Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc. 75-ročný


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 122
Kategorie: Zprávy

Vážená farmaceutická komunita, dovoľte mi, aby som sa pripojil k tým, čo po tieto dni chcú srdečne potriasť pravicou a srdečne zablahoželať pánovi prof. RNDr.  Dušanovi Mlynarčíkovi, DrSc., k jeho významnému jubileu – 75 rokov.


Náš jubilant sa narodil 7. júna 1941 v Bardejove, kde absolvoval základnú a jedenásťročnú strednú školu, na ktorej v roku 1958 maturoval. V rokoch 1958–1963 študoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

Po promócii sa stal vysokoškolským učiteľom na Katedre biochémie a mikrobiológie (terajšej Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv) FaF UK v Bratislave.

Po nástupe na toto pracovisko sa postupne podielal na všetkých formách pedagogickej práce a špecializoval sa na mikrobiológiu s farmaceutickým zameraním.

V roku 1967 získal hodnosť doktora prírodovedy – RNDr., v roku 1974 na Slovenskej akadémii vied úspešne obhájil dizertačnú prácu Imunochemické štúdium extraktov O-antigénu Escherichia coli a Citrobacter freundii a stal sa kandidátom biologických vied.

V jeho odborom raste mali dôležitý prínos študijné pobyty na Akademii Medycznej v Poznani v roku 1976, na Robert Koch Institute vo Wernigerode v roku 1978, ale najmä v roku 1980 u prof. dr. W. B. Huga na Nottingham University, Department of Pharmacy vo Veľkej Británii.

V roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu Pôsobenie amfifilných zlúčenín na baktériovú bunku a stal sa doktorom vied. V roku 1996 bol prezidentom republiky vymenovaný za profesora.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa spočiatku zaoberal štúdiom a úlohou, ktorú majú nitráty redukujúce črevné baktérie pri vzniku alimentárnej methemoglobinémie dojčiat. Neskôr sa venoval imunochemickej analýze somatických antigénov niektorých gramnegatívnych baktérií. Aktívne sa podielal na objave, že za zatriedením baktérií Citrobacter freundii do sérotypov sa skrýva chemická štruktúra ich lipopolysacharidov a že sérotypy sú analogické aj chemotypom. Význam tohto objavu dokumentuje najmä skutočnosť, že jeho výsledky sa premietli do kľúčového diela bakteriálnej systematiky Bergey‘s Manual of Systematic Bacteriology. V spolupráci s chemikmi pôsobiacimi na FaF UK sa úspešne podieľal na projekcii, príprave a štúdiu nových zlúčenín s antimikróbnymi vlastnosťami. Výsledky tohto štúdia viedli k cielenej syntéze homologických radov stovák nových organických aj anorganických zlúčenín, k výskumu štúdia vzťahu a závislosti ich biologického účinku od štruktúry a fyzikálnochemických vlastností a k definovaniu mechanizmu ich účinku na bakteriálne bunky, ako aj k objasneniu interakcie organických amíniových solí, amínoxidov a derivátov bázicky substituovaných esterov fenylkarbámovej kyseliny s bakteriálnou bunkou a jej dôsledkov pre bakteriálne bunky.

Z tohto štúdia vzišiel návrh na výrobu štyroch nových dezinfekčných prostriedkov, z ktorých tri (Dusept, Dezol a Multisept) sa uplatnili aj v praxi.

Extenzívne ukazovatele jeho vedeckej produktivity ukazujú, že je vedúcim autorom vysokoškolskej učebnice Mlynarčík D., Májeková H., Dubničková M. Farmaceutická mikrobiológia, UK 2016, autorom dvoch kapitol v monografiách, 110 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 8 skrípt a 19 patentov z ktorých 3 boli realizované v praxi.

V rokoch 1980–1999 bol zástupcom vedúceho katedry a vedúcim oddelenia mikrobiológie, imunológie a hygieny, v rokoch 1988–1990 a 1995–1999 prodekanom FaF UK, v rokoch 1999–2005 prorektorom UK pre vedecko-výskumnú činnosť a v rokoch 2005–2009 dekanom FaF UK v Bratislave.

Dňa 4. decembra 2014 mu Vedecká rada UK udelila štatút profesor emeritus.

Za svoju výchovno-vzdelávaciu, vedecko výskumnú a organizátorskú prácu mu boli udelené viaceré ocenenia.

Je čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), laurerát Weberovej ceny SFS, nositeľ Medaily PhMr. Vladimíra Žuffu, Medaily PhMr. Jána Halašu, bronzovej, striebornej a zlatej medaily FaF UK, zlatej Galenovej medaily FaF UK a Zlatej medaily UK.

K jeho záľubám a koníčkom patrí mykológia, v ktorej sa vypracoval medzi jej významných odborníkov.

Záverom mi dovoľte, aby som sa prof. Mlynarčíkovi, DrSc., poďakoval za jeho systematickú, cieľavedomú výchovno-vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu, ktorou významnou mierou prispel k rozvoju a výsledkom farmaceutického školstva, vedy a praxe.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se