Co určitě stojí za přečtení...


Autoři: PharmDr. Grodza Pavel
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 5, s. 33

Vrba, I., Kozák, J.: Opioidy vyvolaná obstipace – nové možnosti léčby

Bolest č. 1/2020

Zácpa (obstipace) je nejčastějším a velmi obtěžujícím nežádoucím účinkem opioidů. Jde o tzv. opioidy indukovanou obstipaci (OIO). Širším termínem zahrnujícím další NÚL na GIT je opioidy indukovaná střevní dysfunkce. Patří tam zpomalení evakuace žaludku, reflux, pyróza, zvracení, sucho v ústech, abdominální křeče, dysfunkce svěračů, meteorismus, změna konzistence stolice (tvrdá, suchá), obtížná defekace, pocit plnosti. Opioidy totiž ovlivňují i vyšší segmenty GIT než střevo. Zácpou trpí až třetina vyspělé populace, častěji ženy. U OIO na pohlaví nezáleží, vyskytuje se u pacientů v rozmezí 15–81 %, u nádorové bolesti až u 50–87 %. Účinek opioidů v GIT je dán působením na receptory (hlavně μ) v nervových gangliích v submukóze. Opioidy zpomalují peristaltiku, snižují tvorbu střevních šťáv a zvyšují jejich reabsorpci. Na tuto obstipaci nikdy nevzniká tolerance.

Z preventivních opatření u OIO je to zvýšený příjem tekutin (2 l denně) a vlákniny (20–35 g denně), dostatečná pohybová aktivita, pokud je možná, edukace. Z léčebných možností jsou to laxativa (objemová, osmotická, makrogol, čípky, klysmata). Z moderních laxativ jsou to lubiproston (aktivátor chloridových kanálů), linaklotid (aktivátor receptorů guanylátcyklázy) – váže vodu a tím zvyšuje objem stolice a zrychluje pasáž, prokinetikum prukaloprid (selektivní agonista receptorů 5-HT4) – zvyšuje motilitu GIT. Dále se používají antagonisté μ-opioidních receptorů (nejstarší naloxon a metylnaltrexon), z moderních, periferně působících antagonistů (PAMORA) jsou to: alvimopan (u pooperačního ileu max. 15 dní), naloxegol (pegylovaný naltrexon s lepší perorální biologickou dostupností). Nejnovějším léčivem ze skupiny PAMORA je tonaldemedin, strukturálně podobný naltrexonu. Klinicky se zkouší další: bevenopran a axelopran.

Lisý, Ľ.: Nové trendy v liečbe sclerosis multiplex

Neurologie pro praxi č. 2/2020

V medikamentózní léčbě sclerosis multiplex došlo v posledních letech k významnému pokroku. Každoročně je schvalována nová molekula s vyšším stupněm účinnosti. Některá léčiva se podávají každý den, ale mnohá novější i v pulzních dávkách v delších časových intervalech. Bohužel většina léčiv má kromě protizánětlivého působení i efekt snižující imunitu a pacienti jsou ohroženi infekcí.

Mezi léčiva první linie s nižším stupněm účinnosti patří interferony beta, glatiramer acetát (imunomodulátory) ateriflunomid. Střední účinnost má dimetylfumarát a mezi léčiva druhé linie s ještě vyšší účinností patří fingolimod a natalizumab. Do následující skupiny se v poslední době zařadily ještě okrelizumab (kontinuální imunosuprese), alemtuzumab a kladribin (nekontinuální imunosuprese s dlouhodobým efektem). Poslední dvě léčiva se podávají pulzně.

Z nových klinicky ověřovaných léčiv jsou to: opicinumab, temelimab, ibudilast, siponimod, ozanimod, ponesimod, ofatumumab a ublituximab. Progrese onemocnění je doprovázena atrofií mozkové tkáně, proto nové směry výzkumu vedou k látkám s neuroprotektivním účinkem – např. již uvedený ibudilast, simvastatin, kys. lipoová, biotin atd.

Cenobamate (YKP3089)

IUPAC: [(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2--(tetrazol-2-yl)ethyl] carbamate

Sumární vzorec: C10H10ClN5O2

Molekulová hmotnost: 267,67 g/mol

Cenobamát (dále Cen) je nové antiepileptikum zaregistrované FDA jako přípravek Xcopri® americké firmy SK Life Science Inc. se sídlem ve městě Paramus, NJ. Je blokátorem napěťově řízených sodí­kových kanálů, zvyšuje rovněž presy­nap­tické uvolňování kyseliny gama-ami­no­­máselné. Tím se zvyšuje inhibiční ga­baergní neuro­transmise. V preklinice vykazoval širokospektrou antikonvulzivní aktivitu. Bezpečnost a účinnost Cen byla prověřena ve dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolova­ných klinických studiích s 655 dospělými pacienty s průměrnou dobou trvání par­ciálních záchvatů epilepsie 24 let s prů­měrem 8,5 záchvatu za měsíc, která probíhala ve 107 centrech v 16 zemích. Denní dávka Cen byla 100, 200 či 400 mg a počet záchvatů procentuálně poklesl za 28 dní. Průměrná udržovací dávka Cen byla 200 mg denně při postupné titraci dávky s počáteční dávkou 1x denně 12,5 mg, někteří pacienti však vyžadují dávku 400 mg denně. FDA přípravek schválila 21. listopadu 2019. Je nutné upravit dávkování některých souběžně podávaných antiepileptik: fenytoin – re­dukce o 50 %, dle potřeby snížit dávku la­motriginu, karbamazepinu, klobazamu a dalších léčiv, která jsou substrátem CYP2B6, CYP3A (zvýšení dávky), CYP2C19 (snížení dávky). Snižuje se i účinek hormonální kontracepce. Z neurologických nežádoucích účinků se mohou objevit zá­vratě, poruchy stability chůze a koordinace po­hybů, ospalost, únava, kognitivní dysfunkce, dále DRESS syndrom, prodloužení QTC intervalu, poruchy vidění – diplopie, rozmazané vidění, bolest hlavy. Zdroje: Internet

Stránku připravil: PharmDr. Pavel GRODZA,

panacea@iol.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se