Má antidepresivní léčba vliv na riziko demence? Co ukázala populační kohortová studie

11. 8. 2022

Dosavadní animální studie naznačují pozitivní vliv trazodonu na snížení rizika výskytu kognitivních poruch. Doposud však nebyla provedena studie hodnotící tento možný efekt trazodonu u lidí. Cílem farmakoepidemiologické kohortové studie bylo zhodnocení možného protektivního účinku trazodonu na základě analýzy dat získaných z britské databáze elektronické zdravotnické dokumentace.

Trazodon a jeho vliv na riziko demence

Trazodon je antidepresivum, které je v Česku schváleno pro léčbu deprese různé etiologie u dospělých pacientů, včetně deprese doprovázené úzkostí, poruchou spánku nebo sexuální dysfunkcí jiného než organického původu.

Studie in vitro a na zvířatech naznačují, že kromě svého primárního antidepresivního účinku může mít trazodon také účinek neuroprotektivní a pozitivní vliv na snížení rizika demence. Vzhledem k narůstající prevalenci demence v stárnoucí populaci by tento jeho účinek mohl mít široké uplatnění. Doposud však nebyly provedeny studie, které by prokázaly analogický efekt u lidí. 

Kohortová studie

Farmakoepidemiologická kohortová studie vycházela z databáze elektronické zdravotnické dokumentace THIN (The Health Improvement Network). Jedná se o anonymizovanou britskou databázi zdravotnické dokumentace a receptů z primární péče obsahující data více než 15 milionů pacientů.

Do studie byli zařazeni pacienti ve věku ≥ 50 let, kterým bylo v období od ledna 2000 do ledna 2017 předepsáno alespoň 2× po sobě antidepresivum. Cílem bylo zhodnotit riziko demence pomocí Coxova regresního modelu ve 2 skupinách pacientů s obdobnou výchozí charakteristikou. První skupině byl jako antidepresivum předepsán trazodon, druhá skupina dostávala jiné antidepresivum. Pacienti byli rozděleni do skupin podle propensity score v poměru 1 : 5.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 4596 pacientů léčených trazodonem a 22 980 léčených jiným antidepresivem. Nemocní léčení trazodonem byli ve srovnání s druhou skupinou starší (průměrný věk 70,9 ± 13,1 vs. 65,6 ± 11,4 roku). Pacienti v trazodonové skupině častěji trpěli cerebrovaskulárním onemocněním a častěji užívali anxiolytika či antipsychotika. Tyto charakteristiky by jistě představovaly významné zkreslení, avšak během párování na základě propensity score došlo ke srovnání rozdílů v obou skupinách. Celkem u 4,4 % pacientů z celé zkoumané populace se rozvinula demence.

Medián doby do diagnózy demence činil v trazodonové skupině 1,8 roku, ve skupině ostatních antidepresiv potom 4,1 roku. Incidence demence byla v trazodonové skupině vyšší než ve skupině léčené jinými antidepresivy (1,8 vs. 1,1 na 100 pacientoroků; poměr rizik [HR] 1,80; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,56–2,09; p < 0,001). Tento rozdíl ovšem s délkou léčby klesal k nule, po 3 letech léčby byla incidence srovnatelná se skupinou ostatních antidepresiv.

Diskuse a závěr

Kohortové studie patří mezi farmakoepidemiologické studie, které jsou schopné přinést silné důkazy o účincích zkoumaných léčiv v rámci široké pacientské populace. Ačkoliv za určitých okolností kohortová studie dokáže odhalit i kauzalitu, vždy je nutné pamatovat na možné zkreslení chybějící randomizací nebo vlivem předem nezvažovaného zkreslujícího faktoru.

Britská studie neprokázala snížení rizika demence u pacientů léčených trazodonem. Popsané zvýšení rizika je třeba interpretovat s opatrností a podle autorů výsledky nehovoří o kauzalitě. Incidence demence byla sice ve skupině léčené trazodonem vyšší než ve skupině léčené jinými antidepresivy, s délkou léčby se však rozdíly stíraly. To je možné vysvětlit například tím, že je pacientům v prodromální fázi demence preferenčně předepisován trazodon. Deprese i poruchy spánku totiž mohou být i prvotními příznaky nastupující kognitivní poruchy.

(alz)

Zdroj: Brauer R., Lau W. C. Y., Hayes J. F. et al. Trazodone use and risk of dementia: a population-based cohort study. PLoS Med 2019; 16(2): e1002728, doi: 10.1371/journal.pmed.1002728.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se