PharmDr. Jozef Német, jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 196-197
Kategorie: Zprávy

V uplynulom období si široká farmaceutická verejnosť pripomenula šesťdesiatiny pána PharmDr. Jozefa Németa, odborného pracovníka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v Bratislave.

Jubilant sa narodil 3. januára 1952 v Bratislave, kde aj v rokoch 1967–1970 absolvoval stredoškolské vzdelanie na SVŠ Metodova. Po maturite v rokoch 1971–1976 študoval na FaF UK v Bratislave. Na nej v úzkej spolupráci s Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV, sektor limnológie, vypracoval aj svoju diplomovú prácu “Vplyv životného prostredia na biochemické vlastnosti indikátorov fekálneho znečistenia“.

Po promócii začal pracovať na tomto ústave SAV a zaoberal sa izoláciou baktérii rodu Bdellovibrio z povrchových tečúcich vôd medzi inými aj z Dunaja. Absolvoval aj študijný pobyt v Akadémii vied ZSSR na Ústave mikrobiológie v Puščine. Závery z jeho výskumnej činnosti viedli k izolácii tohto bakteriálneho predátora za použitia metódy dvojvrstvovej izolácie anaeróbných baktérií a k potvrdeniu, že sa vyskytuje aj  v Československu a v strednej Európe.

V roku 1980 sa stal vedúci referent – registrácie liekov v ČSSR na MZ SSR. Špecializoval sa na koncepciu rozvoja imunobiologických výrob (ÚSOL, o.p., Praha a IMUNA n.p., Šarišské Michaľany) a fermentačných výrob antibiotík a aminokyselín (SPOFA o.p., Praha a BIOTIKA, n.p., Slovenská Ľupča) a spolupracoval s príslušnými útvarmi MZ ČSR. Do jeho pracovnej náplne patrila aj koncepčná a riadiaca práca na úseku farmaceutických činnosti SR, spolupráca a účasť na tvorbe národnej legislatívy a vykonávacích predpisov pre oblasť farmácie, osobitne pre farmaceutickú výrobu, kontrolu a zavádzanie správnej výrobnej a správnej distribučnej praxe.

V roku 1990 sa stal vedúci oddelenia zdravotníckej výroby MZ SR.  Zameriaval sa hlavne na transformáciu podnikov farmaceutického priemyslu SR.

V rokoch 1992–1994 pracoval v SPOFA a.s., zastúpenie pre SR ako odborný zástupca.

V období rokoch 1994–2003 pôsobil opäť na MZ SR ako referent na Odbore farmácie na Útvare liekovej politiky. Jeho pracovňou náplňou bolo povoľovanie mimoriadnych dovozov neregistrovaných liekov, spolupráca na koncepciách zdravotných odborov, pripomienkovanie legislatívnych materiálov, prístupové procesy SR do EÚ a spolupráca na transpozícii európskej legislatívy do legislatívy SR – agenda drogových prekurzorov a vydávanie rozhodnutí na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi. V tejto pozícii pracoval do roku 2003.

V roku 2003 sa stal pracovníkom ŠÚKL na referáte drogových prekurzorov. V tejto pozícii pracuje dodnes.

Slovenská farmaceutická spoločnosť ocenila jeho doterajšiu prácu udelením svojho vysokého ocenenia – Medaile PhMr.Vladímíra Jána Žuffu.

Vážení kolegovia, dovoľte mi jubilantovi srdečne zablahoželať a popriať mu veľa pevného zdravia a energie pre ďalšiu koncepčnú a tvorivú prácu v prospech farmácie.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2012 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se