Správné používání kodeinu u pediatrických pacientů

8. 4. 2016

V roce 2013 a 2014 Evropská léková agentura (EMA) omezila používání kodeinu pro léčbu bolesti a kašle u dětí a dospívajících. V praxi se však stále můžeme setkat s chybnou preskripcí. Následující článek přináší shrnutí problematiky a aktuálních stanovisek EMA.

Mechanismus účinku a obecné indikace

Kodein je agonista opioidních receptorů řazený do skupiny středně až slabě účinných opioidů. Indikován je k léčbě bolesti a suchého dráždivého kašle. Bolest tlumí účinkem na μ-opioidní receptory a kašel snížením citlivosti centra pro kašel v prodloužené míše.

Nevýznamnější údaje o farmakokinetice

V organismu je pomocí CYP2D6 demetylován na morfin, který se výrazně podílí na terapeutickém účinku léčiva. Díky polymorfismu v genech pro jednotlivé izoformy CYP patří asi 10 % bělošské populace mezi ultrarychlé metabolizátory kodeinu. Intenzivní metabolismus kodeinu u nich vede k vyšším plazmatickým koncentracím morfinu a ke zvýšení rizika závažných nežádoucích účinků. Metabolismus kodeinu u dětí je variabilní a těžko předvídatelný. Za plně dozrálý je enzymatický systém metabolizující kodein považován až od 12 let věku. Kodein jako slabá báze prostupuje také do mateřského mléka.

Nežádoucí účinky a podněty k přezkoumání bezpečnosti

Opioidní analgetika mají řadu centrálních a periferních účinků. Vzhledem k použití u pediatrické populace je nejvíce diskutován útlum citlivosti dechového centra na parciální tlak CO2 v krvi. Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) při EMA prostudoval:

 • 6 případů respirační deprese (3 z nich fatální) u dětí, které užívaly kodein v doporučených dávkách k terapii akutní bolesti po tonzilektomii, jež byla provedena kvůli prokázané spánkové apnoi;
 • 14 případů intoxikace (4 z nich fatální), které se vyskytly u dětí užívajících kodein k léčbě kašle při respirační infekci;
 • publikovanou kazuistiku fatální respirační deprese kojeného dítěte, jehož matka patřila mezi ultrarychlé metabolizátory a užívala kodein;
 • dostupná data o účinnosti a bezpečnosti kodeinu z publikovaných klinických studií, postmarketingových studií a metaanalýz.

Závěry Evropské lékové agentury

Po porovnání rizika a přínosů léčby kodeinem bylo jeho použití omezeno následovně:

 • Kodein je kontraindikován u dětí do 12 let v terapii bolesti i kašle.
 • U dětí starších 12 let je možné kodein použít v terapii středně silné akutní bolesti, pokud není možné využít např. paracetamol nebo ibuprofen.
 • Do 18 let věku je kodein kontraindikován jako analgetikum po tonzilektomii provedené u pacientů z důvodu spánkové apnoe.
 • V terapii kašle se kodein nedoporučuje pediatrickým pacientům od 12 do 18 let, kteří mají snížené dechové funkce.
 • Kodein je dále kontraindikován u kojících žen a u ultrarychlých metabolizátorů každého věku.

EMA rovněž připomíná, že v terapii kašle u dětí je účinnost kodeinu ve srovnání s režimovými opatřeními nebo jinými antitusiky diskutabilní. Rovněž v terapii bolesti není kodein účinnější než jiná, neopioidní analgetika. Při dodržení bezpečnostních opatření však má nadále své místo v léčbě pediatrických pacientů.

(jam)

Zdroje:

 1. Restrictions on use of codeine for pain relief in children – CMDh endorses PRAC recommendation. EMA Science Medicines Health.Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine-containing_medicines/human_referral_prac_000008.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
 2. Codeine not to be used in children below 12 years for cough and cold. EMA Science Medicines Health. Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/04/news_detail_002316.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 3. SPC Codein Slovakofarma 15 mg. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0056992&tab=texts


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se