Léčivé přípravky autorizované pro použití v EU – říjen 2023

16. 10. 2023

Říjnový newsletter Evropské lékové agentury (EMA) uvádí 3 nově schválené přípravky (LP) včetně jednoho pro léčbu vzácného onemocnění. Stručný výňatek ze zpravodaje přináší informace o těchto LP, kterým byl tímto umožněn vstup na evropský trh.

EMA představila v říjnovém zpravodaji 3 recentně schválené léčivé přípravky (LP) ze skupin:

  • Imunosupresiva, inhibitory Janus kináz (LP Litfulo)
  • Jiná antitusika (LP Lyfnua)
  • Jiné monoklonální protilátky a konjugáty protilátka-léčivo (LP Talvey)

Uvedeným léčivým přípravkům byl schválen vstup na trh všech členských států EU, a tam kde budou uvedeny na trh, budou obchodovány se stejným názvem, registračním číslem, strukturou a zněním SPC a příbalovou informací.

   

Litfulo (ritlecitinib)

Tento perorálně užívaný léčivý přípravek je indikovaný k léčbě těžké ložiskové alopecie u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších.

V hlavní studii (n = 718) byl porovnávaný účinek tohoto přípravku proti placebu. Po 48 týdnech léčby došlo k remisi u 31 % pacientů v testované skupině. 49 % nemocných užívajících účinnou látku vnímalo střední nebo výrazné zlepšení alopecie, zatímco v placebové skupině jich odpovědělo stejně pouze 9 %.

Na patogenezi tohoto onemocnění se podílejí signální dráhy zprostředkované Janusovou kinázou 3 (JAK3) a tyrosinkinázami TEC, přičemž účinná látka ritlecitinib je nevratným a selektivním inhibitorem obou enzymových rodin, čehož dosahuje blokováním vazebného místa pro adenosintrifosfát.

Lyfnua (gefapixant)

Perorální přípravek určený k léčbě refrakterního nebo neobjasněného chronického kašle u dospělých. Jeho přínos potvrdily dvě hlavní placebem kontrolované studie (n = 1360). U pacientů užívajících účinnou látku došlo ke snížení průměrného počtu zakašlání za hodinu při měření po dobu 24 hodin.

Účinná látka gefapixant je selektivním antagonistou receptoru P2X3 a také na receptoru podtypu P2X2/3. Tyto receptory jsou exprimované na senzorických vláknech C bloudivého nervu, jež se aktivují v reakci na zánět nebo chemické dráždivé látky a spouštějí kašlací reflex. Blokáda receptorů P2X3 tudíž snižuje jejich aktivaci a kašel.

Talvey (talkvetamab)

Léčivý přípravek k subkutánnímu podání je indikovaný k monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM), u kterých byly předchozí terapie − včetně imunomodulační látky, inhibitoru proteasomu a protilátky proti CD38 − neúčinné.

Léčivo s příznakem orphan obdrželo podmíněnou registraci na základě výsledků hlavní studie (n = 288) u pacientů s diagnózou RRMM, který relaboval po předchozích ≥ 3 modalitách léčby. Studie prokázala u 74,1 % nemocných alespoň částečnou odpověď, přičemž u více než poloviny z nich odpověď na terapii přetrvávala alespoň 9 měsíců.

Účinná látka talkvetamab je humanizovaná bispecifická protilátka s dvěma cíli – GPRC5D na buňkách myelomu a CD3 na povrchu T lymfocytů, která svým působením zvyšuje cytotoxicitu zprostředkovanou T lymfocyty.

   

(lexi)

Zdroje:
1. EMA. Human medicines highlights. European Medicines Agency, 2023 Oct 11. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/newsletter/human-medicines-highlights-october-2023_en.pdf
2. SPC Litfulo. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/litfulo-epar-product-information_cs.pdf
3. SPC Lyfnua. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lyfnua-epar-product-information_cs.pdf
4. SPC Talvey. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/talvey-epar-product-information_cs.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se