Aktualizované Stanovisko představenstva České lékárnické komory


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 95, 2023, č. 5, s. 20

Aktualizované Stanovisko představenstva České lékárnické komory ke sporným otázkám týkajících se konání okresních shromáždění, voleb v okresních sdruženích lékárníků a bodového hodnocení účasti na okresních shromážděních a u voleb v systému celoživotního vzdělávání

Představenstvo České lékárnické komory (PČLnK) za účelem sjednocení výkladové praxe některých sporných otázek týkajících se konání okresních shromáždění, voleb v okresních sdruženích lékárníků (OSL) a bodového hodnocení účasti na okresních shromážděních a u voleb v systému celoživotního vzdělávání (CV) přijalo toto stanovisko:

Kdy začíná a končí funkční období volených orgánů OSL?

Funkční období všech volených orgánů OSL je čtyřleté. Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce nově volených orgánů by měl být součástí informací uváděných v souvislosti s vyhlášením voleb těchto orgánů.

Jsou-li nové orgány OSL zvoleny dříve, než vyprší funkční období dosavadních orgánů, dochází k převzetí mandátu až dnem vypršení funkčních období dosavadních orgánů, pokud se členové dosavadních orgánů písemně nevzdají svých funkcí k dřívějšímu datu. Čtyřleté funkční období nově zvolených orgánů se počítá ode dne převzetí mandátu.

Jsou-li nové orgány OSL zvoleny po vypršení funkčních období dosavadních orgánů, dochází k převzetí mandátu dnem platně ukončených voleb a od tohoto dne se také počítá jejich čtyřleté funkční období.

Předseda volební komise svolá ustavující zasedání nově zvolených orgánů OSL do 14 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

Kdy je možné provést volby orgánů OSL?

Volby orgánů OSL se zařazují na pořad okresního shromáždění lékárníků zpravidla v roce, kdy končí funkční období dosavadních orgánů.

PČLnK doporučuje stanovit termín voleb tak, aby začaly nejdříve 6 měsíců před koncem funkčního období dosavadních orgánů a skončily nejpozději 6 měsíců po skončení funkčního období dosavadních orgánů.

V případě, že čtyřleté funkční období dosavadních orgánů OSL skončí, vykonávají členové těchto orgánů svou funkci do nástupu nově zvolených členů.

Může se okresní shromáždění konat jako vícedenní?

Ano, může. Během celé doby jeho konání musí být usnášeníschopné, má-li o čemkoliv rozhodovat. Jeho složení se přitom může měnit.

Mohou na vícedenním okresním shromáždění probíhat volby?

Ano, i když to pro pořádající OSL znamená zbytečnou komplikaci. Rozložení voleb do více dnů na okresním shromáždění neumožňuje využít výhody zvláštního volebního shromáždění spočívající v postupném přibývání voličů až do potřebné nadpoloviční většiny, aniž by shromáždění muselo být v určitém okamžiku usnášeníschopné. Volby na okresním shromáždění tedy mohou trvat během celého vícedenního shromáždění, ale nemohou být zahájeny, pokud nebyla zvolena volební komise a schváleny kandidátní listiny. K tomu je třeba, aby shromáždění bylo usnášeníschopné, a tedy se jej v jeden okamžik účastnila nadpoloviční většina členů OSL. Pak ale postrádá smysl, aby volby probíhaly i v dalších dnech, protože to zvyšuje nároky na organizaci voleb, a ty přitom mohou proběhnout hned za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Je to ale možné. Volby by v dalších dnech za této situace mohly probíhat i ve chvílích, kdy by okresní shromáždění nebylo v daný okamžik volby konkrétním členem usnášeníschopné.

Jaké musí být splněny podmínky pro to, aby bylo možné konstatovat, že se na okresním shromáždění konaly volby?

Předně musí být volby řádně a včas svolány. Na samotném okresním shromáždění v usnášeníschopném stavu musí být zvolena volební komise a musí být schváleny kandidátní listiny. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, volby nemohou proběhnout, a pokud i přesto na shromáždění byly prováděny činnosti jinak odpovídající volbám (např. vkládání volebních lístků do urny), o volby se nejedná.

Pokud se volby konaly, jaké jsou podmínky k vyhodnocení jejich platnosti nebo neplatnosti?

Podle § 3 volebního řádu je k platnosti voleb nutná účast nadpoloviční většiny oprávněných voličů, přičemž každý volič má jeden hlas, který musí uplatnit osobně. Podstatné pro vyhodnocení platnosti voleb je určení toho, co znamená účast voliče u voleb. Za účastníka voleb se považuje každý člen OSL, který se dostaví na okresní shromáždění, na kterém se konají volby, stvrdí svou účast podpisem prezenční listiny a obdrží volební lístek.

Jak mají být přidělovány body do CV za účast na vícedenním okresním shromáždění?

Je-li okresní shromáždění vyhlášeno jako vícedenní, přísluší každému jeho účastníkovi tři body bez ohledu na to, zda se účastnil jednoho nebo více jednacích dnů.

Jaké jsou podmínky pro přidělování deseti bodů do CV v souvislosti s volbami?

U okresního shromáždění lékárníků se podle řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory deset bodů přiděluje tehdy, konají-li se na okresním shromáždění volby. Pokud se tedy na okresním shromáždění skutečně konají volby (byly řádně vyhlášeny a usnášeníschopné shromáždění zvolilo volební komisi a schválilo kandidátní listiny), pak deset bodů přísluší každému členovi, který se okresního shromáždění zúčastnil, bez ohledu na to, zda se zúčastnil i samotných voleb. V případě zvláštního volebního shromáždění deset bodů náleží za účast na volbách konaných na zvláštním volebním shromáždění.

Aktualizaci stanoviska ze dne 15. 2. 2022 schválilo představenstvo ČLnK na svém jednání konaném dne 14. 4. 2023.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2023 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se