Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., ocenený SFS


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 104
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila ocenenie Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu doc. Mgr. Filsovi Andriamaintymu, PhD., vysokoškolskému učiteľovi Ka­tedry farmaceutickej chémie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Ko­­men­­ského (FaF UK) v Bratislave.


Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. sa narodil 13. marca 1964 v Antananarive na Madagaskare, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Od roku 1985 žije na Slovensku. V roku 1986 začal študovať na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave v odbore Biofyzika a chemická fyzika, ktorú ukončil v roku 1991 štátnymi skúškami a obhajobou diplomovej práce: Vplyv fázových prechodov lipidov na volt-ampérové charakteristiky modifikovaných dvojvrstvových membrán.

Hneď po ukončení vysokej školy ostal pracovať na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK na Katedre biofyziky a chemickej fyziky ako asistent. V roku 1992 zmenil pracovisko a prestúpil na Katedru biochémie Farmaceutickej fakulty UK. Od roku 1993 do 1996 absolvoval doktorandské štúdium a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce s názvom „Vplyv amfifilných a hydrofóbnych molekúl na vlastnosti (Ca2+-Mg2+)ATPázy zo sarkoplazmatického retikula v modelových membránach“ mu bol udelený titul PhD. vo vednom odbore Biochémia. V roku 1996 nastúpil na Katedru farmaceutickej chémie FaF UK, kde ako odborný asistent pôsobil do roku 2011.

Vedecko-pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore 7.3.3. Farmaceutická chémia získal v auguste roku 2011 obhajobou habilitačnej práce: Štúdium micelizácie a termodynamických parametrov bázických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej.

V rámci magisterského štúdia odboru 7.3.1. Farmácia na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK vedie cvičenia a semináre z  predmetov Farmaceutická chémia a Analýza liečiv. V rámci bakalárskeho štúdia odboru 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky na FaF UK prednáša a vedie cvičenia z predmetu Základy chémie materiálov II. Pedagogicky pôsobí aj v anglickom programe štúdia. Je členom Komisie pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakognózia a Farmakológia.

Od roku 1999 viedol 35 diplomových prác, 12 rigoróznych prác, bol oponentom 36 diplomových a 22 rigoróznych prác a v súčasnosti je školiteľom dvoch doktorandov.

Je spoluautorom skrípt Andriamainty F., Malík I. Far­ma­ceutická chémia, Vybrané liečivá – ich príprava, štúdium spektrálnych, fyzikálnych a chemických parametrov (FaF UK 2010, ISBN 978-80-223-2935-4).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa významne pričinil o rozpracovanie termodynamických aspektov, kritickej micelovej koncentrácie potenciálnych liečiv zo skupiny substituovanej kyseliny fenylkarbámovej. V tejto oblasti sa podieľal na vyriešených viacerých grantových projektoch. Pravidelne recenzuje vedecké publikácie do vedeckých periodík a posudzuje grantové projekty.

Do súčasného obdobia celkový počet vedeckých publikácií a záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti má 106, z toho vedeckých prác v karentovaných časopisoch (registrovaných v SCI) je 13, vedeckých nekarentovaných prác v časopisoch, zborníkoch a monografiách je 52. Počet citácií celkovo je 55, z toho 32 v SCI. Je členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Medzi jeho koníčky patrí šport, aktívne hráva futbal a vo voľnom čase sa venuje aj bojovému umeniu. Rád cestuje a spoznáva kultúru a históriu svetových pamiatok. V obľube má tiež duchovnú a psychologickú literatúru.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som k udeleniu ocenenia Medaily PhMr. Vladimíra J. Žuffu pánovi docentovi, úprimne zablahoželal a keďže sa v súčasnosti dožíva aj svojich päťdesiatin mu poprial hodne zdravia a mnoho síl do ďalšej odbornej práci v prospech farmácie.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se