Životné jubileum Jana Světlíka


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2019; 68, 37
Kategorie: Zprávy

Dňa 15. 3. 2019 sme si pripomenuli významné životné jubileum – 70 rokov pána doc. Ing. Jana Světlíka, DrSc., vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

Náš jubilant je rodákom z Brna a základnú školu absolvoval v Břeclavi. V rokoch 1964–1968 absolvoval Strednú priemyslovú školu chemickú v Brne a po maturite študoval na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (ChTF SVŠT) v Bratislave. Po promócii sa stal interným vedeckým ašpirantom na Katedre organickej chémie ChTF SVŠT, na ktorej vypracoval a v roku 1978 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu 1,3-dipolárne cykloadície karbodiimidov a keténimínov.


Po dvojročnej práci na tomto pracovisku prešiel v roku 1980 pracovať ako samostatný vedecký pracovník na Výskumný ústav liečiv v Modre, na oddelenie chémie a technológie a špecializoval sa na výskum a vývoj nových anthelmintik a kokcidiostatík. Mal podiel na vývoji a výskume VULM-713 a heptotrofného preparátu VULM-930. V roku 1987 mu SAV priznala vedecký stupeň II A.

V roku 1988 sa stal vedeckým pracovníkom novozaloženého ústavu biotechnológie ChTF v Bratislave. Po 2 rokov bolo toto pracovisko z organizačných dôvodov zrušené a on prešiel v roku 1991 ako samostatný vedecký pracovník na FaF UK na Katedru farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie. Tu sa spočiatku zaoberal problematikou radiofarmák a syntézou vhodných ligandov, neskoršie sa sústredil na prípravu a štúdium účinkov heterocyklických zlúčenín.

V roku 2007 predložil a obhájil habilitačnú prácu Deriváty a analógy 1,4-dihydropyridínov, na základe ktorej získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta farmaceutickej chémie.

V roku 2012 obhájil doktorskú dizertačnú prácu Konformačně vynucené biologicky aktivní 1,4-dihydropyridiny a dihydropyrimidiny a stal sa doktorom farmaceutických vied.

V pedagogickej práci sa podieľa na výučbe analytickej chémie a spektrálných metód, vedie diplomové práce, je školiteľom študentov pre- a postgra­duálneho a doktorandského štúdia a autorom skrípt Molekulová spektroskópia a optické metódy.

Vo vedecko-výskumnej činnosti je autorom, alebo spoluautorom 92 publikácií publikovaných v renomovaných periodikách, dvoch patentov a jeho práce boli doteraz 470-krát citované.

Prispel zásadnými prácami v oblasti konformačnej reštrikcie dusíkatých heterocyklov, syntetickým využitím salicylaldehydu a jeho derivátov k tvorbe kyslíkom premostených pyridínov, pyrimidínov a iných komplexnejších systémov, k štúdiu stereoselektivity, reakčných mechanizmov a identifikácii neznámych štruktúr pomocou NMR a MS spektrálnych metód.

Je členom České společnosti chemické, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a Americkej chemickej spoločnosti, registrovaným recenzentom časopisov J. Heterocyclic Chemistry USA, Molecules, Coll. Czech. Chem. Comm. a člen Advisory Board časopisu Current Catalysis.

Má vedeckú a odbornú spoluprácu s Ústavom fyzikálnej chémie J. Heyrovského v Prahe, Katedrou organickej chémie na Jagelonskej univerzite v Krakove (Poľsko), National Cancer Institute-National Institute of Health v Bethesde, MD (USA), firmy DuPont, Stine-Haskel Research Centre (USA), z ktorej vznikla “leading structure“ novej skupiny inhibítorov acetylcholínesterázy, FChPT STU, Bratislava a s Vysokým učením technickém na Fakulte chemickej v Brne.

Za svoju rozsiahlu prácu bol zvolený za Čestného člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), je laureátom jej Weberovej ceny, nositeľom Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu, SFS, a Pamätnej medaile dekana FaF UK.

V roku 2012 bol jeho bibliografický profil publikovaný v prestížnej edície Marquis Who’s Who in the World.

Vážený pán docent, dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti Vášho jubilea poprial veľa zdravia, pohodu a ešte ďalších síl pre činnosť v prospech našej farmácie.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se