Štúdium lokálnych anestetík – časť 197*
Vplyv xylitolu na farmaceutickú dostupnosť lidokaínu a tokové vlastnosti hydrogélov


Studies of local anaesthetics – Part 197
Effect of xylitol on pharmaceutical availability of lidocaine and flow properties of hydrogels

The paper examines the formulation of hydrogel on the base of a synthetic polymer containing a local anaesthetic and a mass-produced drug in the form of a solution with an antiphlogistic effect. It aimed to prepare a hydrogel of a suitable composition with suitable flow properties and drug release, the active ingredient being lidocaine hydrochloride. Besides the role of a synthetic polymer which ensures that the active ingredient remains at the affected site, an important role in the formulation is played by the presence of an artificial sweetener, which to a great extent as a taste correcting agent of the unpleasant taste of the active ingredient influences the compliance of many patients. The study examined the effect of concentration of the artificial sweetener xylitol on the liberation of the active ingredient from prepared hydrogels. The optimum concentration of the artificial sweetener was adjusted to a degree which does not affect the qualitative properties of the active ingredient.

Keywords:
lidocaine hydrochloride, xylitol, hydrogel, liberation


Autoři: Zuzana Vitková;  Petra Herdová;  Jozef Čižmárik;  Daniel Grančai;  Lukáš Benč
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Katedra galenickej farmácie, Katedra farmaceutickej chémie, Katedra farmakognózie a botaniky
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 130-132
Kategorie: Krátká sdělení

Souhrn

Príspevok je zameraný na formuláciu hydrogélu na báze syntetického polyméru s obsahom lokálneho anestetika a hromadne vyrábaného lieku vo forme roztoku s antiflogistickým účinkom. Cieľom tejto štúdie bolo pripraviť hydrogél vhodného zloženia s vyhovujúcimi tokovými vlastnosťami a uvoľňovaním liečiva – lidokaín hydrochlorid. Okrem syntetického polyméru, ktorý zabezpečí zotrvanie lieku na postihnutom mieste, má významné postavenie pri formulácii prítomnosť umelého sladidla, ktoré do veľkej miery ako chuťové korigens ovplyvňuje compliance mnohých pacientov kvôli nepríjemnej chuti liečiva.

V štúdii sa sledoval vplyv koncentrácie umelého sladidla – xylitolu na liberáciu liečiva z pripravených hydrogélov. Stanovila sa optimálna koncentrácia umelého sladidla tak, aby neovplyvnila kvalitatívne vlastnosti lieku.

Kľúčové slová:
lidokaín hydrochlorid, xylitol, hydrogél, liberácia

* Časť 196: Čes. slov. Farm. 2012; 61: 55–56.

Úvod

Pre bukálny transport liečiva sú navrhované rôzne galenické mukoadhezívne formy vrátane adhezívnych tabliet, gélov a náplastí, za použitia mukoadhezívných polymérov. Z terapeutického hľadiska našli významné uplatnenie pri liečbe zápalových procesov sliznice ústnej dutiny.

V súčasnosti rýchlo napreduje výskum dermálnych polotuhých liekov na báze karbopolových hydrogélov. Ich fyzikálno-chemické vlastnosti sa využívajú pri formulácií viacerých galenických foriem. Sú vhodné ako základy dermálnych liekov, ich viskozita sa využíva na ovplyvňovanie biologickej dostupnosti a stability liečiva v emulziách a suspenziách, taktiež pri príprave tabliet, kolýrií a instilácií. Karbopolové hydrogély disponujú vhodnými vlastnosťami ako nulová tvorba toxických metabolitov, dostatočná mukoadhezivita a relatívne rýchle, účinné uvoľnenie liečiva s možnosťou prípravy liekových foriem indikovaných na liečbu ochorení ústnej sliznice1).

Ako podporný liek, ktorý sa používa pri zápaloch ústnej dutiny, bol použitý liek – Bukofit (výrobca Calendula a.s., Nová Ľubovňa). Zloženie tohto lieku je uvedené v predchádzajúcej štúdii2).

Táto práca nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu „Formulácia lidokaínu do gélov s protizápalovým účinkom“, ktorá sa venuje formulácii lidokaínu do hydrogélov pre účely zubného lekárstva z hľadiska použitých pomocných látok2). Hlavným cieľom tejto štúdie bolo zistiť, aký vplyv má prídavok umelého sladidla – xylitolu na reologické vlastnosti vzoriek a liberáciu lidokaínu cez semipermeabilnú membránu.

Pokusna časť

Použité chemikálie

Lidokaín hydrochlorid – Lidocaini hydrochloridum SL1 (LID) – (Astra, Švédsko); Xylitolum SL1 (XYL) – (Jarrow Formulas, USA); Bukofit roztok – (Calendula a.s., Nová Ľubovňa, Slovensko); Carbopol® 940 (CAR) – (výrobca – Noveon, Inc., USA); čistená voda – Aqua purificata SL1 – (FaF UK, Bratislava, Slovensko); trolamín – Trolaminum SL1 – (Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovensko); Polysorbát 80 – Polysorbatum 80 SL1 (PLY 80) – (Sklochem – Agroekolab, Zvolen, Slovensko).

Použité prístroje

Permeačná aparatúra vyrobená na KGF, FaF UK, Bratislava (Slovensko); spektrofotometer – Philips Pyll Unicam 8625 Ltd., Cambridge (Veľká Británia); termostat U 10 – Prüfgeräte – Werk Medingen (Nemecko); Viskotester VT 500 Haake Mess – Technik GmbH, Karlsruhe, (Nemecko).

Zloženie hydrogélov

Liečivo lidokaín hydrochlorid bolo použité v géloch v 2% koncentrácii. Ako gélotvorná látka bol použitý Carbopol® 940 v 1,5% koncentrácii, ktorý bol neutralizovaný 1,3% trolamínom. Vo funkcii enhancera bol použitý Polysorbát 80 v 0,1% koncentrácii. Vzorky gélov sa líšili 2% (vzorka č. 1) a 4% prídavkom umelého sladidla – xylitolu (vzorka č. 2), pre porovnanie sa pripravil gél bez prídavku xylitolu (vzorka č. 3). Paralelne sa pripravili gély s Bukofitom v 6% koncentrácii bez prídavku xylitolu (vzorka č. 4) a navyše s 2% prídavkom (vzorka č. 5) a 4% prídavkom xylitolu (vzorka č. 6). Ako slepý pokus sa pripravil 1,5% CAR gél s 0,1% PLY 80.

Liberácia liečiva lidokaín hydrochlorid z hydrogélov

Liberácia liečiva z hydrogélu sa sledovala a hodnotila podľa postupu uvedeného v práci2). Modelovou semipermeabilnou membránou bolo bravčové črevo. Po narezaní na 10 cm dlhé časti sa bravčové črevo dôkladne premylo a 24 hodín nechalo odstáť v čistenej vode. Následne sa jednotlivé kúsky čreva natiahli na skúmavku a opatrne pozdĺžne rozrezali a natiahli medzi časti permeačnej komôrky. Obsah liečiva – lidokaín hydrochlorid sa stanovil spektrofotometricky pri λ = 261,5 nm.

Stanovenie tokových vlastností:

Reologické vlastnosti hydrogélov sa stanovili 7 dní po príprave hydrogélov podľa práce2).

Výsledky

Práca je zameraná na optimalizáciu zloženia hydrogélu s lokálnym anestetikom lidokaín hydrochlorid.

Z výsledkov liberácie liečiva z pripravených hydrogélov sa zistilo, že prídavok xylitolu v 2% a 4% koncentrácii (vzorka č. 1, 2) nemal výrazný vplyv na zníženie liberácie liečiva oproti gélu bez prídavku xylitolu (vzorka č. 3). Naopak sa potvrdilo participovanie roztoku Bukofitu na liberácii lidokaínu hydrochloridu cez modelovú semipermeabilnú membránu. V tomto prípade sa zvýšilo uvoľnené percento liečiva z gélu s prídavkom Bukofitu (vzorka č. 4) oproti gélu bez jeho prídavku (vzorka č. 3). Kombinácia prídavku Bukofitu a xylitolu (vzorky č. 5, 6) do gélu znamenala zvýšenie liberácie lidokaín hydrochloridu (graf 1) a to nie len oproti gélu bez prídavkov Bukofitu a xylitolu (vzorka č. 3) ale aj oproti gélu s obsahom Bukofitu (vzorka č. 4). Lepšie uvoľňovanie liečiva je možné vysvetliť prítomnosťou etanolu, ktorý je obsiahnutý v roztoku Bukofitu a súčasne plní funkciu enhancera. Etanol zvyšuje permeabilitu membrány3), a tým pozitívne ovplyvňuje liberáciu liečiva z hydrogélového základu.

Graf 1. Liberácia liečiva z hydrogélov (po 21 dňoch)
Liberácia liečiva z hydrogélov (po 21 dňoch)

Na základe štúdie tokových vlastností možno konštatovať, že samotná prítomnosť Bukofitu (vzorka č. 4) mala vplyv na zníženie hodnoty štruktúrnej viskozity a zníženie tixotropného charakteru sústavy oproti gélu bez prídavku Bukofitu (vzorka č. 3) (graf 2). V prípade prídavku 2% xylitolu do hydrogélu (vzorka č. 1) nenastala zmena v tokových vlastnostiach gélu oproti gélu bez prídavku xylitolu (vzorka č. 3), sústava mala časovo závislý tixotropný charakter. Mierny pokles tixotropných vlastností sa zistil zvýšením koncentrácie xylitolu na 4% (vzorka č. 2) oproti vzorke bez prídavku xylitolu (vzorka č. 3). Kombinácie prídavkov Bukofitu a umelého sladidla v 2% koncentrácii výrazne neovplyvnili tixotropný charakter sústavy (vzorka č. 5) oproti gélu s prídavkom samotného Bukofitu (vzorka č. 4). Zvýšením koncentrácie xylitolu na 4 % v kombinácii s Bukofitom (vzorka č. 6) nastala zmena sústavy na plastický systém (graf 3).

Graf 2. Toková krivka vzorky č. 3
Toková krivka vzorky č. 3

Graf 3. Toková krivka vzorky č. 6
Toková krivka vzorky č. 6

Po zohľadnení dosiahnutých výsledkov bol vyhodnotený gél optimálneho zloženia: 2% LID + 1,5% CAR + 1,3% TEA + 0,1% PLY 80 + 6% BUK + 2% XYL (vzorka č. 5).

Stret záujmov: žiadny.

Tento výskum bol podporený grantami VEGA č. 1/0024/11 a 1/0055/11 a grantom FaF 8/2012.

Došlo 15. marca 2012 / Přijato 15. apríla 2012

Z. Vitková, PharmDr. Petra Herdová, PhD., L. Benč

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra galenickej farmácie,

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: herdova@fpharm.uniba.sk

J. Čižmárik

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutickej chémie

D. Grančai

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky


Zdroje

1. Kołodziejska J.: Carbopol 974P in the prescription of dental anti-inflammatory hydrogels. Polim Med. 2008; 38, 27–38.

2. Čižmárik J., Matušová D., Vitková Z., Brázdovičová B., Herdová P.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť: 192. Formulácia lidokaínu do gélov s protizápalovým účinkom. Čes. slov. Farm., 2010; 59, 277–279.

3. Duracher L., Blasco L., Hubaud J.C., Vian L., Marti-Mestres G.: The influence of alcohol, propylene glycol and 1,2-pentanediol on the permeability of hydrophilic model drug through excised pig skin. Int. J. Pharm. 2009; 374, 39–45.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se