VLIV DIAZEPAMU NA ANTIDOTNÍ TERAPII 0LETÁLNÍCH TOXICKÝCH ÚČINKU SOMANU U POTKANA


Effect of Diazepam on Antidotal Therapy of Lethal Toxic Effects of Soman in the Rat

Experiments on male rats examined the effect of a basic antidotal therapy consisting of various types of anticholinergic substances and reactivators of acetylcholinesterase on the lethal effects of the highly toxic organophosphorous compound soman by means of determination of the medium lethal dose of soman in 24-bour survival of experimental animals. The efficacy of the basic antidotal therapy of acute intoxications by soman evaluated in this way was compared with the effect of an antidotal therapy enriched with diazepam, a drog with anticonvulsive action. The obtained results show tkat addition of diazepam to the basic antidotal therapy increases the ability of the antidotal therapy to eliminate acute lethal effects of soman if it includes atropine as an anticholinergic agent regardless of the employed type of acetylcholinesterase reactivator. In the tase of employment of anticholinergic agents with prevailing central effects, such as benactyzine, biperiden, or scopolamine, the addition of diazepam will not significantly influence the therapeutic efficacy of the antidotal therapy regardless of the selected aetylcholinesterase reactivator. At the same time, the addition of diazepam to the antidotal therapy does not change the difference in the efficacy of the antidotal therapy in dependence on the selected anticholinergic agent or acetylcholinesterase reactivator. At present the most common combination of antidotns against soman, consisting of obidoxime and atropine, as well as a prospective combination containing oxime HI-6 and atropine should be supplemented with diazepam not only to prevent centrally induced seizures and tonic-clonit convulsions bot also to increase the ability of such antidotal therapy to eliminate acute lethal toxicity of soman.

Key words:
soman - rat - diazepam - HI-6 - obidoxime - pralidoxime - atropine - benactyzine - biperiden - scopolamine


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 254-257
Kategorie: Články

Souhrn

V pokusech na samcích potkana byl sledován vliv základní antidotní terapie, skládající se z různých typů anticholinergních látek a reaktivátorů acetylcholinesterásy, na letální účinky vysoce toxické organofosforové sloučeniny somanu cestou stanovování hodnoty střední smrtné dávky somanu při 24 hodinovém přežití pokusných zvířat. Takto hodnocená účinnost základní antidotní terapie akutních intoxikací somanu byla srovnávána s účinkem antidotní terapie obohacené o diazepam, látku s antikonvulzivním účinkem. Ze získaných výsledků vyplývá, že přidání diazepamu k základní antidotní terapii zvyšuje schopnost antidotní terapie eliminovat akutní letální účinky somanu, pokud obsahuje jako anticholinergikum atropin bez ohledu na typ použitého reaktivátoru acetylcholinesterázy. V případě použití anticholinergik s převahou centrálního účinku, jako je benaktyzin, biperiden či skopolamin přidání diazepamu terapeutickou účinnost antidotní terapie signifikantně neovlivní bez ohledu na výběr reaktivátoru acetylcholinesterásy. Přitom přidáním diazepamu k antidotní terapii se nemění rozdíl v účinnosti antidotní terapie v závislosti na výběru anticholinergika či reaktivátoru acetylcholinesterásy. V současné době nejběžnější kombinace antidot proti somanu, skládající se z obidoximu a atropinu, stejně jako perspektivní kombinace obsahující oxim HI-6 a atropin by měla být doplněna o diazepam nejen z důvodu zabránění centrálně vyvolaných záchvatů a tonicko-klonických křečí, ale i z důvodu zvýšení schopnosti takovéto antidotní terapie eliminovat akutní letální toxicitu somanu.

Klíčová slova:
soman - potkan - diazepam - HI-6 - obidoxim - pralidoxim - atropin - benaktyzin - biperiden - skopolamin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se