Ovlivnění pseudoplastického hydrogelu přísadou pilokarpiniumchloridu


Influencing Pseudoplastic Hydrogel by an Addition of Pilocarpinium Chloride

Colloidal aqueous dispersions of 2 to 5 % (weight) of hydroxypropylmethylcellulose (HMPC 4000)yield pseudoplastic mucilages and gels. Rotational viscosimetry in the cone-plate arrangementenables rapid and reproducible evaluation of the transitional region between pseudoplastic andplastic deformation, characterized by Herschel-Bulkley equation. To the traditional Ostwald’stwo-parameter relationship it adds a third one, revealing a deviation from the beginning of thecoordinates of the rheogram caused by the limiting yield stress. The obtained equations make itpossible not only to estimate apparent and real viscosity, but also the area under the curve of thepseudoplastic rheogram. The actual precondition of integration, however, is the estimation of thelimiting yield stress as the shear rate for the zero shear stress. Experimental estimation of thebottom margin for the integration of the area under the curve makes mutual comparability ofrheograms possible. At a temperature of 32 °C, analysis of variance demonstrated a significantdiminution of this area in the presence of about 2% of pilocarpinium chloride.

Key words:
rotational viscosimetry – mucilages and gels – pseudoplastic properties –rheogramme equation – pilocarpinium chloride


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 131-135
Kategorie: Články

Souhrn

Koloidní vodné disperze 2 až 5 % (hmotnostních) hydroxypropylmethylcelulosy (HPMC 4000)poskytují pseudoplastické slizy a gely. Rotační viskozimetrie v uspořádání kužel-deska umožňujerychlé a reprodukovatelné hodnocení přechodné oblasti mezi pseudoplastickou a plastickou deformací,které charakterizuje Herschel-Bulkley-rovnice. K tradičnímu Ostwaldovu dvouparametrovémuvztahu přidává třetí parametr, odhadující odchylku od počátku souřadnic reogramu, způsobenoumezním napětím kluzu. Získané rovnice umožňují nejen odhad zdánlivé a skutečné dynamickéviskozity, nýbrž i plochy pod křivkou pseudoplastického reogramu. Aktuálním předpokladem integraceje však odhad mezního napětí kluzu jako rychlostního gradientu pro nulové tečné napětí.Experimentální odhad dolního okraje pro integraci plochy pod křivkou umožňuje vzájemnousrovnatelnost reogramů. Při teplotě 32 °C bylo analýzou rozptylu prokázáno významné zmenšenítéto plochy v přítomnosti cca 2% pilokarpiniumchloridu.

Klíčová slova:
rotační viskozimetrie – slizy a gely – pseudoplastické vlastnosti – rovnicereogramu – pilokarpiniumchlorid

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se