Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech


Medicinal products for human use in veterinary prescription

The paper deals with the problem of prescription and use of the medicinal products for human use in veterinary medicine. Using partial model analysis describes volume and structure of the prescription of medicinal products for human use in the veterinary practice in the years 2007–2011. Prescriptions included to the study were dispensed in a community pharmacy located in a county town in the Slovak Republic. Data were obtained from the basic collection of 845 veterinary prescriptions that included 1178 prescribed items in a total of 2954 packages.

Keywords:
medicinal product for human use medicinal product for veterinary use prescription of medicines veterinary care pharmacy care


Autoři: Jozef Kolář;  Lucia Vargová;  Tünde Ambrus
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 149-153
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce se zabývá problematikou preskripce a používání humánních léčivých přípravků ve veterinární medicíně. Formou dílčí modelové sondy analyzuje objem a strukturu preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních předpisech v letech 2007–2011, které byly realizovány ve veřejné lékárně krajského města na Slovensku. Základní soubor tvořilo celkem 845 veterinárních lékařských předpisů s 1178 předepsanými položkami v celkovém počtu 2954 balení.

Klíčová slova:
humánní léčivý přípravek veterinární léčivý přípravek preskripce léčiv veterinární péče lékárenská péče

Úvod

Problematice preskripce léčiv ve veterinární praxi se věnovalo několik prací, například1–4), přičemž se zaměřily na popis stavu v České republice. Ze slovenského prostředí práce tohoto typu zatím absentují.

Předepisování veterinárních léčiv v SR – stručný legislativní rámec

Podmínky pro zacházení s humánními a veterinárními léčivými přípravky ve Slovenské republice upravuje zákon č. 362/2011 Z. z.5) a jeho prováděcí předpisy, zejména vyhláška o požadavcích na správnou výrobní a velkodistribuční praxi6) a o požadavcích na správnou lékárenskou praxi7). Výše citovaným zákonem byl nahrazen zákon č. 140/1998 Z. z.8), účinný do 30. listopadu 2011.

První vyhláška v podmínkách SR, která uváděla přesně standardizovaný tiskopis veterinárního lékařského předpisu, se stala účinnou od 1. července 20089), její novela s účinností od 15. června 200910). V současnosti upravuje podrobnosti o tiskopisech veterinárního lékařského předpisu, zvláštních tiskopisech veterinárního lékařského předpisu označených šikmým modrým pruhem, podrobnosti o grafických prvcích a údajích těchto tiskopisů vyhláška č. 100/2012 Z. z.11), s účinností od 1. dubna 2012.

Cíl práce

Analýza preskripce humánních hromadně vyráběných léčivých přípravků (HLP), které byly předepsány na veterinární lékařský předpis (veřejná lékárna v krajském městě, Slovensko) za roky 2007–2011.

Metodika

Analýza preskripčních zvyklostí a struktury preskripce ve formě dílčí modelové sondy.

Veterinární lékařské předpisy byly hodnoceny v jednotlivých letech podle kritérií:

  • počet vystavených veterinárních lékařských předpisů,
  • počet předepsaných HLP,
  • počet předepsaných balení,
  • druh předepsaných HLP (účinná látka, indikační skupina/ATC skupina, léková forma),
  • cena jednotlivých HLP*,
  • druh zvířete, jemuž byl HLP předepsán,
  • kalendářní měsíc preskripce.
  • Ceny HLP byly převzaty z ADC číselníku12). Pokud v době, kdy studie probíhala (tj. v době vystavení lékařského předpisu), neměl LP uvedenu cenu, a tudíž nebyl kategorizovaný, byla cena převzata z lékárenského systému spolupracující lékárny.

Výsledky a diskuse

Základní soubor za sledované pětileté období (2007–2011) tvořilo 845 veterinárních lékařských předpisů s HLP. Celkem na nich bylo předepsáno 414 druhů HLP v 521 prezentacích (tzn. v různé koncentraci/síle a lékové formě) – 1178 položek v celkovém počtu 2954 balení. Za tyto HLP majitelé nebo chovatelé zvířat zaplatili 11 011,92 eur. Další, dílčí údaje za jednotlivé roky sledování uvádí tabulka 1. Z uvedeného vyplývá, že to představuje v sumárním vyjádření v průměru 1,39 položek HLP a 3,50 balení na jednom veterinárním lékařském předpisu. V průměru tak jeden veterinární lékařský předpis obsahoval HLP v hodnotě 13,03 eur. Hodnota jedné položky na receptu činila 9,35 eur.

Tab. 1. Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (souhrnné údaje)
Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (souhrnné údaje)

Na veterinárních lékařských předpisech byl převážně předepsán jeden druh HLP (85,9 %), v 13,7 % to byly dva druhy HLP. Zejména v letech 2007–2009 byly na lékařských předpisech zaznamenány tři a více druhů HLP (tab. 2). Ustanovení § 40 zákona č. 140/1998 Z. z.8) uvádí, že na jednom tiskopisu lékařského předpisu lékař předepisuje nejvíce dva druhy léků. Na předepisování veterinárních léků a veterinárních zdravotnických pomůcek se v této souvislosti nevztahují ustanovení tohoto paragrafu. Ze smyslu ustanovení § 120 a § 122 zákona č. 362/2011 Z. z.5), který nabyl účinnosti 1. prosince 2011, lze odvodit, že i na veterinárním lékařském předpisu mohou být předepsány nejvýše dva druhy HLP. V případech, kde jsme zaznamenali tři a více druhů, bylo uvedeno „Ad manus medici veterinarii“ (do rukou veterinárního lékaře), nebo „Ad usum veterinarium“ (pro veterinární potřebu). Tento stav lze vysvětlit tím, že na lékařském předpisu byly HLP, které si předepsal sám veterinární lékař, resp. veterinární lékaři pro potřebu své veterinární ambulance. Pro používání veterinárních léků při poskytování odborných veterinárních činností platilo ustanovení § 57a – počet druhů a množství veterinárních léků, které má veterinární lékař u sebe, nesmí přesahovat počet druhů a množství, které je všeobecně potřebné na 1 den poskytování správné veterinární praxe8) a ustanovení § 56 – veterinární léky se vydávají a prodávají ve veřejných lékárnách včetně jejich poboček8).

Tab. 2. Počet druhů humánních léčivých přípravků předepsaných na jednom veterinárním lékařském předpisu
Počet druhů humánních léčivých přípravků předepsaných na jednom veterinárním lékařském předpisu

Na jednom veterinárním lékařském předpisu byly jednotlivé druhy HLP předepsány v různém počtu balení (konkrétně 1–6, 8, 10, 15, 20, 30 balení). Nejčastěji jedno až dvě balení (přibližně 72 %), podrobněji tabulka 3. Zde – na rozdíl od humánní medicíny, kde předepsaný počet balení HLP nesmí překročit počet balení potřebných k léčbě pacienta v trvání tří měsíců, pokud pacient předepsaný HLP pravidelně užívá, anebo k léčbě pacienta v trvání jednoho měsíce, pokud HLP se předepisuje poprvé5), přičemž předcházející právní předpis8) počet předepsaných balení HLP nelimitoval – není počet balení ze zřejmých důvodů limitován. Ošetřující veterinární lékař předepíše na veterinární lékařský předpis jenom takové množství veterinárního LP, které je nevyhnutně potřebné na příslušné ošetření anebo léčení zvířete5, 8). I v tomto případě je možné, že kromě adekvátní terapie zvířete mohl být větší počet předepsaných balení určen k zásobení veterinární ordinace.

Tab. 3. Počet balení humánních léčivých přípravků předepsaných na jednom veterinárním lékařském předpisu
Počet balení humánních léčivých přípravků předepsaných na jednom veterinárním lékařském předpisu

Nejčastěji předepisované HLP a LP předepisované v největším objemu dokumentuje tabulka 4. Ekonomickou stránku preskripce stručně přibližuje tabulka 5. Nejfrekventovaněji a také v největším objemu bylo předepisováno léčivo diazepam (tab. 6).

Tab. 4. Přehled nejčastěji a nejvíce předepisovaných humánních léčivých přípravků
Přehled nejčastěji a nejvíce předepisovaných humánních léčivých přípravků

Tab. 5. Přehled nejdražších a nejlevnějších předepisovaných humánních léčivých přípravků
Přehled nejdražších a nejlevnějších předepisovaných humánních léčivých přípravků

Tab. 6. Přehled nejčastěji a nejvíce předepisovaných humánních léčiv
Přehled nejčastěji a nejvíce předepisovaných humánních léčiv

Analýzou dat na základě ATC klasifikace jsme vyhodnotili, z které ATC skupiny byla léčiva předepisována nejčastěji a v největším množství. Nejvíce byla předepisovaná léčiva z ATC skupiny N (nervový systém), a to 312krát (tj. 26,5 % všech položek humánních léčiv předepsaných na veterinárních lékařských předpisech) v celkovém počtu 1056 balení (což představuje 35,8 % všech balení), následovaly ATC skupiny – S (smyslové orgány) předepsané 168krát (14,3 %) v 396 baleních (13,4 %) a skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci), jež byla předepsána 142krát (12,1 %) v počtu balení 336 (11,4 %) – blíže tabulka 7.

Tab. 7. Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle ATC skupin)
Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle ATC skupin)

HLP byly určeny téměř výlučně, pokud byl uveden druh zvířete (43,4 %), k léčbě zvířat v zájmovém chovu (společenská zvířata), a to pěti druhů a z nich hlavně psa (96,9 %) (tab. 8). Hospodářská zvířata určená k produkci potravin nebyla zastoupena. Absence uvedení druhu zvířete je v rozporu s platnou legislativou, která uvádí, že „veterinární lékařský předpis musí obsahovat druh zvířete“5). Použití HLP ve veterinární medicíně musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku (SmPC) a kaskádou používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče u zvířat, která neprodukují živočišné produkty určené k výživě člověka4, 13). V případě potravinových zvířat vyplývají další omezení z nařízení komise EU č. 37/201014). Navíc ne všechna léčiva jsou vhodná pro podání některým druhům zvířat, například nesteroidní antiflogistika běžně používaná v humánní medicíně (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, ibuprofen, diklofenak) mohou při podávání psům či kočkám způsobit závažné potíže15).

Tab. 8. Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle druhu zvířete)
Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle druhu zvířete)

Sezonnost – z hlediska časového průběhu můžeme konstatovat, že frekvence i objem preskripce veterinárních lékařských předpisů obsahujících HLP byly nejvyšší v měsíci lednu, a říjnu, ustálené niveau vidíme v měsících únor až červenec (graf 1).

Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle jednotlivých měsíců)
Graf 1. Preskripce humánních léčivých přípravků na veterinárních lékařských předpisech v letech 2007–2011 (podle jednotlivých měsíců)

Používání léčivých přípravků ve veterinární medicíně má ve srovnání s humánní farmakoterapií celou řadu specifik. Přes velkou mezi- a vnitrodruhovou variabilitu léčených jedinců – zvířat – je sortiment registrovaných veterinárních LP menší než humánních: Ke konci námi sledovaného období, tj. k 31. prosinci 2011 bylo na Slovensku registrováno 1287 veterinárních LP a imunologik16). Ne všechny terapeutické oblasti jsou dostatečně pokryty veterinárními LP, určenými k podávání zvířatům, proto v rámci možností, daných právními předpisy, je dovolené i používání humánních LP. Přesto, že lékárny jsou pracoviště oprávněné vydávat humánní i veterinární LP, analýza preskripce dokáže zachytit jenom část HLP používaných ve veterinární medicíně, neboť ve smyslu právní úpravy jsou veterinární lékaři, poskytující odbornou veterinární činnost, oprávněni odebírat přímo od velkodistributorů léčiv jak veterinární, tak i humánní léčivé přípravky5, 8).

Závěr

Pomocí modelové sondy byl prezentován objem a struktura preskripce humánních léčivých přípravků ve veterinární medicíně. Výsledky práce, charakterizující pětileté období, prezentují vybrané vztahy veterinární a lékárenské péče a mohou přispět k lepšímu pochopení této problematiky, která je ovlivňována různými odbornými, legislativními i ekonomickými faktory.

Střet zájmů: žádný.

Došlo 24. července 2015 

Přijato 28. srpna 2015

doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. • L. Vargová • T. Ambrus

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta,

Ústav aplikované farmacie

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

e-mail: kolarj@vfu.cz


Zdroje

1. Agelová J., Macešková B. Analýza používání léčiv v ambulantní praxi veterinárních lékařů. Čes. slov. Farm. 2005; 54, 34–38.

2. Macešková B., Smejkalová L., Brauner P., Frenzelová J. The use of authorized medicinal products for human use in veterinary practice in the Czech Republic. Čes. slov. Farm. 2010; 59, 256–262.

3. Brauner P., Kolář J., Hera A. Využívání humánních léčivých přípravků ve veterinární medicíně. Čes. slov. Farm. 2013; 62, 144–148.

4. Kolář J., Brauner P., Tichová T. Příklady off-label použití humánních léčivých přípravků ve veterinární medicíně. Čes. slov. Farm, 2014; 63, 263–266.

5. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Vyhláška č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.

7. Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.

8. Zákon č. 140/1998 Z. z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

9. Vyhláška č. 196/2008 Z. z. o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív.

10. Vyhláška č. 234/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 196/2008 Z. z. o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív.

11. Vyhláška č. 100/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív.

12. ADC číselník. http://www.adcc.sk/

13. Nepejchalová L. Předepisování v rámci kaskády. Dostupné z: http://www.uskvbl.cz/cs/informace/proveterinaremen/kaskadamen [přístup 20. 11. 2014]

14. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, v platnom znení.

15. Horáčková K. Terapie bolesti psa a kočky. Prakt. lékaren. 2012; 8(2): 85–89.

16. Výročná správa o činnosti ÚŠKVBL Nitra za rok 2011. Dostupné z: http://www.uskvbl.sk/vyr_spravy.php [přístup 23. 7. 2015]

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2015 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se