Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. – sedemdesiatnik


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 200-201
Kategorie: Zprávy

V tomto roku si široká vedecká a odborná komunita pripomenula sedemdesiatiny prof.  Ing. Jozef Lehotaya, DrSc., dlhoročného Čestného člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

Náš jubilant sa narodil 9. 11. 1943 v Brezne. V rokoch 1957–1960 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Piešťanoch. Po jej absolvovaní sa prihlásil na štúdium na Chemickú fakultu ,SVŠT v Bratislave, kde v roku 1965 získal titul inžiniera.

Po promócii sa v roku 1965 stal asistentom na Katedre analytickej chémie, Chemickej fakulty. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v tom čase hlavne venoval separačným metódam z oblasti ionexovej chromatografie. Po skončení vojenskej služby sa v roku 1967 prihlásil na externú ašpirantúru, školiteľom bol doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc. Špecializoval sa na separáciu organických kyselín v rôznych matriciach.

V roku 1974 získal titul CSc., v roku 1988 sa stal docentom a v roku 1999 profesorom analytickej chémie. V roku 1996 získal titul DrSc. a v roku 2009 mu SAV priznala stupeň I A. – vedúci vedecký pracovník.

Od roku 1965 až doteraz, v posledných rokoch len na čiastočný úväzok, pôsobí na Katedre analytickej chémie FCHPT STU. V rokoch 1997–2009 bol vedúcim Katedry neskôr riaditeľom Ústavu analytickej chémie. V rokoch 1991–1995 bol členom Akademického senátu FCHPT STU. Od roku 2010 je prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu, informačné a komunikačné technológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde doteraz pracuje na plný úväzok.

V pedagogickej oblasti pôsobí ako prednášateľ a examinátor analytickej chémie hlavne so zameraním na inštrumentálnu analýzu a identifikáciu látok. Bol školiteľom 16 doktorandov a viedol viac ako 20 diplomových prác. Je autorom knihy „Separačné metódy v analytickej chémii“ (2009), spoluautor kapitoly v knihe „Encyclopedia of Chromatography“ (vydané v USA), je spoluautorom knihy „Príručka vybratých pojmov v analytickej chémii“, je spoluautorom viac ako 150 CC publikácií v zahraničí (viac ako 800 SCI), 73 publikácií v časopisoch registrovaných v Chemical abstract. Na konferenciách doteraz predniesol 59 prednášok v zahraničí (z toho 25 vyžiadaných), 185 prednášok v SR a v ČR, 415 článkov v zborníkoch konferencií (165 v zahraničí) a je spoluautor 4 skrípt.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa dlhodobo, systematicky a intenzívne venuje vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii (HPLC), ktorú na Slovensku ako prvý začal rozvíjať.

V roku 1977 založil prvé laboratórium HPLC na Slovensku na Katedre analytickej chémie vtedy Chemickej fakulty, SVŠT v Bratislave. Odvtedy pracuje hlavne v oblasti využitia separačných metód v analytickej chémii so zameraním na stopovú a ultrastopovú analýzu toxických látok v rôznych vzorkách, liečiv, liekových foriem, ďalej sa zaoberá termodynamickým štúdiom separácie enantiomérov a prípravou nových sorpčných materiálov – polymérov s odtlačkami molekúl na prípravu vzoriek k analýze so zameraním na predkoncentračné techniky.

V rámci vývoja HPLC bol zodpovedným riešiteľom zahraničného grantu v spolupráci s IOWA STATE UNIVERSITY prof. D. Armstrong (od roku 2002 do 2006), niekoľkých VEGA projektov, APVV a KEGA projektu.

Má rozsiahle organizačné aktivity, napr. bol Predsedom organizačného výboru medzinárodného sympózia Advances and Applications of Chromatography in Industry, člen vedeckých výborov zahraničných sympózií 8th International Symposium on Separation Sciences Toruň, Poland; 6th Balaton Symposium on high performance separation methods, September 7–9, 2005, Hungary;11th Internatiomal Symposium on Separation Sciences, September 12–14, 2005, Pardubice a ďalších. Bol Predsedom organizačného výboru 13th International symposium on Separation Sciences 2007, vo Vysokých Tatrách. Od roku 1978 založil tradíciu organizovania Letných škôl HPLC, na ktorých prednášali poprední odborníci aj zo zahraničia. Táto tradícia trvá dodnes.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia zastával rôzne funkcie v domácich a zahraničných organizáciách – bol členom Editorial Board of Chemical Analysis (Chemia Analityczna) do roku 2009, doteraz je členom Editorial Board Member of ‘The Open Analytical Chemistry Journal, bol predsedom OS pre analytickú chémiu, SSPCH do roku 2009, je členom odborovej komisie pre vedný odbor 7.3.3, farmaceutická chémia, bol členom Technicko-normalizačnej komisie TNK 28, Ochrana ovzdušia do roku 2013, bol členom Technicko-normalizačnej komisie TNK 31, Odpadové hospodárstvo do roku 2011, bol členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) v odbore Analytická chémia v SR do roku 2010, bol členom dvoch vedeckých rád (FCHPT STU od roku 2003 do 2009, MTF STU v roku 2002), od roku 2010 doteraz je členom Vedeckej rady UCM a od roku 2008 je členom Vedeckej rady Fakulty prírodných vied, UCM v Trnave. Bol predsedom komisie č. 11 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV pre chemické a chemickotechnologické vedy od roku 2005 do roku 2008 a je členom odbornej komisie pre Chémiu, farmáciu – poradný orgán Rady agentúry pre hodnotenie projektov slovensko – českej vedecko – technickej spolupráce.

Za organizačné a vedecko-výskumné aktivity boli jubilantovi udelené viaceré ocenenia – Čestné uznanie pri príležitosti 50. výročia založenia SVŠT, za dlhoročnú prácu na SVŠT (1987), bronzová (1998), strieborná (2002) medaila Slovenského zväzu včelárov, Weberova cena SFS (1999), diplom a titul Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (2001), Medaila pri príležitosti technického školstva na Slovensku (2002) , Pamätná medaila FaF UK (2003), Medaila PhMr. Vladimíra ŽUFFU (SFS) (2003), strieborná (2004) a zlatá ( 2008) medaila Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Memorial Medal of the Nicolaus Copernicus University, Toruň, Poľsko (2005), Medaila Společnosti lékařsko-slowanskej, Bratislava (2007), Ocenenie rektora STU (2007), Strieborná medaila FaF UK (2008), Laureate of Prof. Waksmundzki Medal Award for the 2008 year, Poland, Polish Academy of Sciences, Pamätná medaila k 90. výročiu vzniku Spolku slovenských lekárov (2012), Pamätná medaila k 15. výročiu založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2012 a Strieborná Galenova medaila Farmaceutickej fakulty UK pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty, 2013.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som nášmu jubilantovi k jeho významnému životnému výročiu srdečne zablahoželal, poďakoval sa mu za jeho doterajšiu prácu a poprial predovšetkým pevné zdravie a elán do ďalších rokov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2013 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se