Světové dny zdraví - listopad


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 11, s. 33-34

Na měsíc listopad nepřipadá žádný ze světových dní zdraví vyhlašovaných WHO. Z jiných mezinárodních dní souvisejících se zdravím to jsou Světový den pneumonie, Světový den nevidomých, Světový den diabetu, Světový den předčasně narozených dětí, Světový den boje proti chronické obstrukční plicní nemoci, Světový den památky obětí dopravních nehod a Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách. Z dalších světových dní uveďme Světový den karcinomu pankreatu, Světový den STOP dekubitům aj. Dalšími jsou si dvě částečně podobné, z části odlišné iniciativy věnované mužům – Mezinárodní den mužů, a patrně známější Měsíc mužského zdraví, tzv. Movember.

Dny/týdny informovanosti o antibiotikách (World Antibio­tic Awareness Week, WAAW, European Antibiotic Awareness Day, EAAD)

Problematice antibiotik, jejich správného užívání, nadužívání, různým aspektům jejich dostupnosti, hrozbě vzniku antimikrobiální rezistence a dalším otázkám spojeným s touto terapeutickou skupinou je věnována značná pozornost na různých úrovních.

V roce 2011 se stala předmětem Světového dne zdraví (World Health Day, WHD), kdy Světová zdravotnická organizace zvolila motto WHD: Antimikrobiální rezistence: žádná akce dnes, žádná léčba zítra (Antimicrobial resistance: no action today, no cure tomorrow) s cílem poukázat na časový faktor a zdůraznit potřebu přijmout neprodleně adekvátní opatření k řešení naznačených problémů. Současně zveřejnila balíček nástrojů a zásad pro boj proti antimikrobiální rezistenci:

 • zavázat se ke komplexnímu, financovanému národnímu plánu s odpovědností a zapojením občanské společnosti,
 • posílit dohled a laboratorní kapacitu,
 • zajistit nepřetržitý přístup k esenciálním (základním) léčivům zajištěné kvality,
 • regulovat a podporovat racionální používání léčivých přípravků, a to i v chovech zvířat, a zajistit řádnou péči o pacienty,
 • zlepšit prevenci a kontrolu infekcí,
 • podporovat inovace, výzkum a vývoj nových nástrojů.

Na 68. světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly, WHA) bylo dne 25. května 2015 schváleno usnesení o řešení antimikrobiální rezistence; zlepšení přístupu k dostupným očkovacím látkám a zaměření se na podvýživu a nedostatečnou výživu. Delegáti schválili globální akční plán na řešení antimikrobiální rezistence – včetně rezistence na antibiotika, nejnaléhavějšího trendu rezistence na léčiva. Antimikrobiální rezistence se vyskytuje všude na světě, což ohrožuje naši schopnost léčit infekční onemocnění a oslabuje mnoho dalších pokroků v oblasti zdraví a medicíny (více také například Rezoluce WHA 67.25).

Plán stanovil pět cílů:

 • zlepšit povědomí a porozumění antimikrobiální rezistenci,
 • posílit epidemiologickou bdělost a výzkum,
 • snížit výskyt infekcí,
 • optimalizovat používání antimikro­biálních léčiv,
 • zajistit udržitelné investice pro boj proti antimikrobiální rezistenci.

Od roku 2015 je připomínán Světový týden informovanosti o antibiotikách (World Antibiotic Awareness Week, WAAW). První se konal od 16. do 22. listopadu a v jeho rámci byla oficiálně zahájena kampaň Antibiotika: zacházejte s nimi opatrně (Antibiotics: Handle with care). Týden v listopadu se volí tak, aby zahrnoval 18. listopad. Kampaň měla čtyři cíle:

 • aby byla rezistence na antibiotika celosvětově uznávána za zdravotní problém,
 • zvýšit povědomí o potřebě zachovat účinnost antibiotik jejich vhodným používáním,
 • zvýšit uznání úlohy, kterou musí jednotlivci, odborníci ve zdravotnictví, zemědělství a vlády hrát v boji proti rezistenci vůči antibiotikům,
 • podporovat změnu chování a zprostředkovat poselství, že jednoduché akce mohou vést k významným výsledkům.

Téma kampaně bylo zachováno i pro WAAW 2016, pro následující rok bylo zvoleno téma Dříve, než začnete užívat antibiotika, vyhledejte radu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka (Seek advice from a qualified healthcare professional before taking antibiotics). Pro rok 2018 byla přijata filosofie neformulovat konkrétní téma. Cílem kampaně WAAW bylo poskytnout regionům a zemím větší flexibilitu, aby odrážely jejich jedinečné priority a zaměřovaly se na konkrétní úroveň informovanosti a jejich specifické publikum. Regionální úřadovna WHO pro východní Středomoří například akcentovala potřebu rychlého řešení problému, téma znělo: Změna nemůže čekat. Náš čas s antibiotiky se krátí (Change Can’t Wait. Our Time with Antibiotics is Running Out). Někdy se téma WAAW 2018 ztotožňuje s hashtagem #KeepAntibioticsWorking.

Z celosvětové úrovně přejděme na evropskou.

Evropský den informovanosti o anti­bio­tikách (European Antibiotic Awareness Day, EAAD) byl založen v roce 2008 jako platforma pro podporu národních kampaní v celé Evropě. Rozhodnutí o zřízení EAAD následovalo úspěšné národní kampaně v Belgii a Francii. Tato každoroční evropská iniciativa v oblasti veřejného zdraví se koná dne 18. listopadu s cílem zvýšit povědomí o hrozbě rezistence vůči antibiotikům a významu obezřetného používání antibiotik pro veřejné zdraví. ­Nejnovější údaje potvrzují, že v celé Evropské unii roste počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi a že ­rezistence na antibiotika je hlavní hrozbou pro veřejné zdraví. Opatrné používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a udržet antibiotika účinná pro použití u budoucích generací.

Iniciátorem založení EAAD bylo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). ECDC vzniklo v ro­ce 2005, má sídlo ve Stockholmu a jeho úlohou je pomáhat chránit Evropu před hrozbou infekčních nemocí. Jeho činnost je široká, zahrnuje například analýzu a interpretaci údajů z členských států týkajících se 52 přenosných onemocnění, poskytování vědeckého poradenství členským státům a orgánům EU, zajišťování včasné detekce a analýzy nově vznikajících hrozeb pro EU aj.

Vyhlášením EAAD tak ECDC reagovalo na přijetí Doporučení Rady 2002/77/ES o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně, v němž se mimo jiné uvádí, že by členské státy EU měly informovat veřejnost o významu uvážlivého používání antimikrobiálních látek zvyšováním povědomí o problému antimikrobiální rezistence a povzbuzovat realistická očekávání veřejnosti, pokud jde o předepisování antibiotik.

Po evropském pohledu se věnujme národnímu.

Ministerstvo zdravotnictví na základě Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595 o ustanovení Národního antibiotického programu a v souladu s obsahem a cíli Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obezřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství a Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) ustanovilo Národní antibiotický program (NAP) a zároveň vymezilo jeho zaměření, cíle, činnosti, funkce a orga­ni­zační uspořádání. Ve východiscích se uvádí: Účinnost antibiotik je vážně ohrožena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrobů. Za krátké období od roku 2000 došlo ke vzestupu rezistence některých významných původců infekcí až o desítky procent. Nebezpečný trend se týká většiny evropských zemí včetně ČR, kde je situace u některých mikrobů jedna z nejhorších v Evropě. Antibiotická rezistence prokazatelně způsobuje významné zvýšení mortality, morbidity i nákladů na zdravotní péči, a ohrožuje tak bezpečí pacientů i finanční udržitelnost zdravotního systému.

Dne 28. 1. 2019 vláda ČR schválila akční plán Národního antibiotického programu (NAP) pro roky 2019–2022. Bere tím velmi vážně varování WHO, že vzrůstající odolnost baktérií vůči antibiotikům je jednou z 10 největších hrozeb pro veřejné zdraví v současné době. V Evropě zemře každoročně více než 25 tisíc pacientů na nemoci způsobené rezistentními mikroby a náklady na léčbu takových infekcí neustále rostou. Na přípravě NAP se podílela řada institucí, např. SÚKL – je spolugarantem dvou priorit: Surveillance spotřeby antibiotik v humánní a veterinární oblasti a indikátory kvality a racionality používání antibiotik a Doporučené postupy pro používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence.

V našich lékárnách je každoročně pořádán Antibiotický týden v prostředí lékáren. Ten první se konal od 22. do 26. listopadu 2010. Projekt je doprovodnou akcí Evropského dne informovanosti o antibiotikách.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2019 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se