Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc. – nositeľ Weberovej ceny SFS


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 41-42
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila svoje vysoké ocenenie Weberovu cenu pánovi prof. Ing. Jánovi Mocákovi, DrSc.

jp_34306_f_1
jp_34306_f_1

Lauerát ceny sa narodil 24. februára 1940 v Michalovciach. V roku 1962 absolvoval štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT, odbor analytická chémia. Po promócii začal pracovať na Katedre analytickej chémie (na terajšom Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) od roku 1963 postupne ako asistent, odborný asistent, docent a profesor (1988); v roku 1987 získal vedeckú hodnosť DrSc. a v roku 2006 mu na SAV bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I (vedúci vedecký pracovník).

Od roku 2004 doteraz pracuje ako profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, kde je vedúcim Katedry chémie na Fakulte prírodných vied a predsedom Akademického senátu UCM. Má za sebou bohatú pedagogickú a vedeckú činnosť. Vyučoval rad predmetov z oblasti analytickej chémie; od roku 1977 po návrate z postdoktorandského jednoročného pobytu na The Ohio State University, Columbus, USA, začal na STU prednášať.

V ostatných rokoch prednáša predmety Bioanalytická chémia, Chemometria a Moderné analytické metódy. Doteraz viedol 41 diplomových prác, niekoľko rigoróznych prác (RNDr.) a bol, resp. je školiteľom 18 doktorandov. Pôsobí ako predseda komisie pre štátne záverečné skúšky inžinierskeho, magisterského a bakalárskeho štúdia, ako člen československej a celoslovenskej komisie pre PhD. obhajoby v odbore Analytická chémia, a pôsobil ako garant, resp. spolugarant doktorandského štúdia v odbore Analytická chémia na STU a UCM.

V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol prof. Mocák zodpovedným riešiteľom dvoch úloh štátneho výskumu. Od roku 1990 bol zodpovedným riešiteľom viacerých medzinárodných projektov v rámci PHARE, TEMPUS, CEEPUS, British Council, Aktion Oesterreich-Slowakei, APVV (Slovensko – Slovinsko) a Eras­mus. Bol a je zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, APVV, AV a je zodpovedný riešiteľ Centra excelencie za UCM v Trnave.

Analýza vývoja chémie ukazuje, že je spoluzakladateľom interdisciplinárneho vedného odboru Chemometria v Československu a vedúcou vedeckou osobnosťou v tejto vednej disciplíne na Slovensku. Prednášky z Chemometrie ako aj z Inštrumentálnej analytickej chémie mal tiež na LaTrobe University v Melbourne (1992–1994), kde pôsobil ako researcher a lecturer. Okrem toho bol v roku 1990 oficiálnym hosťujúcim profesorom na Universita di Pavia, Pavia, Taliansko.

 V rokoch 1990–2000 absolvoval celý rad zahraničných jedno- až trojmesačných pobytov v Taliansku (Pisa, Sassari, Pavia, Bologna, Parma) a v Dánsku (Aarhus). Bol členom edičnej rady časopisu Laboratórna diagnostika a doteraz je člen edičnej rady časopisu Nova Biotechnologica.

Je stálym členom vedeckého výboru medzinárodnej konferencie/súťaže YISAC (Young Investigator’s Seminar on Analytical Chemistry). Pravidelne recenzuje práce vo významných chemických časopisoch a je posudzovateľom projektov pre grantové agentúry doma i v zahraničí.

Za svoje doterajšie všestranné aktivity bol zvolený za Čestného člena Slovenskej lekárskej spoločnosti a od roku 2010 je tiež Čestným členom Slovenskej farma­ceutickej spoločnosti (SFS).

Prof. Mocák je uznávanou vedúcou vedeckou osobnosťou doma i v zahraničí, o čom svedčia aj početné vyzvané prednášky na zahraničných i domácich vedeckých konferenciách. V ostatných rokoch osobitnú výskumnú pozornosť venuje štúdiu farmaceuticky a biologicky významných zlúčenín (potenciálnych liečiv), vzťahom medzi chemickou štruktúrou a vlastnosťami najmä v aplikácii na predpoveď nových biologicky aktívnych látok, ale aj komplexnej charakterizácii a klasifikácii potravín a počítačovej chémii. V rámci svojej vedecko-výskumnej práce aktívne spolupracuje s FaF UK v Bratislave a i FaF UK v Hradci Králové

Je autorom, alebo spoluautorom 6 monografií (odborných knižných publikácií), jednej vysokoškolskej učebnice, 15 skrípt, 105 publikácií v karentovaných časopisoch, 60 publikácií v ostatných odborných periodikách, 170 prác vo vedeckých zborníkoch, dvoch autorských osvedčení (patentov) a jeho citačný index je nad 500 ohlasov.

Jeho publikačná aktivita neutícha ani po sedemdesiatke – v ostatných dvoch rokoch so svojimi doktorandmi alebo v rámci medzinárodnej spolupráce uverejnil 15 publikácií v karentovaných časopisoch.

Vážení kolegovia dovoľte mi, aby som pánovi prof. Mocákovi, DrSc. k udeleniu tohto vysokého ocenenia srdečne zablahoželal, poďakoval za doterajšiu spoluprácu a do nastávajúceho obdobia poprial pevné zdravie, radosť z dobre vykonanej práce a ešte veľa ďalších profesných a osobných úspechov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se