In memoriam – RNDr. Věra Tomášková, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 123
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. mája 2016 v Českých Budějovicích náhle zomrela jej dlhoročná členka a bývala vysokoškolská učiteľka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (Fa F UK) v Bratislave, pani RNDr. Věra Tomášková, CSc.


Zosnulá kolegyňa, rodená Benediktová, sa narodila 4. júna 1933 v Českých Budějoviciach. Absolvovala Farmaceutickú fakulta Masarykovej univerzity v Brne, na ktorej v roku 1957 nadobudla kvalifikáciu promovaná farmaceutka. Po promócii nastúpila na miesto analytika do Krajského kontrolného laboratória v mieste svojho rodiska. Po dvojročnej praxi bola v roku 1959 prijatá na miesto asistentky na Katedre farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Tu začala pracovať na oddelení kontroly liečiv pod vedením RNDr. PhMr. Milana Zahradníčka (1922–2009).

V roku 1960 po zlúčení farmaceutických fakúlt Brna a Bratislavy, prechádza pracovať na Katedru farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. Na tomto pracovisku ako asistentka a neskoršie odborná asistentka pôsobila do roku 1991, kedy odišla do dôchodku.

Na Katedre farmaceutickej chémie (FaF UK) v roku 1966 vypracovala a obhájila rigoróznu prácu o fotometrických stanoveniach a stala sa doktorkou prírodovedy¨– RNDr. V roku 1973 obhájila dizertačnú prácu Studium fyziologicky účinných látek plynovou chromatografií – Identifikace lokálních anestetík (zameranú na využitie plynovej chromatografie v analýze v liečiv) a stala sa kandidátkou farmaceutických vied. Jej školiteľom bol doc. DrPh. PhMr. Ladislav Kňažko, CSc. (1923–2011). Závery z jej dizertačnej práce okrem pôvodných experimentálnych výsledkov vyústili do konkrétneho návrhu všeobecného liekopisného článku pre Doplnok ČsL 3.

Pedagogicky pôsobila na úseku analýzy chemických liečiv, viedla praktické cvičenia každoročne niekoľkých skupín študentov a priemerne dve diplomové práce. Jej práca so študentmi bola hodnotená ako veľmi dobrá. Študentov viedla k samostatnosti v práci i v myslení. Mala zásluhu na modernizácii praktických cvičení a na zavádzaní nových progresívnych metód analýzy liečiv. Neskoršie bola poverená aj prednášaním a skúšaním predmetu analýza chemických liečiv. Pre potreby výučby sa podieľala ako autorka alebo spoluautorka na napísaní a vydaní 6 titulov skrípt a to: v roku 1963 Úvod do kontroly chemických liečiv. Skúšky na čistotu; v roku 1969 Vybrané úlohy pre cvičenia z kontroly chemických liečiv; v roku 1980 Skúšky čistoty liečiv. Vysvetlenie liekopisných postupov; v roku 1982 Analýza chemických liečiv. Dôkaz chemických liečiv a liečivých prípravkov; v roku 1991 Analýza pri určovaní totožnosti neznámeho liečiva v praktickom cvičení a v roku 1993 Analýza chemických liečiv. Stanovenie obsahu podľa ČsL 4. Za toto skriptum získala Cenu rektora UK.

Vo vedecko výskumnej činnosti sa zaoberala stanovením barbiturátov s použitým zmesných indikátorov, delením purínových alkaloidov chromatografiou plyn – kvapalina, identifikáciou, stabilitou, čistotou lokálnych anestetík plynovou chromatografiou. Bola autorkou alebo spoluautorkou cez 40 pôvodných vedeckých experimentálnych prác a 4 súborných referátov.

Zo zosnulou kolegyňou sme sa rozlúčili v obradnej sieni krematória v Českých Budějoviciach 30. mája 2016.

Česť jej pamiatke.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se