Česká a slovenská farmacie – 62. ročník


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 3
Kategorie: Úvodník

Při vstupu do nového roku se často rekapitulují události roku minulého. Náš časopis v redakčním úvodníku prvního čísla v loňském roce informoval o aktuální problematice, současném postavení časopisu a snaze toto periodikum začlenit mezi atraktivní zdroje vědeckých informací pro naše i zahraniční zájemce o problematiku farmaceutických oborů. Za úkol si dal, aby toto zatím neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů posilovalo a zvýrazňovalo svůj vědecký charakter. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a budeme postupně přijímat stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. V minulém roce byla doplněna redakční rada časopisu. Kromě paritního zastoupení českých a slovenských odborníků, které vyplývá z náležitosti k našemu společnému časopisu, jsou novými členy odborníci z USA, Nového Zélandu a Polska. Poděkování patří členům redakční rady našeho časopisu, kteří se svojí iniciativou zasloužili o vypracování materiálů, které umožnily začátkem listopadu minulého roku zaslat společnosti Thomson Reuters žádost a podklady pro hodnocení a udělení impakt faktoru. Vzhledem přísným kritériím hodnocení vědeckých časopisů pro pokrytí Web of Science, mezi které patří základní mezinárodními konvencemi stanovená pravidla vydávání časopisu, bude redakce vyžadovat přísné dodržování pokynů pro autory. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci také informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci. V této souvislosti se připravují pokyny, které by měly zjednodušit i komunikaci mezi autory a redakcí časopisu. Uvažuje se i o využití elektronického redakčního systému.

Změny nastávají také v nakladatelské činnosti České lékařské společnosti JEP, která je vydavatelem našeho časopisu. Většina periodik přešla do nakladatelství Mladá fronta a. s. – divize Medical Services, časopis Česká a slovenská farmacie však zůstává vzhledem k dobrým zkušenostem u dosavadní tiskárny. Naším vydavatelem bude i nadále Česká lékařská společnost JEP, která bude udržovat kontinuitu indexace časopisu v databázích, zejména Medline, Ebsco, Elsevier. ČLS JEP zajišťuje zasílání vydaných čísel časopisu společnosti MeDitorial s.r.o., která zpřístupňuje do sítě internet po jednorázové elektronické registraci pro předplatitele celé texty jednotlivých čísel ihned po jejich vydání a pro ostatní zájemce pouze souhrny článků. Plné texty pak po uplynutí 6 měsíců. V tištěné i digitalizované formě jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu.

Obsah časopisu bude i v tomto roce zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, příp. krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik zveřejňuje časopis odborné články z historie farmacie a informace o činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s naší redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají. Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o další informace, včetně objednávek předplatného nebo inzerce mohou kontaktovat našeho vydavatele ČLS JEP Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 226, www.cls.cz.

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem nového ročníku našeho časopisu a do roku 2013 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2013 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se