Možnosti využití konopí v terapii Touretteova syndromu

20. 6. 2024

Retrospektivní analýza a on-line průzkum provedené na psychiatrické klinice v německém Hannoveru zjišťovaly efektivitu a bezpečnost užívání přípravků s konopím u pacientů s Touretteovým syndromem v reálné praxi.

Úvod

Touretteův syndrom (TS) je neuropsychiatrické onemocnění charakterizované motorickými a vokálními tiky. Často je provázeno psychiatrickými komorbiditami, jako jsou porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), obsedantně-kompulzivní porucha (OCD), ataky zuřivosti, anxieta, poruchy spánku a deprese. Z patofyziologického hlediska se nejspíš jedná o poruchu interakce mezi tonickou a fázickou dopaminergní signalizací s následným narušením kortiko-striato-thalamo-kortikálních okruhů.

V léčbě tiků se u TS často využívají antipsychotika, ovšem z důvodu jejich častých nežádoucích účinků a nedostatečné účinnosti hledá řada pacientů alternativní možnosti terapie v podobě přípravků s konopím (CBM), jež zmiňují i americké doporučené postupy pro léčbu TS. Dosavadní data naznačují, že CBM jsou v léčbě TS účinné a dobře tolerované a zmírňují nejen tiky, ale i další komorbidity. Otázkou ovšem je, jak se v účinnosti a bezpečnosti liší jednotlivé CBM a cesty jejich podání.

Metodika studie

Cílem autorů níže citované práce bylo rozšířit poznatky o účinnosti a bezpečnosti CBM v léčbě TS včetně rozdílů mezi jednotlivými přípravky. Do studie bylo zařazeno 98 dospělých ambulantních pacientů s TS vyšetřených na pracovišti autorů v letech 2002–2017, kteří užívali volně prodejné nebo předepsané CBM. Studie měla 2 části. V té první byly shromážděny údaje o pacientech (demografické údaje, závažnost TS, komorbidity, léčba, podrobnosti o užívání CBM – typ a počet užívaných CBM, délka léčby, dávkování, akutní a dlouhodobé účinky na tiky a komorbidity, výskyt nežádoucích účinků a vysazení léčby). Ve druhé části vyplňovali sami pacienti on-line dotazník týkající se užívání CBM.

Výsledná zjištění

Před vyšetřením měli účastníci studie předepsáno v průměru 5,8 léku pro terapii TS. Z CBM užívalo v léčbě TS 71 % zařazených pacientů „pouliční“ konopí, 37 % syntetický kanabinoid nabiximol, 37 % syntetický kanabinoid dronabinol a 22 % léčebné konopí připravené v lékárně. 30 % zařazených kombinovalo jednotlivé modality CBM.

Schopnost posoudit účinky CBM mělo 38 pacientů. Z nich 66 % upřednostňovalo léčebné konopí, 18 % dronabinol, 11 % nabiximol a 5 % „pouliční“ konopí. K subjektivnímu zmírnění tiků došlo u 85 % z těchto pacientů (zhruba o 60 %), 55 % popsalo zmírnění komorbidit (zejména OCD, ADHD a poruch spánku) a 93 % uvedlo zlepšení kvality života. Preferovaná dávka i cesta podání se mezi pacienty velmi lišila. Účinnost CBM zjevně přetrvávala dlouhodobě.

Průměrná doba užívání CBM činila 62,1 ± 73,9 měsíce, vysadilo ji 33 % pacientů. U 55 % analyzovaných se objevila alespoň 1 nežádoucí příhoda (AE). Všechny tyto AEs pacienti hodnotili jako tolerovatelné, nejčastěji se jednalo o závratě, únavu a změnu chuti k jídlu.

Pokud se týká porovnání jednotlivých CBM, pacienti hodnotili konopí (preferenčně bohaté na tetrahydrokanabinol [THC]) jako účinnější než nabiximol a dronabinol. Tato zjištění potvrdil i on-line průzkum, kterého se zúčastnilo 40 pacientů.

Závěr

Výsledky citované práce přinášejí další data podporující účinnost a bezpečnost CBM v léčbě tiků a komorbidit u dospělých pacientů s Touretteovým syndromem. Ukazují, že pacienti dávají přednost konopí bohatému na THC před syntetickými kanabinoidy. Je ale třeba vzít v úvahu limitace této práce dané retrospektivním designem a absencí kontrolní skupiny.

(zza)

Zdroj: Milosev L. M., Psathakis N., Szejko N. et al. Treatment of Gilles de la Tourette syndrome with cannabis-based medicine: results from a retrospective analysis and online survey. Cannabis Cannabinoid Res 2019; 4 (4): 265−274, doi: 10.1089/can.2018.0050.Štítky
Farmacie Neurologie Onkologie Algeziologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se