Doc. RNDr. Otto HELIA, CSc. – 70-ročný


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 95-98
Kategorie: Zprávy

V ostatnom čase sa dožíva významného životného jubilea pán doc. RNDr. Otto Helia, CSc., dlhoročný vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.


Jubilant sa narodil 19. júna 1940 v Domaníne v Českej republike. Po maturite v roku 1957 bol prijatý na štúdium na Farmaceutickú fakultu MU v Brne a po zlúčení fakúlt v roku 1960, úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK (FaF UK) v Bratislave v roku 1962 ako promovaný farmaceut. Po prezenčnej vojenskej službe (1962–1964) nastúpil na Katedru biochémie a mikrobiológie FaF UK na internú ašpirantúru vo vednom odbore biochémia, špecializácia xenobiochémia.

V tomto období obhájil rigoróznu prácu (1966) a získal akademický titul doktor prírodovedy – RNDr.

V roku 1968 obhájil dizertačnú prácu na tému „Některé biochemické vlastnosti kyseliny beta-4-methoxybenzoyl-beta-bromakrylové in vitro“ na Přírodovědecké fakultě v Prahe a získal vedeckú hodnosť kandidáta chemických věd (CSc).

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: „Studium biochemických vlastností některých moderních kancerostatik“ získal v roku 1977 vedecko-pedagogický titul docent v odbore biochémia.

Od začiatku pôsobenia na FaFUK jeho profesionálna aktivita bola úzko spojená s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie liečiv (pôvodne – Katedra biochémie a mikrobiológie), kde sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej práci.

V rámci magisterského štúdia bol prednášateľom a examinátorom v predmetoch xenobiochémia, patobiochémia a zabezpečoval aj praktickú výučbu biochémie. Tieto predmety vyučoval aj v anglickom študijnom programe. V roku 1993 zaviedol do učebného programu povinne voliteľný predmet xenobiochémia. Jubilant je spoluzakladateľ odboru xenobiochémia na Slovensku.

Pod jeho vedením boli vypracované ŠVOČ, diplomové a iné postupové práce. Bol členom štátnicových komisií, komisií pre obhajobu diplomových prác, ročníkovým učiteľom, školiteľom štyrom ašpirantov na fakulte i mimo nej, oponentom diplomových, rigoróznych a najmä dizertačných a habilitačných prác pre Přírodovědeckou fakultu UK v Prahe. Pôsobil tiež ako posudzovateľ grantových úloh MŠ SR, resp. MZd SR ako aj rukopisov publikácií pre odborné farmaceutické časopisy a publikácie.

V oblasti vedecko-výskumnej práce sa dlhoročne orientoval na enzymologické štúdie metabolizmu cudzorodých látok a ich biologickej aktivity, predovšetkým liečiv. Najvýznamnejšie výsledky jeho práce možno koncentrovať do dvoch oblastí. Prvá oblasť je teoretický prínos k objasneniu enzymológie dehalogenácie – debromácie nových cytostatík. Druhá oblasť je štúdium mechanizmu oxygenácie atómov dusíka a bioredukcie N-oxidov, mechanizmus oxygenácie atómov síry a bioredukcie S-oxidov.

Tieto výsledky prispeli k osvetleniu metabolizmu, mechanizmu účinku a bezpečnej farmakoterapii československých hromadne vyrábaných liečivých prípravkov CYTEMBENA®, MECLOPIN®, resp. ERBOCAIN® (SRN).

Medzi iné významné aktivity treba spomenúť, že bol spoluorganizátor a organizátor tradičných xenobiochemických sympózií s medzinárodnou účasťou.

Jubilant je spoluautor monografií: Liečivé látky a ich metabolity v analýze, Encyklopédie farmácie a siedmi VŠ skrípt. VŠ skripta Xenobiochémia sú prvotinou na Slovensku.

Celkový počet jeho záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK je 127, z toho je 66 publikácií, z toho je 25 v zahraničných a domácich časopisoch. Celkový počet ohlasov je 123 a z toho je 105 SCI.

Počas pôsobenia na fakulte spolupracoval s Výskumným ústavom pre farmaciu a biochémiu v Prahe, Katedrou biochemie Prírodevedeckej fakulty UK v Prahe, Katedrou biochémie a technickej mikrobiológie Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave a Institut für Pharmazeutische Chemie der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main (SRN).

Z významných pracovísk, kde jubilant pôsobil, treba uviesť krátkodobý študijný pobyt na UML v Halle, Sektion die Pharmazie, SRN a 6-mesačný študijný pobyt Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko.

Doc. O. Helia v predchádzajúcich rokoch bol vedúcim Oddelenia xenobiochémie Biochemického ústavu UK v Bratislave (1973–1987), členom atestačnej komisie RUK (1976–1984), členom predsedníctva Xenobiochemické sekce ČSBS a členom Vedeckej rady FaF UK.

Za rozvoj farmaceutického školstva a farmaceutických vied získal bronzovú (1977), striebornú (1987) a pamätnú medailu (2002) Farmaceutickej fakulty UK.

Za jeho prínos do výučby farmaceutov získal Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu, ktorú udeľuje Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) a za výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú činnosť a organizátorskú prácu bol ocenený Weberovou cenou SFS.

K významnému životnému jubileu želáme doc. O. Heliovi veľa zdravia, pohody a radosti z dobre vykonanej práce.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2010 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se