Ocenenie práce pani doc. RNDr. Ive Valáškovej, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 94
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila Medailu PhMr. Vladimíra Jána Žuffu, pani doc. RNDr. Ive Valáškovej, CSc., vysokoškolskej učiteľ­ke a bývalej vedúcej Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK v Bratislave.


Pani Iva Valášková rodená Chrtková sa narodila 20. 11. 1943 v Pardubiciach. Stredoškolské vzdelanie získala na vtedajšej Jedenástročnej strednej škole v Přelouči. Po maturite pokračovala v štúdiu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1965.

Už v poslednom semestri štúdia v roku 1965 bola prijatá ako asistentka s polovičným uväzkom na Katedru analytickej chémie FaF UK. Po promócii však podľa vtedajšieho umiestnenkového systému nastúpila do lekárne vo Vysokom Mýte na funkciu lekárnik asistent.

V roku l967 sa vrátila na FaF UK na Katedru analytickej chémie – dnes Katedru farmaceutickej analýzy a nukleárnej analýzy. Na tomto pracovisku v roku 1969 obhájila rigoróznu prácu a získala akademickú hodnosť RNDr.

Od svojho nástupu na katedru sa špecializovala na separačné metódy. V prvých rokoch v rámci riešenia výskumných úloh anotovaných na tomto pracovisku sa venovala elektroforetickému štúdiu komplexotvorných rovnováh chelátových komplexov s aminopolykarboxylovými kyselinami. V nej sa zamerala na štúdium zloženia a stability komplexov s anionickými ligandami a základných elektrolytov pre analýzy niektorých anorganických sústav v ligandových tlmivých roztokoch.

V neskorších rokoch sa úspešne podielala na vybudovaní Laboratória kapilárnej izotachoforézy. V ňom rozpracovala problematiku využitia tejto metódy v analýze endogénnych a exogénnych látok v biologických systémoch.

V roku 1993 vypracovala dizertačnú prácu: Nové možnosti využitia kapilárnej ITP v analýze endogénnych a exogénnych látok v biologických tekutinách, po obhajobe ktorej získala vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied (CSc.).

Neskoršie po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: Kapilárna izotachoforéza vo farmaceutickej analýze, získala v roku 1998 vedecko-pedagogický titul docentky vo vednom odbore Farmaceutická chémia.

V roku 2004 bola ustanovená do funkcie mimoriadnej profesorky pre študijný odbor Analytická chémia. V rokoch 2004–2010 zastávala funkciu vedúcej Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie a zaslúžila sa o jej všestranný a vysoko odborný výchovno-vzdelávací a vedecko-výskumný profil. Pracovný pomer s FaF UK ukončila 31. 8. 2010.

Počas svojho pedagogického pôsobenie viedla desiatky diplomových, rigoróznych prác a vyškolila dvoch PhD., študentov. Vypracovala a zaviedla prednášky a cvičenia z predmetu: Hodnotenie zdravotníckych pomôcok I, bakalárskeho štúdia. V rámci magisterského štúdia garantovala a prednášala predmet Analytická chémia I., a bola spolugarantom a prednášala vybraté kapitoly z predmetu Analytická chémia II.. Bola predsedníčkou komisie pre obhajoby diplomových prác, členkou komisie pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia magisterského štúdia a predmetu Diagnostické pomôcky, bakalárskeho štúdia. Je spoluautorkou skrípt Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III.

Vo vedecko-výskumnej činnosti bola zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA: Vývoj a validácia analytických postupov pre kontrolu enantiomérnej čistoty liečiv a ich metabolitov a analýzu multikomponentných zmesí kapilárnymi elektromigračnými metódami a zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA: Vývoj a validácia enantioselektívnych metód kapilárnej elektroforézy v kombinácii s diodo array detekciou pre identifikáciu a stanovenie biologicky aktívnych látok vo farmaceutických a klinických vzorkách. Medzi jej najdôležitejšie výsledky možno zaradiť riešenie enantiomérnej čistoty liečiv a aplikáciu kapilárnych elektromigračných techník ITP-CZE a najmä on-line spojenia ITP-CZE. Tieto techniky aplikovala na analýzu aminokyselín a liečiv zo skupiny antitrombotík, antimykotík alebo antihistaminík. Výsledky z nich publikovala v 28 prácach uverejnených v CC časopisoch, v 9 prácach v našich CC periodikách, v 11 prácach v nekarentovaných zahraničných a v 11 prácach v našich nekarentovaných časopisoch. Tieto jej práce boli 180krát citované.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som pani kolegyni doc. Valáškovej, CSc., úprimne k oceneniu zablahoželal, poďakoval za rozsiahlu prácu a odbornú činnosť v prospech farmácie a poprial jej veľa zdravia, pohody a radosti z dobrej vykonanej práci.

 J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se