Padesát let Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii


Fifty Years of the Research Institute for Pharmacy and Biochemistry

After the nationalization of pharmaceutical industry and establishment of the United PharmaceuticalEnterprises in 1946, the Research and Control Institute (VKÚ) was established in Prague in1947 to support the development of research, manufacture, and control of drugs. After othermeasures of nationalization and unification of research, in 1951 the research sections of the VKÚand the pharmaceutical sections of the Research Institute of ČCHZ were fused to form the ResearchInstitute for Pharmacy and Biochemistry (VÚFB). The section the VÚFB taking care of the qualityof production was transformed into the Pharmaceutical Control Institute (KÚF). Each of theinstitutes had its own farm for breeding experimental animals outside Prague. In 1958, KÚF wastransformed into the Research Institute of Medicinal Plants (VÚLERO) and later, in 1960, into theResearch Institute of Natural Substances (VÚPL), which eventually fused with VÚFB in 1967.During the years of increasing activities of VÚFB, a chemical pilot plantwas established inOlomouc,and a department of clinical pharmacology in Plzeň. Research activities of VÚFB were aimed tosearch for original drugs and to develop non-proprietary medicines in the field of the central andvegetative nervous systems, blood circulation, inflammatory processes, microbial infections, carcinostaticdrugs, etc. In natural substances, the greatest attention was paid to ergot alkaloids, but theextent of research also included the constituents of the poppy, periwinkle, and other plants. Animportant part of the programme was also the breeding and cultivation of selectedmedicinal plants.The results of research were continuously published in both inland and foreign scholarly journalsand at conferences and congresses. Every year, usually more than 100 papers were published and40–50 for patents applications were submitted. The activity of the Institute resulted in theproduction of 30 original substances which were introduced into therapeutic practice. Twenty ofthem are still commonly prescribed. Some of these original substances got into foreign markets, particularly Prothiaden and Trimepranol represented important exports. In addition, 83 non-proprietarydrugs were introduced into the inland market.

Key words:
pharmaceutical research – Research Institute for Pharmacy and Biochemistry –original medicinal products


Autoři: J. Trčka
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 107-114
Kategorie: Články

Souhrn

Po znárodnění farmaceutického průmyslu a založení Spojených farmaceutických závodů v roce 1946byl v roce 1947 k rozvoji výzkumu, výroby a kontroly založen Výzkumný a kontrolní ústav (VKÚ).Po dalších znárodňovacích akcích a sjednocení výzkumu byl z výzkumné složky VKÚ a farmaceutickéčásti Výzkumného ústavu Československých chemických závodů (ČCHZ) v roce 1951 vytvořenVýzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VÚFB). Z části VÚFB dbající o kvalitu produkce vzniklKontrolní ústav farmaceutický (KÚF). Každý z těchto ústavů měl svou farmu pokusných zvířatmimo Prahu. Z KÚF byl v roce 1958 vytvořen Výzkumný ústav léčivých rostlin (VÚLERO) a pozdějiVýzkumný ústav přírodních látek (VÚPL) (1960). Nakonec se v roce 1967 VÚPL připojil k VÚFB.Během let s rozšiřující se aktivitou VÚFB vzniklo chemické poloprovozní pracoviště v Olomoucia oddělení klinické farmakologie v Plzni. Výzkumné aktivity VÚFB byly zaměřeny na hledánípůvodních léků i vývoj generik v oblasti centrálního a vegetativního nervového systému, krevníhooběhu, zánětlivých procesů, mikrobiálních infekcí, karcinostatik atd. U přírodních látek byla největšípozornost věnována námelovým alkaloidům, ale v nemalém rozsahu se pracovalo v oblastiobsahových látek máku, barvínku a dalších rostlin. Také šlechtitelské a pěstitelské práce některýchléčivých rostlin představovaly významnou součást pracovního programu. Výsledky výzkumu bylyběžně publikovány v domácím i zahraničním odborném tisku a na konferencích a vědeckých sjezdech.Většinou bylo ročně uveřejněno více než 100 publikací a podáváno 40–50 patentových přihlášek.Tato činnost ústavu vedla k 30 původním látkám, které byly uvedeny do terapeutické praxe.Z nich je ještě v současné době 20 v běžné preskripci. Některé z těchto původních látek se dostalyi na zahraniční trh. Z nich zvláště Prothiaden a Trimepranol představovaly významný vývoz.Vedletoho bylo na domácí trh uvedeno 83 generik.

Klíčová slova:
farmaceutický výzkum – Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii – originálníléčiva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se