Sledovanie stability roztokov peroxidu vodíka


Examination of Stability of Hydrogen Peroxide Solutions

Reliable stabilization of the pharmaceutical preparation and the active ingredient remains one ofthe most important problems of world pharmacy because pharmaceutical preparations are notsystems which are stable without limitation. The patient must receive a quality drug and that iswhy the question of stability is paid grest attention to not only in research and development,industrial manufacture, but also in distribution. The measure of stability is the expiration period.Diluted solution of hydrogen peroxide (3% solution) still belongs to the most widely used and at thesame time the most easily accessible disinfectants. In practice it is common both in Slovakia andabroad. It is used in several concentrations. One of its most important disadvantages is its limitedstability, which markedly decreases its expiration period. The present paper investigates thestability of hydrogen peroxide solutions of routinely used concentrations (3%, 6%, and 10%) withoutand with a stabilizing additive (phenacetin) prepared in the pharmacy and stored under differentconditions for the period of their expected usability. The content of hydrogen peroxide was assayedby the pharmacopoeial method in 7-day time intervals. All concentrations of 3%, 6%, and 10%hydrogen peroxide were found to fulfil the conditions for stability in the period of time under study.Their concentration did not fall below the limit od 90 % of the content of the active ingredient, andstorage under decreased temperature proved to be more suitable. Storage of hydrogen peroxide inthe light is inadmissible.When the conditions of storage are observed, the required therapeutic effectof hydrogen peroxide solution can be expected for the period of three months.

Key words:
hydrogen peroxide – stability – solution


Autoři: J. Madanská;  Z. Vitková;  Z. Capková
Působiště autorů: Katedra galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 261-263
Kategorie: Články

Souhrn

Spoľahlivá stabilizácia lieku a liečiva je stále jednýmz najzávažnejších problémov svetovej farmácie,pretože lieky nie sú neobmedzene stále sústavy. Pacient však musí dostať liek kvalitný, preto otázkestability je venovaná pozornosť nielen pri výskume a vývoji, priemyselnej výrobe, ale i pri distribúcii.Mierou stability je doba použiteľnosti. Zriedený roztok peroxidu vodíka (3% roztok) patrí stálek najpoužívanejším a zároveň k najdostupnejším dezinfekčným prostriedkom.V praxi sa udomácnilnielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Používa sa vo viacerých koncentráciách. Jednou z jehonajzávažnejších nevýhod je jeho obmedzená stabilita, ktorá výrazne znižuje jeho dobu použiteľnosti.Predložená práca sa zaoberá sledovaním stability roztokov peroxidu vodíka s bežne používanýmikoncentráciami (3%, 6% a 10%) bez a s obsahom stabilizačnej prísady (fenacetín) pripravenýchpriamo v lekárni a skladovaných za rôznych podmienok počas predpokladanej doby použiteľnosti.Obsah peroxidu vodíka bol stanovený liekopisnoumetódou v 7-dňových časových intervaloch. Zistilosa, že všetky koncentrácie roztokov 3%, 6% a 10% peroxidu vodíka počas sledovanej doby splnilipožiadavky na stabilitu. Ich koncentrácia neklesla pod hranicu 90 % obsahu liečiva, pričom skladovanieza zníženej teploty je vhodnejšie. Uchovávanie roztoku peroxidu vodíka na svetle je neprípustné.Pri dodržiavaní podmienok uchovávania možno od roztoku peroxidu vodíka očakávať žiadanýterapeutický efekt v priebehu 3 mesiacov.

Klíčová slova:
peroxid vodíka – stabilita – roztok

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se