Přínosy intervence ze strany lékárníků v léčbě hypertenze u komorbidních pacientů

14. 8. 2023

Podstudie studie CAPTION hodnotila, zda může model spolupráce mezi praktickým lékařem a lékárníkem zahrnující optimalizaci lékové terapie a podporu preventivních zdravotních opatření zlepšit kompenzaci krevního tlaku (TK) u pacientů s nekompenzovanou hypertenzí a diabetem mellitem (DM) či chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Účel provedení podstudie studie CAPTION

Collaboration between Pharmacists and Physicians to Improve Blood Pressure Now (CAPTION) byla klastrově randomizovaná prospektivní multicentrická klinická studie, která proběhla na 32 lékařských pracovištích v 15 státech USA od března 2010 do června 2013. Primární sledovaný parametr nedosáhl statistické významnosti: kompenzace TK bylo dosaženo u 43 % pacientů s intervencí ze strany lékárníka a 34 % pacientů se standardní péčí (poměr šancí [OR] 1,57; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,99–2,50; p = 0,059). Kompenzace TK však byla v této studii stanovena podle doporučení JNC-7 (7. zpráva Společného národního výboru pro prevenci, detekci, hodnocení a léčbu vysokého krevního tlaku), která definovala kompenzaci TK u pacientů s DM a CKD jako < 130/80 mmHg. JNC-8 z roku 2014 již doporučila cílovou hodnotu TK < 140/90 mmHg pro pacienty starší 60 let a nemocné s DM či CKD. Ve studii CAPTION přitom byla více než polovina pacientů právě s CKD a DM.

Cílem následující podstudie proto bylo zjistit, zda pacienti s hypertenzí a s DM či CKD, na jejichž léčbě se podílel lékárník, dosáhli většího snížení průměrného TK a častější kompenzace TK za 9 měsíců ve srovnání se standardní péčí. Druhým cílem bylo porovnat dosažení kompenzace TK podle doporučení JNC-7 a JNC-8.

Hodnocená populace pacientů

Studie CAPTION zařadila 335 pacientů (227 s intervencí, 108 kontrol), z toho mělo 242 DM, 43 CKD a 50 DM i CKD. Jednalo se o dospělé muže či ženy s diagnostikovanou a nekompenzovanou hypertenzí. Pacienti byli randomizovaní do 3 větví − se standardní péčí, s 9měsíční intervencí nebo s 24měsíční intervencí. Sekundární post hoc analýza sledovala průměrné snížení TK a míru kompenzace TK v intervenční a kontrolní skupině během prvních 9 měsíců intervence u pacientů s DM či CKD na základě kritérií JNC-8. Do této analýzy bylo zahrnuto 241 pacientů (165 v intervenční a 76 v kontrolní skupině).

Intervence ze strany lékárníků

Lékárníci v intervenční větvi uskutečnili rozhovor s pacientem o jeho lécích včetně volně prodejných a bylinných přípravků, posoudili možné vedlejší účinky, kontraindikace, lékové interakce a aspekty adherence. Poskytli pacientovi informace o hypertenzi, poučili ho o významu správného dodržování farmakoterapeutického plánu a navrhli mu pomůcky pro podporu adherence k léčbě a úpravy životního stylu. Pro každého pacienta vytvořili individuální plán péče včetně cílových hodnot TK, frekvence osobních návštěv a telefonních hovorů. Plán předali ošetřujícímu praktickému lékaři. Lékárníci byli vyzváni, aby postupovali podle pokynů JNC-7, ale jinak se mohli řídit vlastním odborným úsudkem.

Výsledná zjištění

Ve skupině s intervencí lékárníka byl po 9 měsících zjištěn významně větší průměrný pokles systolického TK (sTK) ve srovnání se skupinou se standardní péčí (−8,64 mmHg; 95% CI −12,8 až −4,49; p < 0,001).

Intervence ze strany lékárníka byla spojena s častějším dosažením kompenzace TK ve srovnání s obvyklou péčí jak dle doporučených cílových hodnot JNC-7 (upravený OR 1,97; 95% CI 1,01–3,86; p = 0,0470), tak dle JNC-8 (upravený OR 2,16; 95% CI 1,21–3,85; p = 0,0102). Hladina významnosti byla vyšší u analýzy JNC-8 ve srovnání s analýzou JNC-7. Nejpravděpodobnějším důvodem zlepšení hodnoty TK v intervenční skupině byla intenzifikace suboptimálních režimů.

Závěr

Výsledky podstudie ukázaly, že intervence ze strany lékárníka přispěla ke snížení průměrného sTK a zlepšení kompenzace TK u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí a průvodním DM či CKD bez ohledu na stanovené cílové hodnoty TK.

(lkt)

Zdroj: Anderegg M. D., Gums T. H, Uribe L. et al. Pharmacist intervention for blood pressure control in patients with diabetes and/or chronic kidney disease. Pharmacotherapy 2018; 38 (3): 309–318, doi: 10.1002/phar.2083.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se