několik fixních kombinací LAMA/LABA.

Aby lépe porozuměli, které skupiny pacientů mají z těchto terapeutických možností největší benefit, zajímali se autoři prezentované práce o charakteristiku pacientů zahajujících léčbu a její případnou eskalaci.

Metodika studie

Jednalo se o americkou retrospektivní kohortovou studii zahrnující nové pacienty s fixní kombinací LAMA/LABA (umeklidinium/vilanterol, UMEC/VI) nebo s tiotropiem (TIO) jako LAMA monoterapií. Ze zdravotnické databáze byla získána data pacientů léčených od května 2013 do prosince 2015. Při zahájení terapie byli pacienti ve věku ≥ 40 let a byli kontinuálně zapojeni do zdravotního pojištění po dobu 12 měsíců před a ≥ 30 dní po zahájení terapie. Pomocí propensity score byli uživatelé LAMA párováni 1 : 1 s uživateli LAMA/LABA, data o zahájení TT byla získána z databáze lékáren.

Výsledky

Bylo zahrnuto 35 357 pacientů zahajujících terapii s TIO a 2407 zahajujících terapii s UMEC/VI. Po přiřazení propensity score byla míra zahájení TT signifikantně vyšší u nových uživatelů TIO oproti novým uživatelům UMEC/VI (míra incidence 0,92 vs. 0,49 na 100 měsíců expozice; p < 0,001). 

U pacientů, kteří progredovali do TT, činila průměrná doba do zahájení TT 6,5 (± 3,9) měsíce v kohortě s UMEC/VI a 5,6 (± 4,2) měsíce v kohortě s TIO. V kohortě s TIO bylo o 87 % vyšší riziko iniciace TT oproti kohortě s UMEC/VI (poměr rizik [HR] 1,87; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,4−2,5; p = 0,001).

Závěr

Pacienti užívající fixní kombinaci umeklidinium/vilanterol progredovali do terapie trojkombinací pomaleji a také u nich bylo nižší riziko progrese do terapie trojkombinací než u pacientů užívajících monoterapii tiotropiem.

(mir)

Zdroj: Hahn B., Hull M., Blauer-Peterson C. et al. Rates of escalation to triple COPD therapy among incident users of LAMA and LAMA/LABA. Respir Med 2018; 139: 65−71, doi: 10.1016/j.rmed.2018.04.014.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se