Ocenenie doc. RNDr. Josefovi Kučerovi, PhD.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 42
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila ocenenie Medaila PhMr. Vladimíra Jána Žuffu pánovi doc. RNDr. Josefovi Kučerovi, PhD., bývalému dlhoročnému učiteľovi Katedry galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

jp_34308_f_1
jp_34308_f_1

Doc. Kučera sa narodil v Dolních Bojanovicích, okr. Hodonín. Po maturite pokračoval v štúdiu na Farmaceutickej fakulte MU v Brne, kde bol v roku 1959 promovaný. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil 1. 9. 1961 na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského (FaF UK), na ktorej pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 2005.

V rámci expertíznej činnosti, medzitým v rokoch 1969–1971 pôsobil na Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutics University of Khartoum ako lecturer in Pharmaceutics.

V roku 1966 obhájil rigoróznu prácu Príspevok k príprave suspenznej salicylovej masti a získal akademický titul doktor prírodných vied – RNDr.

Po externej ašpirantúre na Katedre galenickej farmácie FaF UK vo vednom odbore galenická farmácia a obhajobe dizertačnej práce Študium farmaceutických mastí a možnosť použitia nových pomocných látok pri ich príprave, získal vedeckú hodnosť PhD.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce Topické prípravky a problémy ich formulácie, bol v roku 1991 ustanovený docentom pre odbor galenická farmácia.

V roku 1984 mu Slovenská akadémia vied priznala vedecký kvalifikačný stupeň – samostatný vedecký pracovník.

Na katedre zastával funkciu tajomníka katedry a od roku 1990 zástupcu vedúceho katedry. Na FaF UK bol v rokoch 1994–1997 členom Vedeckej rady. Niekoľko rokov bol členom redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor.

Prednášal a skúšal Liekové formy a biogaleniku v magisterskom štúdijnom programe a viedol tiež cvičenia, diplomové a rigorózne práce v anglickom jazyku. Na katedre bol školiteľom a oponentom viacerých diplomových a rigoróznych prác. Je autorom skrípt Zdravotnícke potreby a spoluautorom viacerých skrípt Návodov do praktických cvičení z liekových fo­riem a biogaleniky.

Veľkou mierou prispel k zavedeniu bakalárskeho štúdia a pre predmet Zdravotnícke pomôcky bol spoluautorom prvých učebných osnov. Až do odchodu do dôchodku bol garantom tohoto predmetu. Okrem prednášania a skúšania viedol v tomto programe aj diplomové práce. Od roku 1997 bol členom komisie pre obhajoby rigoróznych prác v doktorantskom štúdiu pre vedný odbor 52-03-6 galenická farmácia a členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v rovnakom odbore.

V rámci prednášok pre študentov Univerzity tretieho veku prednášal pre účastníkov vybrané témy z oblasti Zdravotnícke pomôcky. Podieľal sa aj na výučbe farmaceutických laborantiek na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave v predmete Zdravotnícke pomôcky a tento predmet prednášal a skúšal na SZU v rámci atestačných kurzov pre farmaceutické laborantky.

V oblasti vedecko-výskumnej práce sa orientoval na štúdium topických liekových foriem najmä so zameraním na liberáciu liečiv z topických základov a impregnovaných krytov na rany. V poslednom období sa zameral na transdermálne terapeutické systémy, predovšetkým na formuláciu a liberáciu liečiv zo superficiálnych TTS. Výsledky výskumu publikoval vo viac ako 60 pôvodných prác v domácich aj zahraničných časopisoch a vo viacerých odborných článkoch a vedeckých prednáškach. Viac ako 30 ich bolo citovaných v SCI. Je tiež spoluautorom záverečných výskumných prác a patentových prihlášok.

Udelenie Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu je ocenením jeho významnej pedagogickej vedecko-výskumnej a i organizátorskej práce vo farmácii.

Vážený pán docent, milý Jozef, dovoľ mi, aby som Ti za širokú odbornú farmaceutickú komunitu k tomuto oceneniu srdečne zablahoželal.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se