Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc., ocenená Weberovou cenou SFS


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 288
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila za významnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii ocenenie Weberova cena SFS, pani doc. RNDr. Márii Stankovičovej, CSc.

jp_33697_f_1
jp_33697_f_1

Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc., rodená Jurišičová, sa narodila 7. júla 1946 v Nitre, kde získala základné a stredoškolské vzdelanie, ktoré ukončila v roku 1964 maturitnou skúškou na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Eugena Gudernu.

V štúdiu pokračovala od roku 1964 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončila štátnymi skúškami a obhajobou diplomovej práce: Stabilita vodných roztokov kyseliny L-askorbovej v roku 1969.

V tom istom roku začala pracovať ako lekárnik asistent v lekárenskej službe Okresného ústavu národného zdravia v Nitre a to v lekárňach v Zlatých Moravciach a v Nitre.

Od januára 1971 nastúpila na Farmaceutickú fakultu UK, najprv na katedru fyzikálnej chémie a od októbra 1972 prestúpila na katedru farmaceutickej chémie FaF UK.

V roku 1973 obhájila rigoróznu prácu: Sledovanie niektorých fyzikálno-chemických vlastností bázických esterov kyseliny karbanilovej a získala akademický titul RNDr.

Vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied (CSc.) vo venom odbore 52-01-9 Farmaceutická chémia získala v roku 1987 obhajobou dizertačnej práce: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností karbamátov pôsobiacich na kardiovaskulárny systém. Štúdium kinetiky hydrolýzy bázických esterov kyselín fenylkarbámových vo vzťahu k fyzikálno-chemickým parametrom.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: Fyzikálno-chemické vlastnosti bázických karbamátov. Štúdium kinetiky hydrolýzy bázických esterov substituovaných kyselín fenylkarbámových, získala v roku 1995 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Farmaceutická chémia a 1. mája 1995 bola ustanovená docentkou.

V rámci magisterského štúdia prednáša a vedie cvičenia v predmete Analýza liečiv a vedie cvičenia v predmete Farmaceutická chémia. Doteraz viedla viac ako 40 diplomových prác a 20 rigoróznych prác. Je členkou komisie a examinátorkou v Komisii pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakognózia a Farmakológia. Pedagogicky sa angažuje aj v anglickom štúdiu. Oponuje diplomové, rigorózne práce a učebné texty. Pôsobila ako vedúci učiteľ výmennej praxe študentov v zahraničí a zahraničných študentov na Slovensku.

V rámci bakalárskeho štúdia prednáša a vedie cvičenia v predmete Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok II.

Bola podpredsedníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v akreditovanom odbore 52-04-9 Kontrola chemických liečiv.

Je spoluautorkou dvoch skrípt – Alois Borovanský a kolektív: Farmaceutická chémia všeobecná, návody na cvičenia, UK Bratislava 1989 a Marie Blešová a kolektív: Analýza chemických liečiv. Stanovenie obsahu podľa ČSL 4. UK Bratislava 1993.

Rovnako je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách: Bezáková Ž., Sedlárová E., Stankovičová M.: Základy farmaceutickej analýzy: Kvalitatívne hodnotenie chemických liečiv. VA PRINT Nitra 2002 a Beňo P., Truplová E., Ostrovská V., Stankovičová M.: Stabilita liečiv a liekov. Veda Bratislava 2003.

Angažuje sa vo vedeckej oblasti. Spoluriešiteľsky sa podieľa na grantových projektoch VEGA. Recenzuje vedecké články a posudzuje grantové projekty.

Vedecké výsledky jubilantky sú z oblasti farmaceutickej chémie, najmä zo štúdia kinetiky hydrolýzy bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej, štúdia kvantitatívnych vzťahov medzi štruktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou bázických esterov substituovaných kyselín fenylkarbámových a štúdia fyzikálno-chemických vlastností a stability derivátov pyridoindolu. Celkový počet vedeckých publikácií a záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti je 144, z toho je počet publikácií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch 61, z toho v karentovaných časopisoch (registrovaných v SCI) 19, počet citácií celkovo je 35, z toho 19 v SCI.

Je členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a Slovenskej chemickej spoločnosti a podieľa sa na prípravách tradičných konferencií Syntéza a analýza liečiv a sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie.

Medzi jej koníčky patrí cestovanie za kultúrnymi a historickými pamiatkami a fotografovanie.

Doterajšie vedecké a pedagogické výsledky doc. Stankovičovej boli ocenené aj pamätnou a striebornou medailou FaF UK a medailou PhMr. V.  J. Žuffu, ktorú jej udelila SFS

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som k udeleniu Weberovej ceny SFS pani docentke úprimne zablahoželal a poprial jej pevné zdravie a veľa síl do ďalšej tvorivej práci.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2010 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se