Vplyv dezinfekčných látok na povrchovú hydrofobicitu a motilitu Salmonella entericasérovar Typhimurium DT104


Effect of Disinfectants on Surface Hydrophobicity and Motility of Salmonella entericaserovar Typhimurium DT104

The paper evaluated antibacterial efficacy of 12 disinfectants on the basis of quaternary ammoniumcompounds (KAZ) on the isolates of Salmonella enterica serovar Typhimurium of the definitive phagetype 104 (DT104). One isolate – 5551/99 – represented the multiresistant phenotype, resistant toampicillin (A), chloramphenicol (C), streptomycin (S), and tetracycline (T). The second isolate –577/99 – was sensitive to all antibiotics tested. The present study further examined the capabilityof sub-MIC concentrations of disinfectants to intervene into surface hydrophobicity and motility ofthe strains tested.The results showed that all disinfectants under study exhibited high antibacterialactivity. It is of interest that the isolate resistant to antibiotics was more sensitive to disinfectantsin comparison with the isolate resistant to antibiotics. The most effective substances against strain5551/99 (R-type) were Sokrena, Triquart,Hexaquart plus, ID213,and Microbac forte,and those mosteffective against strain 577/99 (S-type) were Benzalkonium chloride and Hexaquart plus (MIC0.09–0,19 µl/ml). Surface hydrophobicity of both tested strains after the action of sub-MIC (1/16, 1/8,1/4 of MIC) of disinfectants was not influenced in a more marked way. In the case of strain 5551/99,the highest percentage of inhibition of adherence to xylene, to 69.5 % versus the control, wasproduced by 1/4 of MIC of the substance Triquart and, in the whole concentration range, by the substance Microbac forte. After the action of most substances to strain 577/99, stimulation ofadherence took place. Only substance ID213 induced inhibition of adherence in the whole concentrationrange.The salt-aggregative capabilities of both strainswere not influenced in amoremarkedway. The only exceptions were the action of 1/4 of MIC of the substances Cetrimid, Sokrena, ID212,Forten, and 1/8 of MIC of Hexaquart S on strain 577/99, where a decrease in hydrophobicity wasobserved.Amoderate inhibition ofmotilitywas found after the action of 1/4 of MIC of Benzalkoniumchloride (to 87.5 %) and A.D.L. 007 (to 85.2 %) on strain 5551/99. In the case of sensitive isolate577/99, the most markedly manifested inhibition effect was that of Sokrena within the wholeconcentration range and that of 1/4 of MIC ID213. The results can be used in the selection ofa suitable disinfectant for decontamination of solid surfaces. The effect of substances under studyon surface hydrophobicity and motility of the important, food-transferred pathogen in the sense ofinhibition or stimulation points out to intervention into its pathogenic potential.

Key words:
Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104 – antibiotics – disinfectants –hydrophobicity – motility


Autoři: Ľ. Majtánová;  V. Majtán
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 141-147
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnotila sa antibakteriálna účinnosť 12 dezinfekčných látok na báze kvartérnych amóniovýchzlúčenín (KAZ) na izoláty Salmonella enterica sérovar Typhimurium definitívneho fágového typu104 (DT104). Jeden izolát – 5551/99 – predstavoval multirezistentný fenotyp, rezistentný naampicilín (A), chloramfenikol (C), streptomycín (S) a tetracyklín (T). Druhý izolát – 577/99 – bolcitlivý na všetky testované antibiotiká. Prezentovaná štúdia ďalej zisťovala schopnosť sub-MICkoncentrácií dezinfektantov zasahovať do povrchovej hydrofobicity a motility testovaných kmeňov.Naše výsledky ukázali, že všetky študované dezinfektanty prejavili vysokú antibakteriálnu aktivitu.Je zaujímavé, že izolát rezistentný na antibiotiká bol citlivejší na dezinfekčné látky v porovnanís izolátom citlivým na antibiotiká. Na kmeň 5551/99 (R-typ) boli najúčinnejšie látky: Sokrena,Triquart, Hexaquart plus, ID213 a Microbac forte a na kmeň 577/99 (S-typ) boli najúčinnejšie:Benzalkonium chlorid a Hexaquart plus (MIC 0,09–0,19 µl/ml). Povrchová hydrofobicita obidvochtestovaných kmeňov po pôsobení sub-MIC (1/16, 1/8, 1/4 MIC) dezinfektantov nebola výraznejšieovplyvnená. V prípade kmeňa 5551/99 najvyššie percento inhibície adherencie na xylén na 69,5 %oproti kontrole vyvolala 1/4 MIC látky Triquart a v celom koncentračnom rozsahu látka Microbacforte. Po účinku väčšiny látok na kmeň 577/99 dochádzalo ku stimulácii adherencie. Jedine látkaID213 spôsobila inhibíciu adherencie v celom koncentračnom rozsahu. Soľnoagregačné schopnostioboch kmeňov neboli výraznejšie ovplyvnené. Výnimku predstavuje len pôsobenie 1/4 MIC látokCetrimid, Sokrena, ID212, Forten a 1/8 MIC Hexaquartu S na kmeň 577/99, kde došlo k poklesuhydrofobicity. Mierna inhibícia motility sa zistila po účinku 1/4 MIC Benzalkonium chloridu (na87,5 %) a A.D.L. 007 (na 85,2 %) na kmeň 5551/99. V prípade citlivého izolátu 577/99 sa inhibičnenajvýraznejšie prejavil účinok Sokreny v celomkoncentračnom rozsahu a 1/4 MIC ID213. Výsledkyje možné využiť pri zvažovaní výberu vhodnej dezinfekčnej látky na dekontamináciu pevnýchpovrchov. Vplyv študovaných látok na povrchovú hydrofobicitu a motilitu významného, potravouprenášaného patogéna v zmysle inhibície či stimulácie poukazuje na zásah do jeho patogénnehopotenciálu.

Klíčová slova:
Salmonella enterica sérovar Typhimurium DT104 – antibiotiká – dezinfekčnélátky – hydrofobicita – motilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se