Snižují glifloziny rovněž riziko síňových arytmií a náhlé smrti?

22. 11. 2022

Nedávno publikovaná metaanalýza 34 randomizovaných kontrolovaných studií měla za cíl zjistit, jak významné je snížení rizika vzniku arytmií a náhlé srdeční smrti u pacientů s diabetem 2. typu nebo se srdečním selháním při léčbě inhibitory SGLT2, tedy glifloziny.

Úvod

Je doloženo, že inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i) používané v léčbě diabetu 2. typu a srdečního selhání snižují riziko hospitalizace pro srdeční selhání. Američtí odborníci se pokusili zhodnotit jejich vliv na výskyt srdečních arytmií.

Dva nezávislí hodnotitelé provedli průzkum databází PubMed a ClinicalTrials.gov a vyhledali randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studie, které porovnávaly SGLT2i s placebem nebo s aktivní léčbou u pacientů s DM 2. typu nebo srdečním selháním. Primárním sledovaným parametrem byla incidence síňových arytmií, komorových arytmií a náhlé srdeční smrti.

Analyzované studie

Do analýzy bylo zařazeno 34 prací zahrnujících 25 studií kontrolovaných placebem a 9 s aktivními komparátory. Celkový počet účastníků činil 63 166, z nichž 35 883 (56,8 %) užívalo SGLT2i. Dapagliflozin hodnotilo 11 studií, kanagliflozin 10, empagliflozin 9 a ertugliflozin 4. Všechny kromě jedné zahrnovaly výhradně pacienty s diabetem 2. typu; do studie DAPA-HF byli zařazeni nemocní se srdečním selháním s ejekční frakcí ≤ 40 %, a pouze 42 % z nich mělo diabetes 2. typu. Průměrný věk účastníků byl 53–67 let, čas od diagnózy diabetu 5,5–15,8 roku a délka sledování se v jednotlivých studiích pohybovala od 24 týdnů do 5,7 roku.

Výsledná zjištění

Kumulativní incidence hodnocených příhod byla nízká − na 1000 pacientoroků se jednalo o 3,6 případu nově vzniklých síňových arytmií, 1,4 případu komorových arytmií a 2,5 případu náhlé srdeční smrti. Léčba SGLT2i byla spojena s významným snížením rizika síňových arytmií (poměr šancí [OR] 0,81; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,69–0,95; p = 0,008) a náhlé srdeční smrti (OR 0,72; 95% CI 0,54–0,97; p = 0,03) v porovnání s kontrolami. Rozdíl v incidenci komorových arytmií a srdeční zástavy nebyl statisticky významný.

Závěr

Tato metaanalýza ukázala další přínos inhibitorů SGLT2 v podobě snížení rizika vzniku síňových arytmií a náhlé srdeční smrti. Autoři doporučují provést prospektivní studie, které by tento antiarytmogenní účinek potvrdily a zhodnotily, zda se jedná o efekt celé třídy léčiv, nebo pouze některých konkrétních přípravků.

(zza)

Zdroj: Fernandes G. C., Fernandes A., Cardoso R. et al. Association of SGLT2 inhibitors with arrhythmias and sudden cardiac death in patients with type 2 diabetes or heart failure: a meta-analysis of 34 randomized controlled trials. Heart Rhythm 2021 Jul; 18 (7): 1098−1105, doi: 10.1016/j.hrthm.2021.03.028.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se