Léčivé přípravky autorizované pro použití v EU – červenec 2022

19. 7. 2022

Červencový newsletter Evropské lékové agentury (EMA) prezentuje 7 schválených léčivých přípravků z různých farmakoterapeutických skupin, včetně 2 přípravků s příznakem orphan a 2 generik, jimž byl recentně schválen vstup na evropský trh. Následující výňatek z tohoto zpravodaje přibližuje jednotlivé léčivé přípravky.

EMA informovala v červencovém zpravodaji o 7 schválených léčivých přípravcích (LP) z následujících skupin: 

  • Antidiabetika, inzuliny a analoga střednědobě nebo dlouze působící v kombinaci s rychle působícími, k injekční aplikaci (LP Truvelog Mix 30)
  • Jiná cytostatika (LP Carvykti)
  • Jiná cytostatika, monoklonální protilátky (LP Lunsumio)
  • Jiná imunosupresiva (LP Pirfenidone AET)
  • Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku, hormony příštítných tělísek a analoga (LP Sondelbay)
  • Léky užívané při léčbě diabetu, kombinace perorálních léků snižujících hladinu glukózy v krvi (LP Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord)
  • Virové vakcíny, jiné virové vakcíny (LP Valneva)

Uvedeným léčivým přípravkům byl schválen vstup na trh všech členských států EU. V zemích EU, v nichž budou tyto LP uvedeny na trh, budou obchodovány pod stejným názvem, registračním číslem, strukturou a zněním SmPC a příbalovou informací.

   

Carvykti (ciltakabtagen autoleucel)

Podmíněná registrace byla recentně udělená přípravku geneticky modifikované autologní imunoterapie Carvykti, který je určený k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem po předchozí terapii imunomodulátorem, inhibitorem proteasomu a protilátkou proti CD38.

Mechanismus účinku tohoto přípravku je založený na modifikaci pacientovi vlastních T lymfocytů pomocí transgenu kódujícího chimérický antigenní receptor (CAR), který identifikuje a eliminuje buňky exprimující antigen maturace B-buněk (BCMA). BCMA je primárně exprimovaný na povrchu maligních buněk mnohočetného myelomu linie B, na B lymfocytech pozdního stadia a na plazmatických buňkách.

V klíčové studii MMY2001, která zásadně přispěla k udělení registrace, byla zaznamenaná dobrá odpověď na léčbu u přibližně 84 % (95 ze 113) pacientů a u 69 % (78 ze 113) příznaky nádorového onemocnění dokonce vymizely (nastala úplná odpověď).

Lunsumio (mosunetuzumab)

Dalším schváleným léčivým přípravkem s označením orphan je Lunsumio, indikovaný léčbě relabujícího nebo refrakterního folikulárního lymfomu po minimálně 2 předchozích terapiích. 

Účinná látka mosunetuzumab je humanizovaná protilátka proti imunoglobulinu IgG1 působící na antigeny CD20/CD3. Agonistické účinky mosunetuzumabu jsou podmíněné souběžnou vazbou na CD20 na B lymfocytech a na CD3 na T lymfocytech. Prostřednictvím imunologické synapse dochází k aktivaci T lymfocytu a uvolnění perforinu a granzymů, které vyvolávají rozpad B lymfocytu a následný zánik buňky. 

Otevřená multicentrická studie s mediánem sledování 18,3 měsíce zaznamenala úplnou odpověď u 60 % (54 z 90) pacientů a dobrou odpověď u 80 % (72 z 90). 

Truvelog Mix 30 (inzulin aspartát) 

Biosimilární přípravek Truvelog Mix 30 je indikovaný k léčbě diabetu mellitu dospělých a dětí od 10 let věku. 

Pirfenidone AET (pirfenidon)

Generikum Pirfenidone AET je určené k léčbě mírné až středně závažné idiopatické plicní fibrózy (IPF) u dospělých pacientů. IPF je chronické fibrózní a zánětlivé onemocnění postihující plíce, které je ovlivněné syntézou a liberací prozánětlivých cytokinů včetně TNF-α a IL-1β. 

Přesný mechanismus působení pirfenidonu není doposud zcela objasněný; byly pozorovány antifibrotické a protizánětlivé účinky v mnoha systémech in vitro a na zvířecích modelech plicní fibrózy.

Sondelbay (teriparatid)

Uvedený biosimilární léčivý přípravek je určený k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů, u kterých existuje zvýšené riziko fraktur. 

Účinná látka teriparatid je aktivním fragmentem endogenního lidského parathormonu, který je hlavním regulátorem metabolismu kalcia a fosforu v kostech a ledvinách. Svým působením nepřímo zvyšuje střevní absorpci vápníku, tubulární reabsorpci kalcia a vylučování fosfátů ledvinami.

Valneva (inaktivovaná adsorbovaná vakcína)

Vakcína Valneva je indikovaná k aktivní imunizaci v rámci prevence onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u dospělých osob do věku 50 let. 

Preparát obsahuje purifikovanou inaktivovanou celovirovou vakcínu SARS-CoV-2. Virus není schopen replikace a navození onemocnění po provedeném očkování. Přidané adjuvans zvyšuje imunitní odpověď zprostředkovanou vakcínou.

Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord (vildagliptin, metformin hydrochlorid) 

Tento kombinovaný generický přípravek je indikovaný jako doplňková léčba k dietě a cvičení ke zlepšení kontroly glykémie u blíže specifikovaných dospělých s diabetem mellitem 2. typu. 

Zatímco metformin je tradiční biguanid s antihyperglykemickými účinky, vildagliptin působí inhibičně na enzym dipeptidylpeptidázu 4 (DPP-4) s následným zvýšením endogenních hladin inkretinových hormonů – glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) a glukózo-dependentního inzulinotropního polypeptidu (GIP). 

   

(lexi) 

Zdroje:
1. EMA. Human medicines highlights. European Medicines Agency, 2022 Jul 18. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/newsletter/human-medicines-highlights-july-2022_en.pdf 
2. SPC Carvykti. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/carvykti-epar-product-information_cs.pdf 
3. SPC Lunsumio. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lunsumio-epar-product-information_cs.pdf 
4. SPC Pirfenidone AET. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/pirfenidone-aet-epar-product-information_cs.pdf 
5. SPC Sondelbay. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/sondelbay-epar-product-information_cs.pdf 
6. SPC Truvelog Mix 30. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/truvelog-mix-30-epar-product-information_cs.pdf 
7. SPC Valneva. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva-epar-product-information_cs.pdf 
8. SPC Vildagliptin / Metformin hydrochloride Accord. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vildagliptin/metformin-hydrochloride-accord-epar-product-information_cs.pdf Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se