Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. – sedemdesiatnik


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 103-104
Kategorie: Zprávy

V ostatnom čase si široká multidisciplinárna vedecká a odborná komunita pripomenula sedemdesiatiny Dr.h.c, prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD., prezidenta Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Jubilant sa narodil 17. 3. 1943 v Šoporni, okres Galanta. V rokoch 1957 až 1961 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Po maturite jeden rok pracoval ako laborant na Katedre farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulte (KFCh FaF UK) v Bratislave. V rokoch 1962 až 1967 študoval na FaF UK v Bratislave. Počas štúdia na FaF UK sa v roku 1963 stal predsedom Rady študentskej vedeckej a odbornej činnosti a aktívne sa podieľal na organizovaní prvých trinástych študentských vedeckých konferenciách FaF UK.


Po promócii sa v roku 1967 stal interným vedeckým ašpirantom na KFCh FaF UK. Špecializoval sa na syntézu chemických liečiv a školiteľom mu bol doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc. V roku 1967 sa stal doktorom prírodovedy – RNDr., v roku 1974 získal PhD. (CSc.), v roku 1979 sa stal docentom a v roku 1989 profesorom farmaceutickej chémie FaF UK. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorému bola táto vedecko-pedagogická hodnosť udelená v tomto vednom odbore. V roku 2007 mu SAV priznala stupeň I. – vedúci vedecký pracovník a v roku 2011 mu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelila Čestný titul Doctor honoris causa – Dr.h.c.

Od roku 1967 až doteraz pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK. V rokoch 1980–1987 bol 1. prodekanom FaF UK a v rokoch 1987–1990 prorektorom UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V rokoch 1986–1990 a 1995–2010 bol vedúcim KFCh FaF UK. V rokoch 1992–2000 bol členom Akademického senátu FaF UK, pričom v rokoch 1995–1998 bol jeho predsedom.

V pedagogickej oblasti pôsobí ako prednášateľ a examinátor farmaceutickej chémie a prednášal aj predmety Molekulové základy vývoja liečiv, Technológiu syntetických liečiv, Projekciu liečiv a i Dejiny farmácie a v bakalárskom programe prednáša a zabezpečuje predmet Základy chémie materiálov II. Bol školiteľom 12 doktorandov, konzultant viac ako 30 uchádzačov o profesijné doktoráty a vedúcim viac ako 50 diplomových prác. Je autorom diel Osobnosti apidológie, I. (2003), Osobnosti farmaceutických vied. Milan Lehký (2013) a spoluautorom učebnice Teoretické základy farmaceutickej chémie (1999), publikácie Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251–2001 (2001), Aktívny osemdesiatnik (2011), 60 rokov Farmaceutickej fakulty v Bratislave (1952–2012) (2012), 8 titulov učebných pomôcok a skrípt.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa dlhodobo, systematicky a intenzívne venuje štúdiu derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej ako potenciálnych liečiv a výskumu včelích produktov so zameraním na ich chemické, technologické aspekty a biologické a farmakologické účinky. Doteraz je autorom alebo spoluautorom 405 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 31 súborných prehľadov a 16 patentov. Tieto jeho práce sú doteraz 610 krát citované, z toho 300-krát v SCI. Hirschov index má 14. Okrem toho je autorom 1480 odborných článkov z oblasti farmácie, apidológie a histórie.

Od roku 1963 je členom Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS), v ktorej roku 2000 bol medzi zakladateľmi Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností. V rokoch 2002–2005 bol predsedom tejto Asociácie. Je členom edičnej rady časopisu ChemZi.

Od roku 1967 je členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), v ktorej je od roku 1999 prezidentom, jej Čestným členom a Čestným predsedom Sekcie farmaceutickej chémie.

Je členom Vedeckej rady FaF UK, Bratislava, Univerzity sv. Cyrila a Metóda, Trnava a Ústavu včelárstva, Liptovský Hrádok. Od roku 1985 je členom chemickej a predsedom terminologickej sekcie Liekopisnej komisie pri ŠÚKL, podieľal sa na tvorbe ČsL IV a SL I. Od roku 1987 je členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská farmacie, v rokoch 2002–2008 bol zodpovedným redaktorom periodika Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, od roku 2011 je členom redakčnej rady tohto periodika a od roku 2010 je členom redakčnej rady periodika Monitor medicíny SLS.

Od roku 1967 je členom Slovenského zväzu včelárov (SZV) Bratislava, v ktorom v rokoch 1973–1978 bol členom Predsedníctva ÚV SZV a predsedom Komisie pre včelársku vedu, techniku a využitie včelích produktov. V rokoch 1995–2002 bol predsedom SZV a v rokoch 1998–2002 bol prezidentom Apislávie – Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií. V rokoch 1991–2002 bol predsedom redakčnej rady časopisu Včelár a v súčasnosti je čestným predsedom jeho redakčnej rady. Z apidológie (náuky o včelách) uverejnil okolo 800 článkov.

Za svoju doterajšiu všestrannú činnosť boli jubilantovi udelené viaceré ocenenia. Ich prehľad do roku 2003 som opísal v príspevku Česká a slovenská farmacie 2003; 52, 262–263, a preto mi dovoľte uviesť niektoré, ktoré mu boli udelené po tomto období. V roku 2004 bol ocenený Pamätnou medailou k 85. výročiu UK, Bratislava. V roku 2005 získal Jesseniovu cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Medal za zaslugi dla uczelni Akademii Medycznej, Poznań, Poľsko a stal sa Čestným členom Litovskej farmaceutickej spoločnosti. V roku 2006 získal Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo v akcii Vedec roka SR 2005. V roku 2007 mu bola udelená Čestná plaketa T. R. Niederlanda SLS, Medaila prof. Dr. Ing. Miloša Marku, ktorú udeľuje Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, Cena SAV za popularizáciu vedy a Strieborná medaila Univerzity Karlovy Praha. V roku 2008 sa stal sa Čestným členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Českej společnosti chemickej a Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sodalem honoris causa societatis medicorum Slovacorum a bola mu udelená Strieborná medaila Galenosa FaF UK. V roku 2009 mu rektor UK udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského. V roku 2010 mu bola udelená Pamätná medaila 90. výročia vzniku Spolku slovenských lekárov v Bratislave. V roku 2011 bol ocenený Medailou prof. Daniela Belluša (SCHS), Cenou prof. MUDr. Karola Virsíka (SLS), Čestnou plaketou SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách a FaF VFU Brno mu udelila Pamätnú plaketu. V roku 2012 mu bola udelená Zlatá medaila Galenosa FaF UK, Pamätná medaila UCM Trnava a Medaila Juraja Fándlyho za celoživotné dielo pre rozvoj včelárstva.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som jubilantovi k jeho významnému životnému výročia srdečne zablahoželal, poďakoval za jeho doterajšiu prácu a poprial predovšetkým pevné zdravie a elán do ďalších rokov.

J. Lehotay

Redakce časopisu Česká a slovenská farmacie se k blahopřání Dr.h.c. prof. RNDr. Jozefu Čižmárikovi, PhD., připojuje s poděkováním za dlouholetou spolupráci, kterou Slovenská farmaceutická společnost významným podílem přispívá k existenci našeho společného vědeckého a odborného periodika.

Vážíme si osobnosti jubilanta a přejeme mu vše nejlepší v jeho osobním i profesionálním životě.

P. Komárek, vedoucí redaktor


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2013 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se