Světové dny zdraví červen


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 6, s. 33

Ze světových dní zdraví, které vyhlašuje WHO, si v měsíci červnu připomínáme Světový den dárců krve. Z jiných me­zi­národních dní, které souvisejí se zdravím, to jsou Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, Svě­­tový den životního prostředí, Svě­tový den uprchlíků, Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, Den srpkovité anémie, Světový den poruch příjmu potravy, Světový den vitiliga.

Světový den boje proti nádorům mozku (World Brain Tumor Day, WBTD)

Světový den boje proti nádorům mozku byl založen německou neziskovou asociací Deutsche Hirntumorhilfe v roce 2000 a připomínáme si jej 8. června. Jeho cílem je upozorňovat veřejnost na příčiny mozkového nádoru, rozšiřovat povědomí lidí o této nepříliš časté nemoci, jejich příčinách a příznacích a rovněž vzdát poctu všem pacientům trpícím nádory mozku a jejich rodinám – pomáhat jim lépe a efektivněji řešit tento stav.

Žijeme v uspěchané a rychle se měnící době a snaha vyrovnat se s touto skutečností může vést k přepracování a také k tomu, že obecně nevěnujeme adekvátní pozornost některým varovným příznakům nebo je ignorujeme. V případě nádorů mozků se uvádí několik potenciálních příznaků, které mohou souviset s tímto onemocněním. Výskyt a závažnost příznaků je ovlivňována tvarem, velikostí, lokalizací, rychlostí růstu nádorů a dalšími okolnostmi.

1. Trvalé bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou častým jevem při chybění možné příčiny. Nicméně je důležité si dávat pozor na nové, přetrvávající bolesti hlavy, které se zhoršují při kašli, ohnutí, kýchání a neodezní po užití běžných analgetik.

2. Záchvaty

Zmínka o záchvatech obvykle vyvolává v mysli epilepsii, ty však mohou být také příznakem nádoru v mozku. Uvádí se, že se asi u 60 % pacientů s mozkovým nádorem objevují záchvaty. V závislosti na jejich lokalizaci může jít o záchvaty generalizované, postihující celé tělo nebo parciální – křeče postihující specifickou skupinu svalů nebo ovlivňující specifické nervy. Částečné záchvaty jsou pravděpodobně častější v počátečních stadiích.

3. Problémy se zrakem

Vzhledem k tomu, že mají charakter malé odchylky od normálního vidění a nedochází k nim náhle, mohou zůstat pacienty ne­povšimnuty. Tyto obtíže zahrnují například rozmazané vidění, dvojité vidění, apod.

4. Problémy s řečí

Nádory mozku mohou ovlivnit řeč a schopnost porozumět mluvenému slovu. Mohou mít formu nezřetelného, splývavého vyslovování, koktání, hledání vhodných slov, zapomínání pojmenování běžných věcí, nesouvislého mluvení aj.

5. Ztráta paměti

Většina pacientů, u nichž byl diagnostikován nádor mozku, uvádí, že trpí ztrátou paměti, nesoustředěností, má problémy se zpracováním informací. Uvedené může ovlivňovat dlouhodobou paměť (zapomenutí na předměty, osoby, místa nebo události, o kterých věděli před vznikem onemocnění) i krátkodobou paměť
(zapomenutí většiny informací o udá­los­tech, které nastaly až po vzniku ­onemocnění).

6. Změny chování

U nádorových onemocnění mozku může docházet k mírnějším i závažnějším změnám osobnostních rysů. Pacienti se snadno stávají rozrušenými, rozzlobenými, podrážděnými, depresivními, zmatenými a náchylnými k riskantnímu chování.

7. Ztráta kontroly motorických funkcí

Nedostatek kontroly nad některými tělesnými pohyby a funkcemi se může projevit různými způsoby, jako je ztráta rovnováhy, špatná koordinace pohybu, problémy s polykáním.

Jaké jsou rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nádorů mozku?

Za rizikový faktor se považuje jakýkoli faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku určitého onemocnění, přičemž platí, že pouhá přítomnost rizikového faktoru nutně nevede ke vzniku daného onemocnění a naopak.

1. Věk a pohlaví

Zatímco obecně popisované nádory postihují kohokoliv a v jakémkoliv věku, výskyt nádorů mozku je častější pro dvě věkové skupiny – děti do 5 let a dospělé po 50. roku. Muži jsou náchylnější k nádorům mozku než ženy. Existuje však jedna forma nádoru, která se vyvíjí pouze u žen – tou je meningiomový nádor.

2. Rodinná anamnéza

Ačkoli většina nádorů mozku není geneticky podmíněna, u 5 % všech případů je toto onemocnění zaznamenáno v rodinné anamnéze.

3. Elektromagnetická pole, radiace

Diskutuje se úloha a význam elektromagnetického pole (mobilní telefony) jako rizikového faktoru pro vznik nádorů mozku. Jednoznačný závěr podložený přesvědčivými důkazy, zda tento faktor přispívá nebo nepřispívá ke vzniku onemocnění, ale dosud chybí. Přesto WHO doporučuje lidem, aby jako formu prevence omezili používání mobilních telefonů. Cílená prevence nádorových onemocnění mozku je však velmi obtížná, neboť jejich příčiny a rizikové faktory nejsou přesně známy.

Dále se za rizikový faktor považuje dlouhodobé působení vyšších dávek radiace.

4. Záchvaty a poranění hlavy v anamnéze

Závažná poranění hlavy a traumata jsou již delší dobu spojena se zvýšeným rizikem vzniku nádorů mozku.

Některé potraviny jsou považovány za nevhodné a škodlivé pro mozek a tedy i pro pacienty s nádory mozku.

Obecně je to konzumace rafinovaných sacharidů v nadměrném množství.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se