Z činnosti farmaceutických společností


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 285-287
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti

Šesté letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP se konalo 12. listopadu 2010 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář. Úvodem zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze a jejich plnění. Podal informace o vyřešené korespondenci ČFS za poslední období.

Výbor ČFS schválil podporu všem aktivním Spolkům ČFS a bude i ekonomicky tyto aktivity dále podporovat. Zhodnotil pozitivní práci hlavních organizátorů činnosti spolků moravskoslezských, hradeckých, zlínských a brněnských farmaceutů v roce 2010 a navrhl tuto aktivní a prospěšnou činnost ocenit. Dále výbor zhodnotil práci svých členů, mimořádné a nadstandardní aktivity navrhl rovněž ocenit.

Při jednání o činnosti sekcí bylo znovu upozorněno, že členové ČFS mají možnost ověřit své členství v jednotlivých odborných sekcích a doplnit své kontaktní adresy buď přímo v oddělení členské evidence ČLS, nebo elektronicky po přihlášení do členské databáze ČLS – informace je vystavena na webových stránkách ČFS.

V rámci jednání o zahraničních aktivitách informoval vědecký sekretář ČFS prof. P. Solich o spolupráci na přípravě Veletrhu farmaceutických věd (PharmSciFair), který výbor Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS) rozhodl konat v Kongresovém centru v Praze v termínu 13.–17. června 2011. Profesor P. Solich se při příležitosti zasedání Výkonného výboru EUFEPS sešel 15.října 2010 v Praze s prof. A. Cuine, předsedou přípravného výboru FarmSciFair. Byly konzultovány možnosti spolupráce při přípravě této akce, kterou převážně zajišťuje profesionální kongresová organizace CONGREX ze Švédska. Další informace na http://www.pharmscifair.org.

Výbor ČFS se zabýval průběhem voleb nového výboru ČFS pro další čtyřleté období. Volební komise pod vedením dr. J. Karlíčkové s dalšími členy dr. K. Dvořáčkovou a doc. M. Pospíšilovou mu předala protokol o výsledcích voleb, resp. pořadí zvolených kandidátů do výboru ČFS i výborů odborných sekcí a revizní komise ČFS. Po volbě funkcí začnou tato orgány počínaje rokem 2011 další čtyřleté období pracovat.

Bude dořešena doba platnosti ochranné známky loga ČFS a v případě vypršení její lhůty je třeba zajistit pro její prodloužení zaplacení příslušné částky.

Volebního sjezdu České lékařské společnosti (ČLS JEP) 31. ledna 2011 se za ČFS zúčastní tři delegáti: prof. L. Jahodář, prof. P. Solich a dr. H. Rotterová. Do 30. listopadu 2010 bylo třeba navrhnout kandidáta za ČFS do hlavního výboru ČLS. Návrhy shromažďoval prof. L. Jahodář do 25. listopadu 2010.

Závěrem zasedání výbor projednal některé další administrativní záležitosti a korespondenci. Vědecký sekretář Prof. P. Solich informoval, že od června 2010 se do ČFS přihlásilo 16 nových členů.

Sedmé, poslední zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP v jeho volebním období se konalo 4. prosince 2010 v sídle České lékárnické komory v Praze. K zasedání členů výboru byli přizváni předsedové odborných sekcí a členové revizní komise ČFS. Jednání bylo rozděleno do dvou částí. V první části řešil výbor běžnou agendu a uzavřel svoje čtyřleté funkční období. Ve druhé části jednání zasedal výbor ČFS v novém složení pro funkční období let 2011–2014. Jednání vedl stávající předseda ČFS prof. L. Jahodář. Úvodem seznámil přítomné s programem jednání a zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze a jejich plnění. Podal informace o vyřešené korespondenci ČFS za poslední období.

Předsedové sekcí i předsedové spolků byli vyzváni k vypracování souhrnných zpráv o činnosti jednotlivých odborných sekcí a spolků za léta 2007–2010. Bližší informace jim zašle dr. P. Grodza.

V oblasti zahraničních aktivit informoval vědecký sekretář prof. P. Solich o zaplacení členského příspěvku Mezinárodní farmaceutické federaci (FIP) a o jednání s výborem Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS), která připravuje v Praze 13. až 17. června 2011 kongres nazvaný Veletrh farmaceutických věd (PharmSciFair). Další informace jsou dostupné na http://www.pharmscifair.org/.

Výbor ČFS zhodnotil ekonomický výsledek XII. symposia ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) konaném v květnu 2010 v Praze. Akce byla ekonomicky úspěšná. Proto se výbor se rozhodl tři hlavní organizátory této akce odměnit. Výbor rovněž odsouhlasil, aby na návrh organizátorů akce ISOPP v Praze byla část zisku z pražského kongresu převedena na účet ESOP (European Society for Oncology Pharmacy). Výbor ČFS zhodnotil dlouholetou činnost dr. M. Heisslerové ze sekce nemocničních lékárníků za práci ve vědeckém výboru Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a za její mezinárodní reprezentaci navrhl odměnu.

Dne 31. ledna 2011se bude konat volební sjezd České lékařské společnosti (ČLS JEP). Za ČFS potvrdil výbor účast tří delegátů – prof. L. Jahodáře, prof. P. Solicha a dr. H. Rotterové. Předseda ČFS prof. L. Jahodář konstatoval, že neobdržel žádný návrh na kandidáta za Českou farmaceutickou společnost do hlavního výboru ČLS JEP.

Prof. L. Jahodář závěrem první části zasedání zhodnotil činnost ČFS za čtyřleté volební období a poděkoval všem členům výboru ČFS, členům revizní komise a předsedům sekcí za aktivní práci pro Českou farmaceutickou společnost. Výbor poděkoval a předal věcný dar doc. P. Komárkovi a dr. V. Fričové, kteří již nekandidovali do nového výboru, za práci pro výbor ČFS a celou českou farmacii a dr. M. Lisé za práci předsedkyně revizní komise v uplynulém období. Výčet činností v tomto uplynulém období je připojen v závěru této zprávy o zasedání výboru ČFS.

Ve druhé části zasedání byla přednesena zpráva volební komise podle protokolu o výsledcích voleb, resp. pořadí zvolených kandidátů do výboru ČFS i výborů odborných sekcí a revizní komise ČFS. Přítomní ocenili práci volební komise pod vedením dr. J. Karlíčkové s dalšími členy dr. K. Dvořáčkovou a doc. M. Pospíšilovou.

K termínu 31. října 2010 přišlo zpátky celkem 460 platných volebních lístků, dva hlasy byly neplatné, 20 volebních lístků přišlo po termínu. Volební komise zpracovala výsledky do 8. listopadu 2010. Výbor ČFS byl seznámen s prací volební komise a výsledky voleb vzal na vědomí.

Dále proběhly volby do nového výboru ČFS. Volby řídil Mgr. J. Malý. Po proběhlé diskuzi k náplni práce jednotlivých funkcionářů byl zvolen nový výbor ve složení: předseda – prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., místopředseda pro lékárenství – PharmDr. Pavel.Grodza, místopředseda pro vzdělávání – doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., vědecký sekretář – prof. RNDr. Petr Solich, CSc., pokladník – Mgr. Jiří Kotlář; členové: doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., PharmDr. Helena Rotterová, doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Vladimír Holub. Revizní komise: Mgr. Josef Malý (předseda), PharmDr. Daniela Fialová, Mgr. Jana Gregorová.

Závěrem zasedání byly projednány některé další administrativní záležitosti a korespondence. Vědecký sekretář prof. P. Solich informoval, že od listopadu 2010 se do ČFS přihlásilo šest nových členů.

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční 10. února 2010 na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

P. Komárek

Aktivity výboru České farmaceutické společnosti v období 2007–2010 ve stručném přehledu

Činnost organizační

 • obnova činnosti spolků Hradec Králové, Zlín 
 • podpora činnosti spolků Brno, Ostrava 
 • Nedaří se zaktivovat Prahu a další místa. 
 • Nedaří se znovu obnovit činnost Sekce biologických přípravků a Sekce farmaceutických asistentů.  
 • Sjezd České farmaceutické společnosti 2008 v Olomouci 
 • hodnocení studentské vědecké činnosti – udílení cen České farmaceutické společnosti (každoročně Brno, Hradec Králové) 
 • hodnocení nejlepší publikované farmaceutické monografie vydané našim autorem (y) v České republice (každoročně, pokud jsou podané návrhy) 
 • předávání blahopřejných a děkovných dopisů jubilantům z řad členů společnosti 
 • udělení nejvyššího ocenění ČFS – čestného členství (v tomto období pouze prof. D. Grančai SFS)  
 • běžné administrativní úkony (přihlášky, ekonomika, inventury, odpovědi na dotazy, plnění úkolů vyplývajících z členství v České lékařské společnosti atd.) 
 • Výbor společnosti od roku 2007 vydává osvědčení o lege artis přípravě cytostatik pro lékárny – doposud požádalo o osvědčení 32 lékáren. Předpokládá se ČFS bude schopna v budoucnu garantovat i další vysoce specifické činnosti v lékárenství a distribuci léčiv. 

Vztah k MZ ČR

 • připomínkování zákonů a vyhlášek (v tomto období pět návrhů zákonů a 15 vyhlášek) 
 • konzultace a připomínky k otázkám – specializačních oborů; akreditačních komisí, postgraduálního vzdělávání; funkčního zařazení farmaceutů a farmaceutických asistentů; pregraduálního vzdělávání středního (bakalářského) vzdělávání farmaceutických asistentů apod.

Snahy o udržení České a slovenské farmacie jako odborného periodika ČFS

Časopis je prodělečný, s obtížemi se vyrovnávají náklady. Mnohá jednání na téma zrušení časopisu z ekonomických důvodů, či naopak pokusit se o zvýšení hodnoty časopisu až na úroveň impaktovaného periodika dobré mezinárodní úrovně a udržet jej i za cenu ztrát nevedla k zásadnímu rozhodnutí. Spíše je snaha hledat cesty jak časopis udržet. Byla vypracována Dohoda o spolupráci při vydávání se zakotvenou jednou třetinou podílu slovenské strany na ztrátách. Slovenská strana zatím na nabídku nereagovala.

Vzdělávací činnost

Výbor poskytl maximální volnost pro aktivity sekcí a spolků, ponechal si pouze kontrolu nad ideovou stránkou akcí tak, aby odpovídaly poslání ČFS a ekonomikou akcí.

Jsou sekce a spolky velmi aktivní s pravidelnou činností, jiné s menší aktivitou a bohužel i takové, které žádnou činnost neprokazují. (Blíže ve zprávě o činnosti sekcí a spolků za poslední funkční období, která bude zveřejněna v 1. čtvrtletí 2011 na webu společnosti). Škoda, že se nedaří již několik let obnovit Sekci biologických přípravků – unikají nám taková témata jako krevní deriváty, transfuziologie, biosimilars apod.

Zahraniční kontakty

 • ČFS je členem FIP, EAHP, EUFEPS, ESCP, ISOPP, ve většině těchto nadnárodních společnosti platíme roční příspěvky, v některých jsme aktivními členy jejich řídících orgánů. 
 • V období 2007–2010 jsme přispěli 22 členům na výjezd do zahraničí, a to buď k prezentaci svých odborných výsledků na konferencích, nebo pro jednání řídících orgánů organizací, jejichž jsme členy.  
 • ČFS garantovala světový kongres ISOPP 2010; 2 roky se výbor společnosti intenzivně věnoval organizaci světového kongresu FIP 2011 v Praze, bohužel zásah ekonomické krize a ekonomická neústupnost zahraničního organizátora konečné rozhodnutí zmařily. ČFS bude symbolicky participovat na konání kongresu EUFEPS v červnu 2011 (Evropská federace pro farmaceutické vědy). 

Tok informaci z výboru členské základně

Informace pro členskou základnu se šíří především po webu www.cfs-cls.cz. Úroveň informací může ovlivnit každá sekce či spolek. Tištěný zpravodaj vyšel za celé období 1× a pravděpodobně tato forma informace zanikne. Spíše se objeví adresné informováni dotčeného člena e-mailovou zprávou, pokud byla poskytnuta adresa. Pro tištěné informace bude využita spolupráce ve vydávání Praktického lékárenství, popř. časopisu Komory.

Spolupráce s Českou lékárnickou komorou

Je mnoho otázek, které by tyto organizace mohly spolu řešit. ČFS se tomu nebrání. Je třeba využívat příležitostí ke vzájemné spolupráci. V uplynulém období to byl právě letošní rok, který ukázal, že je řada problému, které se vzájemnou podporou dají řešit lépe.

Ekonomika ČFS:

Hospodaření společnosti se řídí zásadami platnými pro celou ČLS. Můžeme konstatovat, že činnost ČFS za uplynulé funkční období byla příjemně zisková a to především díky velkým akcím pořádaných některými sekcemi. V tomto pohledu byl nejúspěšnější kongres ISOPP v květnu letošního roku, který zorganizovala skupina onkologické farmacie při sekci nemocničních lékárníků.

L. Jahodář


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2010 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se