Logistika v lekárenstve


Logistics in the Pharmaceutical Service

The conception of the field of pharmaceutical service defines pharmaceutical service as the basic part of pharmacy, the principal task of which is to provide pharmaceutical care as an inseparable part of providing health care. It represents a set of professional activities of the pharmacist oriented to securing human and veterinary pharmaceutical products and health care products and to optimising effective, safe and quality pharmacotherapy. Technically, pharmaceutical service is an applied discipline, as it makes use of knowledge gained in other pharmaceutical, medical, psychological, social, and economic sciences. Because of its interdisciplinary character it is necessary to extend the theory of pharmaceutical service in such a way so that it may reflect all aspects of its sphere of activity. One of the possibilities is to define the pharmacy premises as an independent functional unit which operates on the basis of valid legal standards in such a way that on the one hand it secures the provision of health (pharmaceutical) care, and on the other hand it maintains its costeffectiveness. To keep the quality of care of the patient and the economic aspect in balance, it is necessary to define the term pharmaceutical logistics also under the conditions of Slovak (Czech) pharmacy as early satisfaction of the requirements of the patient (client) in the pharmacy premises, which means that the appropriate pharmaceutical product or health care product and the appropriate information must be at the right time in the required amount and required quality in the right place.

Key words:
pharmaceutical service – pharmaceutical logistics – purchase and supply logistics – manufacturing logistics – dispensation logistics – quality assurance


Autoři: P. Stanko;  M. Fulmeková
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzitná lekáreň
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 251-255
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Koncepcia odboru lekárenstvo definuje lekárenstvo ako základný odbor farmácie, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti ako neoddeliteľnej súčasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor odborných činností farmaceuta orientovaných na zabezpečovanie humánnych a veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok a na optimalizáciu účinnej, bezpečnej a kvalitnej farmakoterapie. Prakticky je lekárenstvo aplikovanou disciplínou, keďže využíva poznatky iných farmaceutických, medicínskych, psychologických, sociálnych a ekonomických vied. Pre svoju interdisciplinárnosť je potrebné rozširovať teóriu lekárenstva tak, aby odzrkadľovala všetky aspekty svojej pôsobnosti. Ako jedna z možností je definovať lekáreň ako samostatnú funkčnú jednotku, ktorá pracuje na základe platných právnych noriem tak, aby na jednej strane zabezpečovala poskytovanie zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti a na druhej strane udržiavala svoju rentabilitu. Aby boli kvalita starostlivosti o pacienta a ekonomické hľadisko v rovnováhe je potrebné definovať termín lekárenská logistika aj v podmienkach slovenskej (českej) farmácie ako včasné uspokojenie požiadaviek pacienta (klienta) lekárne, pričom určený liek alebo zdravotnícka pomôcka a príslušné informácie musia byť v správny čas v požadovanom množstve, požadovanej kvalite na správnom mieste.

Kľúčové slová:
lekárenstvo – lekárenská logistika – nákupná a zásobovacia logistika – výrobná logistika – dispenzačná logistika – zabezpečenie kvalit


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se