Vliv sloučenin vanadu na růst a produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L.


Effect of vanadium compounds on the growth and production of coumarins in the suspension culture of Angelica archangelica L.

Plant tissue cultures represent a promising source of substances of natural origin. The main problem of their use is a low production of the majority of secondary metabolites. One of the methods of increasing the production of these substances is elicitation, because the biosynthesis of many secondary metabolites in plant cells is part of the defensive reaction against biological or abiotic stress influences. The paper tested vanadium compounds as potential elicitors of the production of coumarins: sodium vanadate (0.2; 1; 10; 100 and 1000 μM/l of medium) and vanadyl sulfate (10; 20; 50; 100; 200 and 500 μM/l of medium). The toxicity of these substances for the culture was simultaneously monitored by means of the evaluation of the effects on growth (characterized by fresh and dry weights of biomass at the end of two-week cultivation). The cultures were grown both in the light and dark. The growth of the cultures was not influenced by sodium vanadate at concentrations of 0.2 to 100 μM. A vanadate concentration of 1000 μM acted already toxically (in comparison with the control culture, the fresh weight was decreased by 28 % and the dry weight by 41 % when cultivated in the light; the fresh weight by 69 % and the dry weight by 66 % when cultivated in the dark). Vanadyl sulfate in concentrations of 10 to 50 μM did not affect the growth of the culture, at higher concentrations it decreased it gradually; a concentration of 500 μM acted already toxically, again more markedly when cultivated in the light (in comparison with the control culture, the fresh weight was decreased by 27 % and dry weight by 38 % when cultivated in the light; the fresh weight by 65 % and the dry weight by 61 % when cultivated in the dark). The production of coumarins was stimulated by sodium vanadate in a concentration of 0.2 and 1 μM when cultivated in the light. The content of coumarins increased in comparison with the control culture mainly in the medium by 46 % and by 25 % at vanadate concentrations of 0.2 and 1 μM, respectively. Vanadyl sulfate did not increase the production of coumarins.

Key words:
Angelica archangelica L. – suspension culture – growth – coumarins production – vanadium – toxicity – vanadate –vanadyl sulfate


Autoři: T. Siatka;  M. Kašparová
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 230-234
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Rostlinné tkáňové kultury představují nadějný zdroj látek přírodního původu. Hlavním problémem jejich využití je nízká produkce většiny sekundárních metabolitů. Jednou z metod pro zvýšení tvorby těchto látek je elicitace, protože biosyntéza mnoha sekundárních metabolitů v rostlinných buňkách je součástí obranné reakce vůči biologickým nebo abiotickým stresovým vlivům. V práci byly testovány sloučeniny vanadu jako potenciální elicitory produkce kumarinů: vanadičnan sodný (0,2; 1; 10; 100 a 1000 μM/l média) a síran vanadylu (10; 20; 50; 100; 200 a 500 μM/l média). Současně byla sledována toxicita těchto sloučenin pro kulturu hodnocením vlivu na růst (charakterizován čerstvou a suchou hmotností biomasy na konci čtrnáctidenní kultivace). Kultury byly kultivovány na světle a ve tmě. Růst kultur není ovlivněn vanadičnanem sodným v koncentracích 0,2–100 μM. Koncentrace vanadičnanu 1000 μM působí již toxicky (ve srovnání s kontrolní kulturou jsou sníženy čerstvá hmotnost o 28 % a suchá hmotnost o 41 % při kultivaci na světle; čerstvá hmotnost o 69 % a suchá hmotnost o 66 % při kultivaci ve tmě). Síran vanadylu v koncentracích 10–50 μM neovlivňuje růst kultury, ve vyšších koncentracích ho postupně snižuje; koncentrace 500 μM působí již toxicky, opět výrazněji při kultivaci na světle (ve srovnání s kontrolní kulturou jsou sníženy čerstvá hmotnost o 27 % a suchá hmotnost o 38 % při kultivaci na světle; čerstvá hmotnost o 65 % a suchá hmotnost o 61 % při kultivaci ve tmě). Produkce kumarinů byla stimulována vanadičnanem sodným v koncentraci 0,2 a 1 μM při kultivaci na světle. Obsah kumarinů ve srovnání s kontrolní kulturou vzrostl především v médiu, a to o 46 % a 25 % při koncentraci vanadičnanu 0,2 a 1 μM. Síran vanadylu tvorbu kumarinů nezvyšoval.

Klíčová slova:
Angelica archangelica L. – suspenzní kultura – růst – produkce kumarinů – vanad – toxicita – vanadičnan – síran vanadiu


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2007 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se