Studium vlastností tablet ze směsných suchých pojiv složených z α-laktosy monohydrátu a různých typů celulosy


A study of the properties of tablets from coprocessed dry binders composed of α-lactose monohydrate and different types of cellulose

The paper evaluates the differences between the properties of tablets from two coprocessed dry binders based on α-lactose monohydrate and cellulose, MicroceLac®100 and Cellactose®80. The substances differ in the type of contained cellulose; MicroceLac®100 contains 25% of microcrystalline cellulose, Cellactose®80, 25% of powdered cellulose. The properties under study included the tensile strength and disintegration time in dependence on compression force, addition of two concentrations of the lubricant sodium stearylfumarate (Pruv) and a 50% addition of the active ingredients ascorbic acid and acetylsalicylic acid. Using one of the compression forces, the effect of Pruv and magnesium stearate on the above-mentioned properties were compared. In the compression forces of 6 and 8 kN the strength of the compacts from pure Cellactose®80 was lower than that of those from MicroceLac®100 both without and with the lubricant. The lubricant sensitivity of dry binders depended on compression force. Pruv decreased the strength of compacts less than magnesium stearate. The tablets from Cellactose®80 possessed a longer disintegration time than those from MicroceLac®100, excepting the tableting materials containing 0.4 Pruv with a compression force of 6 kN. Disintegration time was prolonged with the use of sodium stearylfumarate and it was increased with compression force much more markedly in the case of Cellactose®80. In the presence of ascorbic acid, the strength of tablets was decreased in the case of both dry binders, but it was higher with MicroceLac100, disintegration time was very short and independent of the type of the dry binder. In the case of acetylsalicylic acid, the strength of tablets was higher with a lesser influence of the type of the dry binder, and disintegration time was longer and especially in the case of Cellactose®80 increased with increasing concentration of Pruv.

Key words:
MicroceLac®100 – Cellactose®80 – sodium stearyl fumarate – magnesium stearate – ascorbic acid – acetylsalicylic acid – tensile strength of tablets – disintegration time of tablets


Autoři: J. Mužíková;  J. Zvolánková
Působiště autorů: Department of Pharmaceutical Technology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in ;  Hradec Králové, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 269-275
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V práci je hodnocen rozdíl mezi vlastnostmi tablet ze dvou směsných suchých pojiv na bázi α-laktosy monohydrátu a celulosy, a to MicroceLacu®100 a Cellactosy®80. Látky se liší typem obsažené celulosy, v MicroceLacu®100 je 25 % mikrokrystalické celulosy, v Cellactose®80 25 % práškové celulosy. Studovanými vlastnostmi tablet byla pevnost a doba rozpadu v závislosti na lisovací síle, přídavku dvojí koncentrace mazadla stearylfumarátu sodného (Pruvu) a 50 % přídavku účinných látek kyseliny askorbové a kyseliny acetylsalicylové. Při jedné lisovací síle se porovnával také vliv Pruvu a stearanu hořečnatého na uvedené vlastnosti. Při lisovacích silách 6 a 8 kN byla pevnost tablet z čisté Cellactosy®80 nižší než z MicroceLacu®100 bez i s mazadlem. Citlivost suchých pojiv na přídavek mazadla závisela na lisovací síle. Pruv snižoval pevnost tablet méně než stearan hořečnatý. Tablety z Cellactosy®80 měly delší dobu rozpadu než z MicroceLacu®100, vyjma tablet s 0,4 % Pruvu při lisovací síle 6 kN. Doba rozpadu byla prodloužena stearylfumarátem sodným a rostla s lisovací silou a to mnohem výrazněji v případě Cellactosy®80. V přítomnosti kyseliny askorbové se pevnost tablet snížila v případě obou suchých pojiv, ale vyšší byla s MicroceLacem®100, doba rozpadu byla velmi krátká a nezávislá na typu použitého suchého pojiva. V případě kyseliny acetylsalicylové byla pevnost tablet vyšší s menším vlivem typu suchého pojiva, doba rozpadu byla delší a především v případě Cellactosy ®80 rostla s rostoucí koncentrací Pruvu.

Klíčová slova:
MicroceLac®100 – Cellactosa®80 – stearylfumarát sodný – stearan hořečnatý – kyselina askorbová – kyselina acetylsalicylová – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu tablet


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se