Boswellia – doplněk terapie idiopatických střevních zánětů


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 2, s. 33

Jako idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel disease – IBD) jsou souhrnně označovány Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Jejich incidence v posledních letech neustále narůstá a onemocnění má těžko předvídatelný průběh. Postihují chronickým zánětem především tenké a tlusté střevo. Liší se od sebe hloubkou postižení trávicí trubice a lokalizací zánětu. Vzhledem k jejich nejasné etiologii není dosavadní terapie zcela úspěšná. Z důvodů častých nežádoucích účinků a nedostatečného efektu standardní léčby je proto mezi pacienty velmi rozšířené použití komplementární a alternativní medicíny.

Mezi diskutované přírodní látky pro léčbu IBD patří též ­Boswellia serrata (BS) z čeledi Burseracea a její pryskyřice používané také u jiných chronických zánětlivých onemocnění. Pryskyřice BS obsahuje 5–9 % esenciálního oleje, jehož hlavními složkami jsou α-thujon (50–61 %), sabinen (5 %), α-pinen (8 %), α-phelandren (2 %) a další monoterpeny, diterpeny, triterpeny, tetracyklické triterpenické kyseliny. Mezi čtyři hlavní pentacyklické triterpenické kyseliny patří kyselina β-boswellová, acetyl-β-boswellová, 11-keto-β-boswellová a acetyl-11-keto-β-boswellová (AKBA). Tyto boswellové kyseliny mají inhibiční účinek na prozánětlivé enzymy. Zánětlivý proces u kolitidy je spojen se zvýšenou tvorbou leukotrienů, které způsobují chemotaxi, chemokinezi, syntézu superoxidových radikálů a uvolňování lysozomálních enzymů fagocyty. Silným neredoxním, nekompetitivním specifickým inhibitorem klíčového enzymu pro biosyntézu leukotrienů 5-lipoxygenázy je kyselina acetyl-11-keto- β-boswellová. Kyselina acetyl-11-keto-β-boswellová snižuje také aktivitu lidské leukocytární elastázy (HLE).

Mechanismus farmakologického potenciálu extraktu BS pro léčbu IBD byl studován pomocí monovrstvy epiteliálních buněk tlustého střeva vystavených působení H2O2 nebo TNF-γ a TNF-α. Extrakt pryskyřice BS o koncentraci 0,1–10 μg/ml a AKBA o koncentraci 0,027 μg/ml signifikantně zabránily funkčním a morfologickým změnám a fosforylaci NF-κB vyvolané zánětlivými podněty. Při stejné koncentraci působily proti nárůstu reaktivních forem kyslíku způsobenému expozicí H2O2. Data ukázala pozitivní korelaci antioxidační aktivity s mechanismem podílejícím se na fyziologickém udržování integrity a funkce intestinálního epitelu. Při orálním podávání extraktu BS v dávce 34,2 mg/kg/den potka­nům 2 dny před indukcí kolitidy podáním 4% kyseliny octové byl ve skupině léčených BS oproti kontrolní skupině pozorován významně zvýšený tlak análního svěrače, histologicky byly patrné menší otoky se zachováním slizničních krypt, došlo k poklesu peroxidace lipidů, byla snížena aktivita enzymu superoxiddismutázy a zvýšena glutathionperoxidáza, což naznačuje, že extrakt BS obsahuje antioxidační látky, které poskytují ochranné účinky při akutní experimentální kolitidě. Naopak v in vivo experimentu s myším modelem byly extrakty BS v kontrolovaném prostředí kolitidy vyvolané dextran sulfátem nebo kyselinou trinitrobenzensulfonovou shledány jako neúčinné. V jiné studii s experimentálně dextran sulfátem sodným vyvolanou kolitidou u myší semisyntetická forma AKBA snížila aktivitu onemocnění, byl také výrazně snížen přechod adherentních leukocytů a krevních destiček do zanícených venózních žil. Bylo prokázáno, že AKBA do značné míry zabránila upregulaci P-selektinu, která je s kolitidou obvykle spojena. Pozorované účinky byly srovnatelné s účinky po podávání kortikosteroidů.

V kontrolované klinické studii s 30 pacienty s chronickou kolitidou ve věku 18–48 let dostávalo 20 pacientů přípravek s pryskyřicí BS (3x denně 300 mg, 6 týdnů) a 10 pacientů užívalo sulfasalazin (3x denně 1 mg, 6 týdnů). U všech pacientů bylo hodnoceno: vlastnost stolice, histopatologie, hemoglobin a železo v séru, vápník, fosfor, proteiny, celkové leukocyty a eozinofily. Do remise přešlo 14 pacientů z 20 léčených BS a 4 z 10 léčených sulfasalazinem. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány. V randomizované, dvojitě zaslepené, verum kontrolované, klinické studii s paralelními skupinami s celkem 102 pacienty Crohnovou chorobou byl chloroform/methanolový extrat BS testován na non-inferiotě ve srovnání se standardní léčbou mesalazinem. Byla hodnocena změna indexu aktivity Crohnovy choroby před začátkem léčby a po jejím ukončení. Extrakt BS vykázal stejný efekt jako standardní terapie. V randomizované dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelní klinické studii se 108 pacienty s Crohnovou chorobou v remisi byl v léčené skupině 52 týdnů podáván extrakt BS (3x denně 800 mg) a ve kontrolní skupině pacienti dostávali placebo. Primárním sledovaným parametrem bylo udržení remise, ale sledoval se i čas do relapsu a změny indexu Crohnovy choroby. Studie byla předčasně ukončena z důvodu nedostatečné diskriminace léku a placeba s ohledem na primární cílový parametr účinnosti. Účinnost bylo možné analyzovat u 66 pacientů. 59,9 % aktivně léčených pacientů a 55,3 % ve skupině s placebem zůstalo v remisi. Průměrná doba do diagnózy relapsu byla 171 dní pro skupinu léčenou BS a 185 dní pro skupinu s placebem. Pokud jde o hodnoty indexu Crohnovy choroby a laboratorní známky zánětu, nebyly zjištěny žádné výhody ve prospěch léčby BS. Z hlediska bezpečnosti nebyly pozorovány žádné nevýhody užívání léku ve srovnání s placebem. Toxikologická studie se zvířecími modely prokázala široké spektrum bezpečnosti extraktu boswellie obohaceného o kys. acetyl-11-keto-β-boswellovou, včetně dlouhodobého podávání dávky, která by odpovídala 200 mg/den u dospělého 70kg člověka. Bezpečnost boswellie až do dávky 500 mg/kg prokázala i další 90denní toxikologická studie s potkany. Výsledky provedených studií naznačují bezpečnost léčby AKBA a extrakty BS u pacientů s IBD, potvrzení účinnosti vyžaduje další klinické studie.

Mgr. Věra Klimešová

Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje

společnosti Fytopharma

Zdroj: www.fytoinstitute.eu


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se