Sjezd komory nezvýšil příspěvky, přidal finance okresům a představenstvu komory nařídil šetřit, kde se dá


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 11, s. 4-6

Sjezd zvolil představenstvo, čestnou radu a revizní komisi. S mírným zakolísáním, když delegáti nejdříve schválili a následně odvolali zvýšení členských příspěvků, schválil výsledek hospodaření (a neschválil návrh rozpočtu) a přijal dlouhý výčet usnesení.


PharmDr. Stanislav HAVLÍČEK

Delegáti diskutovali s ministrem zdravotnictví, ředitelkou SÚKL a zástupci zdravotních pojišťoven, všechny inspirovaly glosy prezidenta České stomatologické komory.

Dlouholetá šéfredaktorka Časopisu českých lékárníků Mgr. Jaroslava Hořanská, jako vůbec první nelékárník v historii, a PharmDr. Pavel Grodza, mj. místopředseda České farmaceutické společnosti a také staronový a dlouholetý člen Čestné rady, převzali plaketu Čestného člena komory za bouřlivého potlesku téměř 250 stojících účastníků sjezdu.

A to by mohlo být lakonické shrnutí celého průběhu sjezdu, ve kterém se volilo 12 hodin v kuse, projednávání bodů na programu zabralo 24 hodin jednacího času a na kterém se, i přes ocenění bývalé šéfredaktorky, víc než hodinu jednalo o zrušení materiální podoby časopisu. Asi by to ve 138 slovech bylo málo, proto přidám svůj pohled na tři sjezdové kapitoly: Volby, Usnesení a Rozpočet.

Volby

Zásadní událostí XXIX. sjezdu delegátů komory byly nepochybně volby do představenstva, revizní komise a čestné rady. Důležité byly určitě, nikoliv nejdůležitější, ale k tomu se ještě vrátím.

36 kandidátů do představenstva, 14 do revizní komise a 13 do čestné rady. Sama volba byla zajímavá, nebyla rozhodně nudná, občas byla dokonce zábavná. Ale především byla neúnosně dlouhá. Představování kandidátů začalo po nezbytném nastavení pravidel a způsobu voleb podle programu přesně v 15.00 hodin.


V průběhu dvouminutových představování kandidátů vyslechli delegáti zajímavá přirovnání a řečnické obraty, krutý severní vítr, sílu myšlenky svobodného výkonu profese i vtipnou glosu o kandidujících dinosaurech. Entuziasmus ženského mládí střídal mírný patos pražského lékárníka důchodce a samozřejmě nesmělo chybět opakující se volání po lékárnické jednotě a barevnosti budoucího představenstva. Došlo na věštecké hrozby (přirovnávání lékárenství k potápějícímu se Titaniku) nebo více či méně nereálné závazky (dostatek volného času pro práci v představenstvu) a zajímavé motivace (ukončení bouřlivé životní etapy a současné zklidnění). Více než jednou zazněl i apel na genderovou vyváženost (v super feminizovaném oboru kandidovalo do představenstva 22 mužů a 14 žen). Kromě vyváženosti se licitovalo i o rodinné role. Po lékárnici mamince, lékárníkovi tatínkovi i lékárníkovi dědečkovi mezi kandidáty do představenstva se přidala i lékárnice babička z revizní komise a lékárnice prababička z čestné rady.


Vím, je to trochu nadsázka, není to ani o motivacích, ani o rolích, které hrajeme u rodinného krbu. Není to ani o délce projevu. Ten nejdelší 2:44 neřekl nic podstatného ani srozumitelného. To opravdu důležité (a vedoucí ke zvolení v prvním kole) se dá říct za 46 vteřin.

Volebních kol nakonec bylo 5 a volby, včetně voleb prezidenta a viceprezidenta (obojí po jednom kole), trvaly rovných 12 hodin. V půl druhé ráno, když k úplnému konci volebního maratónu zbývala ještě víc než hodina, mi přišla všeříkající zpráva: „jste blázni, tohle je nelidské!“ a tehdy jsem si znovu řekl, že jsme profese, která opravdu hodně vydrží.

Zvolené sestavy orgánů komory už určitě znáte a možná jste se i zamysleli nad některými jmény a sami sobě vyhodnotili pro a proti. Já nabízím malé zamyšlení a omlouvám se nově zvolené čestné radě a revizní komisi. Jako vždy a všude jinde, i v tomto článku jsou přes svůj význam a důležitost trochu stranou zájmu.

Poměr mužů a žen v komoře je 4:21. V čestné radě 3:1, v re­viz­ní komisi 3:4 a v představenstvu 3:2. Tolik ke genderové vyvá­ženosti a odrazu reality skutečných poměrů v členské základně.V ostatních parametrech je to sice až na revizní komisi v mnohém pestřejší, ale ani tady rozložení neodpovídá realitě. V čestné radě jsou 4 provozovatelé, 4 zaměstnanci (z toho 2 řetězcoví) a 1 důchodce. V revizní komisi 5 provozovatelů, 1 zaměstnanec nemocniční a 1 zaměstnanec veřejné lékárny.

A představenstvo? Provozovatelé veřejných lékáren – celkem 7 včetně prezidenta, viceprezidenta a tiskové mluvčí komory, 13 zaměstnanců, z toho 6 nemocničních, 5 řetězcových a 2 zaměstnanci veřejných lékáren s kratším pracovním úvazkem. Ze třinácti znovu kandidujících členů předchozího představenstva bylo zvoleno 11; 8 v prvním, 1 ve druhém, 1 ve třetím a 1 v pátém kole. Z devíti nováčků byli 2 zvoleni v prvním, 4 ve třetím a 3 ve čtvrtém kole.

A všichni věříme, že to byla dobrá volba a bude to dělné a pracovité představenstvo. A podle odpovědí pro média tomu věřili také delegáti odjíždějící ze sjezdu i respondenti z ankety „Zeptali jsme se“, kromě nich také odcházející i nově zvolený prezident.


Usnesení

Schvalování usnesení sice přechází na pořad jednání až v samém závěru sjezdu, ale v retrospektivním pohledu má určitě místo před kapitolou rozpočet. Delegáti usnesením uložili představenstvu celkem 14 úkolů včetně povinné účasti na poradě předsedů. Zásadním úkolem je ale šetřit: „realizovat úspory ve všech kapitolách rozpočtu“. Jenomže vedle toho má představenstvo: vypracovat vizi lékárenství, zařídit zrušení sankcí za neplnění směrnice FMD, postarat se o rozšiřování kompetencí lékárníků a také zajistit, aby krajský úřad vyžadoval osvědčení pro odborného zástupce ještě před registrací lékárny. Představenstvo má pracovat na zkvalitnění dispenzace v široké pracovní skupině napříč profesními organizacemi, vypracovat jiné návrhy na řešení nedostatečné velikosti sídla komory než přestavbu, prolobovat lepší a méně pracný přístup k elektronickým receptům. Taky zpracovat postup pro kalkulaci nákladů za konzultační činnost pro absolventy garantovaného kurzu. A ještě obnovit činnost Vědecké rady a provést průzkum o budoucnosti tištěného časopisu. A na samém konci seznamu ještě kontrolní bonbónek: do speciální záložky na web umístit záložku, ve které bude možné dohledat, čemu se každý člen představenstva věnuje a jak mu to jde.


Jak je uvedeno výše – všichni věříme, že to byla dobrá volba a bude to dělné a pracovité představenstvo. Proto mu hodně naložíme a pro jistotu rovnou do usnesení. Ať nová košťata dobře metou. A ať jsou levná.


Rozpočet

Po relativně stabilním období přebytkových rozpočtů se od roku 2017 komora ještě více „nadýchla“ k práci a v roce 2018 zaznamenala schodek v rozpočtu téměř 2 miliony korun. Nebyl způsoben nehospodárností, víc bobtnáním agend a novými a novými změnami v lékárnách. Kromě personálních nákladů komory (nárůst o 2 úvazky) způsobila citelný nárůst výdajů také analýza dopadů FMD (více než půl milionu korun) a vytrvalý až fanatický tlak několika předchozích sjezdů na vyšší výdaje na PR, téměř půl milionu navíc pro komoru a dva a půl milionu korun vhozených na plátno nepředvídatelné a komorou neovládané rulety vašich (našich nebo jejich?) lékárníků.

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl předložen se dvěma základními předpoklady pro jeho schvalování. Prvním byl nárůst výdajů spojený s obnovením všech OSL a jejich legitimní požadavek na úpravu prostředků přidělených z rozpočtu komory právě okresním sdružením. Předsedové aktivních OSL si velmi dobře uvědomují, že náklady na pořádání okresních akcí rostou.

Delegáti proto snadno a velkoryse schválili novelu finančního řádu, která jim pro příští roky dává záruku navýšení ročního příjmu jejich „mateřským“ OSL.

Nárůst agend, víc pracovních úvazků, objednaná externí spolupráce… I podprůměrné hospodyňce musí tahle rovnice vyjít v záporných hodnotách a řekne si v takové situaci o vyšší příjmovou stránku.

A tou je pro komoru téměř výhradně členský příspěvek. Neměnil se od roku 2009 (schváleno 2008) a i tenkrát šlo pouze o sjednocení rozdílu mezi příspěvkem člena a vedoucího lékárníka beze změny na celkový příjem. Za 10 let je výše inflace 13 % a rozhodovali stejní delegáti, kteří si na okresní úrovni velmi dobře uvědomují nárůst výdajů. Dokonce i chápou, že po letech nečinnosti spolu s obnovenými OSL také úměrně rostou náklady na centrální akce. Více účastníků Porad předsedů, dvojnásobně velký (a drahý) letošní sjezd.

A přes první zaváhání, kdy návrh na zvýšení členského příspěvku o 500 korun ročně mírnou většinou prošel, byli v následné re­vo­kační diskusi přesvědčeni, že by v příštím roce jejich ro­di­ny mohly začít strádat. A že bude lepší obětovat papírový časopis a navýšit „jenom“ o 300 korun. Velké bitvy v malých válkách.

To je to nejdůležitější ze sjezdu. Když jde o nás na okresech, potřebujeme víc. Když jde o nás doma, radši za méně. A když jde o ty zvolené v Praze? Jen ať pracují víc a lépe. Hlavně bez doplatku, celý život si přeci platím to pojištění.

Deset dní před zahájením sjezdu (23. 10. 2019) jsem dostal přímo věštecký mail. Mimo jiné se v něm psalo:

„S příspěvky to skutečně je problém, ale vysvětlit se to dalo. Inflace, náklady obecně, mzdy, zachování rozsahu činností a servisu pro členy včetně doporučení daňových poradců. Platba příspěvků zaměstnavatelem může vyvolávat otázky. Preferuji osobní (nikoli přenesené) placení příspěvků. Svoboda je i odpovědnost a závazky.

Útok na rozpočet může být veden různými směry. Zcela nepochybně se vynoří ČČL, což bude (ve smyslu jeho zrušení) ve spojitosti s oceňováním Jarky Hořanské skutečně pikantní. Ale ten rozpočet je vysoký. Co dál? Zrušení? Změna způsobu vydávání na elektronický? A nestačila by změna v pravidlech inzerce, její větší otevření?

Celkem významná kapitola je PR. Tam se ušetřit dá, ale pokud má fungovat, tak to prostě něco stojí. Stejně tak vzdělávání. Tady je třeba počítat i se srovnáním se Slovenskou komorou, nejen co do způsobu platby za akce, ale též jejich množství, počtu účastníků a podobně. I tahle data potřebujeme, až budeme rozmýšlet, co by bylo možné případně omezit a co musíme v rámci kontinuity nutně zachovat.


Personální náklady sekretariátu. Tam lze snížit pouze za předpokladu propouštění!

Přerozdělení financí na OSL a jejich vyšší spotřeba. Přehled a porovnání financí před oživováním a po něm.“

A přesně tak se to na sjezdu stalo. Já na to věštecké psaní odpověděl, že nesmíme dopustit, aby se schválilo navýšení pro OSL bez současného zvýšení členských příspěvků. Jinak ta sekera zatne mnohem hlouběji do rezerv.

A stejně jako Lákoónta neposlouchali trojští, také delegáti lékárníků slyšet nechtěli. Novému představenstvu schválili rozpočet se schodkem až napodruhé. K tomu jim, místo trojského koně, v usnesení přikázali šetřit, kde se dá, a pak přidali práci i nové úkoly.

Možná si místo věštce, pracanta, filozofa a byznys manažerů měli zvolit taky nějaké kouzelníky a kouzelnice.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2019 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se