Nutraceutikum Armolipid Plus podle klinických důkazů zlepšuje lipidový profil − metaanalýza

13. 6. 2017

Armolipid Plus je nutraceutický přípravek obsahující berberin, polikosanol a extrakt z červené fermentované rýže. Je široce dostupný na evropských trzích a publikované práce hovoří o jeho významném vlivu na zlepšení lipidového profilu, inzulinové rezistence a dalších složek metabolického syndromu. Design jednotlivých studií i jejich výsledky jsou však heterogenní. Proto jsou zajímavé výsledky nedávno publikované metaanalýzy relevantních klinických studií, která kvantifikovala vliv tohoto doplňku stravy na lipidový profil.

Úvod

Úprava dyslipidémie je jedním ze základních cílů primární i sekundární prevence kardiovaskulárních příhod. Farmakologické léčbě by měla vždy předcházet úprava životního stylu a stravy. Farmakoterapie dyslipidémie je nákladově efektivní v sekundární prevenci a u vysokého a velmi vysokého kardiovaskulárního rizika v primární prevenci. U osob s mírným až středně zvýšeným kardiovaskulárním rizikem však není důvod k celoživotnímu podávání hypolipidemik. U těchto jedinců naopak může přispět k úpravě dyslipidémie změna životosprávy a také podávání některých doplňků stravy.

Armolipid Plus

Armolipid Plus je nutraceutický přípravek obsahující berberin, polikosanol a extrakt z červené fermentované rýže, které snižují hladinu cholesterolu a triglyceridů. Dále obsahuje kyselinu listovou, snižující hladinu homocysteinu, a koenzym Q10 a astaxanthin jakožto antioxidanty. Extrakt z červené fermentované rýže obsahuje přírodní látky s účinkem statinů, tj. inhibitory HMG-CoA-reduktázy. Berberin vedle svého účinku na lipidový profil prokázal také příznivý vliv na kontrolu glykémie samostatně i v kombinaci s antidiabetiky. U osob s nadváhou a se smíšenou dyslipidémií navíc zmírňuje steatózu jater. Kromě toho inhibuje adhezi trombocytů zprostředkovanou kolagenem, čímž působí synergicky s protidestičkovými účinky prokázanými u polikosanolu. Při snižování LDL cholesterolu je účinek kombinace berberinu, polikosanolu a červené fermentované rýže větší než účinnost jeho jednotlivých složek. To je vysvětlováno synergickým působením těchto látek, které snižují hladinu cholesterolu prostřednictvím různých mechanismů účinku.

Metodika metaanalýzy a parametry zahrnutých studií

Španělští a italští autoři se pokusili pomocí metaanalýzy relevantních (randomizovaných kontrolovaných) studií zhodnotit a kvantifikovat účinek Armolipidu Plus na lipidový profil. Provedli strukturovaný průzkum literatury v databázích PubMed a Google Scholar a vyhledali 11 randomizovaných kontrolovaných studií publikovaných do roku 2015. Tyto studie zahrnovaly 3924 pacientů, z nichž 1970 užívalo Armolipid Plus a 1954 tvořilo kontrolní skupinu. Všechny tyto práce byly publikovány v období 2007−2013. Jejich heterogenita se týkala řady aspektů:

  1. Velikost vzorku se pohybovala od 40 do 1751 osob.
  2. Tři studie byly dvojitě zaslepené, tři jednoduše zaslepené a jedna laboratorně zaslepená, zbytek tvořily otevřené studie.
  3. Délka studií se pohybovala od 6 týdnů do 1 roku.
  4. U šesti prací byla provedena analýza ITT (intention to treat − analýza celé populace pacientů, včetně těch, kteří se odchýlili od protokolu), u pěti nikoliv.
  5. U dvou studií nebyly získávány údaje o nežádoucích příhodách a přerušení léčby.
  6. Kontroly zahrnovaly placebo, úpravu stravy a životního stylu nebo aktivní léčbu.

Výsledky

Metaanalýza ukázala významný vliv Armolipidu Plus na všechny sledované lipidové parametry. Užívání tohoto doplňku stravy vedlo k poklesu hladiny celkového cholesterolu o 9,9 %, LDL cholesterolu o 13,7 % a triglyceridů o 7,0 %. Hladinu HDL cholesterolu zvýšil o 3,7 % (p < 0,01 pro všechna srovnání).

Snášenlivost přípravku byla ve všech studiích velmi dobrá a účastníci studií měli vysokou compliance. Nízká incidence nežádoucích účinků může být způsobena tím, že přípravek díky synergickému účinku může obsahovat kombinaci účinných látek v nižších dávkách. 

Závěr

Metaanalýza 11 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících téměř 4 tisíce pacientů ukázala významné zlepšení lipidových parametrů při užívání doplňku stravy Armolipid Plus. Tyto výsledky jsou důvodem, proč lze kombinaci nutraceutik (berberin, polikosanol a červenou fermentovanou rýži) spolu s úpravou životního stylu a vyváženou stravou doporučit jako účinný přístup k léčbě dyslipidémie u pacientů s mírným až středním kardiovaskulárním rizikem.

(zza)

Zdroj: Millán J., Cicero A. F., Torres F., Anguera A. Effects of a nutraceutical combination containing berberine (BRB), policosanol, and red yeast rice (RYR), on lipid profile in hypercholesterolemic patients: a meta-analysis of randomised controlled trials. Clin Investig Arterioscler 2016 Jul-Aug; 28 (4): 178−187, doi: 10.1016/j.arteri.2016.03.002.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se