Alois Borovanský – 95-ročný


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 88
Kategorie: Zprávy

Významný vysokoškolsky učiteľ a kvalifikovaný odborník v oblasti predikcie, projekcie, syntézy a analýzy chemických liečiv, pán doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc., sa 30. apríla 2017 dožil 95 rokov.


Po absolvovaní študijného odboru farmácia na Lekárskej fakulte v roku 1947 sa stal magister farmácie a pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na ktorej v roku 1950 získal hodnosť doktora prírodovedy – RNDr.

V rokoch 1950–1960 pôsobil ako asistent a neskoršie ako odborný asistent Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.

V roku 1960 na základe obhajoby dizertačnej práce získal vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied – CSc.

Po zlúčení Farmaceutickej fakulty v Brne s Bratislavou pôsobil v rokoch 1960–1965 ako odborný asistent Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty (FaF UK) v Bratislave.

V rokoch 1960–1987 bol zástupcom vedúceho tejto katedry.

Na tomto pracovisku v roku 1965 vypracoval a obhájil habilitačnú prácu „Příspěvek ke studiu vztahů struktury a farmakodynamického účinku ve skupině basických anilidů a karbanilatů“ a stal sa docentom farmaceutickej chémie.

V rokoch 1966–1969 bol prodekanom FaF UK pre vedecko-výskumnú činnosť. V tejto funkcii sa veľkou mierou postaral o systematickú výchovu nových vedeckých pracovníkov, organizoval obhajoby kandidátskych dizertačných prác, plnenie úloh rezortného a štátneho plánu výskumu a podporoval organizovanie študentských vedeckých konferencií FaF UK.

Mimoriadne aktívne sa angažoval v činnosti Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), v ktorej bol v rokoch 1960–1986 podpredseda a neskoršie predseda Sekcie farmaceutickej chémie SFS, v rokoch 1970–1988 člen prípravných výborov konferencií Syntéza a analýza liečiv a v rokoch 1984–1988 predseda a člen prípravných výborov sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie.

V pedagogickej činnosti prešiel všetkými formami jej práce od vedení cvičení, seminárov, konzultácií, neskoršie prednášal a skúšal prípravu chemických liečiv a farmaceutickú chémiu. Do formy učebných pomôcok (učebnice, alebo skrípt) spracoval celý obsah farmaceutickej chémie ako profilovej disciplíny farmaceutického štúdia.

Vo vedecko výskumnej činnosti zhruba od šesťdesiatych rokov 20. storočia sa stal zakladateľom vedeckej školy karbamátov. Táto škola sa pod jeho vedením systematicky a cieľavedome venovala štúdiu projekcii, príprave, izolácii, identifikácii a štúdiu vzťahov medzi chemickou štruktúrou, fyzikálno chemickými vlastnosťami (deskriptormi) a biologickému účinku v skupine bazických anilidov a bazických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej s cielením zameraním na ich lokálne anestetický, antiarytmický, antiinfekčný a cytoprotektívný účinok. Výsledky tohto štúdia vyústili do projekcie a prípravy troch originálnych našich liečiv, a to pentakaínu, heptakaínu a karbizokaínu ako lokálnych anestetík neskoršie i látky H+B ako antiarytmika.

V roku 1987 sa stal členom kolektívu, ktorému bola udelená Štátna cena. V roku 1988 bol penzionovaný a odišiel do dôchodku.

Je autorom alebo spoluautorom 114 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 62 patentov, jednej monografie-učebnice, 8 súborných referátov, 29 titulov skrípt a desiatok správ o vyriešených vedecko-výskumných úlohách.

Za svoju prácu bol ocenený v roku 1969 bronzovou medailou Univerzity Komenského, v roku1971 získal Čestné uznanie Slovenskej technickej spoločnosti, za vynálezectvo a zlepšovacie návrhy, v roku 1977 Čestné uznanie za dlhoročnú prácu a rozvoj Slovenskej farnaceutickej spoločnosti (SFS), v roku 1994 diplomom a titulom Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v roku 2001 sa stal laureát Weberovej ceny SFS, v roku 2002 mu bola udelená Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu a v roku 2007 mu bola udelená Medaila v roku 2012 Strieborná medaila Galenosa FaF UK. Objektívna analýza jeho života a diela dokazuje, že jeho činnosť bola vynikajúcou symbiózou výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a organizátorskej činnosti.

Za svoju činnosť získal i neformálne ocenenia a stal žijúcou legendou farmaceutického štúdia, farmaceutický chemik par excellence a náš „stařičký“ pán učiteľ.

Vážená farmaceutická komunita, dovoľte mi, aby som pánovi docentovi Borovanskému k tomuto krásnemu životnému jubileu srdečne v mene našich farmaceutických spoločností, fakúlt, na ktorých pôsobil, ale i vo svojom mene srdečne zablahoželal a poprial mu, aby bol ešte dlhú dobu medzi nami.

Ad multos annos, magister noster.

Jozef Čižmárik

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Bratislava


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2017 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se