Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 192
Kategorie: Zprávy

V ostatnom čase sa dožil významného životného jubilea doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD., dlhoročný vysokoškolský učiteľ Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

jp_32560_f_1
jp_32560_f_1

Jubilant sa narodil 21. 10. 1949 v Bratislave, SR. V roku 1970 bol prijatý na štúdium na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 1975 ako promovaný farmaceut. Už ako študent FaF UK pracoval na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv ako pomocná vedecká sila na oddelení mikrobiológie. Diplomovú prácu vypracoval na tému ,,Imunochemická charakterizácia polysacharidových antigénov necholerových vibrií a špecifických protilátok na Výskumnom ústave epidemiológie v Bratislave.

Hneď po absolvovaní FaF UK nastúpil 1. 8. 1975 na Katedru biochémie a mikrobiológie ako asistent na oddelení mikrobiológie. V roku 1976 obhájil rigoróznu prácu na tému ,,Imunochemická analýza lipopolysacharidu Vibrio cholerae NAG a špecifických protilátok a získal akademický titul doktor prírodných vied – RNDr. 

Na externú ašpirantúru vo vednom odbore mikrobiológia nastúpil 1. 10. 1979 na Výskumnom ústave preventívneho lekárstva v Bratislave. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému ,,Zloženie vonkajšej membrány buniek Escherichia coli s arteficiálnou rezistenciou na amínoxidy“ na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a získal vedeckú hodnosť PhD.

V roku 1985 ukončil 1-ročné špecializované štúdium pedagogiky pre vysoké školy na FaF UK v Bratislave. V roku 1986 absolvoval mesačný študijný pobyt v Nemecku na UML v Halle a na Hygieneinstitut vo Wernigerode. V roku 1992 bol vybraný konkurzom SAIA na 4-mesačný pracovný pobyt v Dánsku, ktorý v roku 1993 na Satens Seruminstitut v Kodani úspešne absolvoval. Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: ,,Pôsobenie prírodných a syntetických látok na antimikróbnu a imunomodulačnú aktivitu ľudských a myšacích buniek“ získal v roku 1997 vedecko-pedagogický titul docent v odbore mikrobiológia.

V súčasnosti je garantom, prednášajúcim a skúšajúcim z predmetov Imunológia, Imunodiagnostika, Immunology (v anglickom jazyku) v magisterskom programe a predmetu Imunologické diagnostiká v bakalárskom študijnom programe na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Na Farmaceutickej fakulte bol členom Vedenia FaF UK, Kolégia dekana a Vedeckej rady a zastával funkciu prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie v rokoch 2000–2005. V rámci prednášok pre študentov Univerzity tretieho veku prednáša na Farmaceutickej fakulte vybrané témy z oblasti imunológie, prednášal aj v rámci celouniverzitných prednášok na Lekárskej fakulte v Bratislave a tiež na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave absolventom farmácie v rámci špecializačných štúdií v odbore lekárenstvo. Na katedre pôsobí ako zástupca vedúceho katedry a vedúci oddelenia mikrobiológie, imunológie a hygieny. Je školiteľom a oponentom viacerých diplomových, rigoróznych, grantových, atestačných prác a publikácií z oblasti farmácie, mikrobiológie a imunológie. Na Farmaceutickej fakulte v Bratislave pracuje ako člen komisie pre obhajoby diplomových prác, ako člen Komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore 15-15-9 mikrobiológia na FaF UK a člen skúšobnej komisie dizertačných skúšok vo vednom odbore 15-15-9 imunológia na LF UK v Bratislave. Je tiež členom výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti a od roku 2005 je menovaný zástupcom SR v oblasti zdravotníctva v Európskej liekopisnej komisii Rady Európy – skupina séra a vakcíny so sídlom v Štrasburgu vo Francúzsku.

V oblasti vedecko-výskumnej práce sa dlhoročne orientuje na štúdium vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií s arteficiálnou rezistenciou na kvartérne amóniové soli a amínoxidy a genetickej, mikrobiologickej a imunologickej charakterizácii nových probiotických mikroorganizmov. Jeho výsledky prispeli k osvetleniu mechanizmu vzniku arteficiálnej rezistencie gramnegatívnych baktérií na kvartérne amóniové soli a amínoxidy a k charakterizácii nových probiotických kmeňov. V súčasnosti je na FaF UK hlavný riešiteľ projektu APVV: Funkčná a štrukturálna analýza replikačného modulu korynefága BFK 20. Celkový počet jeho záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK je 120, z toho je 63 publikácií, z toho 23 v zahraničných (12 karentovaných) a 29 v domácich (4 karentované) časopisoch. Je spoluautorom 4 liekopisov.

Za rozvoj farmaceutického školstva a farmaceutických vied získal bronzovú, striebornú medailu, zlatú pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK (2002) a Cenu rektora UK Bratislava (2005).

Za jeho prínos do výučby farmaceutov získal Medailu PhMr. Vladímira J. Žuffu, ktorú udeľuje Slovenská farmaceutická spoločnosť.

K významnému životnému jubileu mu želáme veľa zdravia, pohody a radosti z dobre vykonanej práce.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2010 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se