Ohlédnutí za XIX. sympoziem klinické farmacie René Macha


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 90, 2018, č. 1, s. 10-11

Tradičně na konci listopadu, ve dnech 24. a 25. 11. 2017, se uskutečnilo Sympozium klinické farmacie René Macha (SKFRM), nyní s pořadovým číslem 19. A také již tradičně SKFRM zdobila vysoká návštěvnost, kdy do zámku v Mikulově na Moravě zavítalo přes 400 farmaceutů a přátel klinické farmacie.

Že se jedná o oblíbenou konferenci podtrhuje fakt, že mnozí účastníci mají datum zatržené v diářích celý rok dopředu, a také to, že mezi účastníky jsou vidět stále nové tváře. To těší zejména členy programového a organizačního výboru konference. Do třetice tradičně SKFRM pořádají Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK). V Mikulově proto nemohli chybět čelní představitelé ČFS a FaF UK HK, předseda prof. Martin Doležal a děkan doc. Tomáš Šimůnek, kteří nad konáním celé akce převzali záštitu. Mezi čestné hosty sympozia dále patřili: proděkan FaF UK HK prof. František Štaud, místopředseda ČFS ČLS JEP, z. s., dr. Pavel Grodza, další členové výboru ČFS ČLS JEP, z. s., děkan a proděkan Farmaceutické fakulty VFU Brno dr. Tomáš Parák a dr. Jan Šaloun, prezident ČLnK dr. Lubomír Chudoba, předsedkyně ČOSKF Mgr. Jana Gregorová a členka výboru Slovenské farmaceutické společnosti dr. Vlasta Kákošová.

Přednáškové bloky i workshopy

Devatenáctý ročník SKFRM byl zaměřen na Terapii revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu. Daná problematika se diskutovala jednak v přednáškových blocích uskutečněných v pátek (revmatologie) a v sobotu (imunologie), a rovněž v několika navazujících workshopech, ve kterých je využíváno osobní interakce s účastníky v malých skupinách. V pátečním odpoledni po zahajovacím proslovu předsedy výboru sympozia, prof. Jiřího Vlčka, odstartovala odborná sdělení předních lékařských a farmaceutických odborníků prezentující současné trendy v terapii revmatických onemocnění s důrazem na biologickou léčbu včetně dnes stále častěji diskutovaného používání biosimilárních léčiv. Komplexní pohled na principy terapie revmatických onemocnění přinesl ve svém sdělení prof. Karel Pavelka, přední evropský revmatolog, dlouholetý ředitel Revmatologického ústavu v Praze a vynikající vědecký pracovník (autor a spoluautor 20 monografií a 650 publikací s více než 12 000 citacemi; H index 43). Set přednášek byl vždy zakončen panelovou diskusí, která je pro účastníky mimořádně atraktivní a mnohdy dává příležitost ke konfrontaci medicíny založené na důkazech a zkušeností z klinické praxe. Hojná diskuse se rozproudila i po druhém revmatologickém bloku, ve kterém zazněla sdělení o hyperurikémii a dnavé artritidě, komplikacích revmatických onemocnění a rizicích antirevmatik včetně jejich specifik při používání u mužů a žen ve fertilním věku. Zaujetí tématy značí i to, že zámecký sál byl prakticky zcela zaplněn téměř do 19. hodiny, kdy páteční odborný program končil.

Na programu imunologická problematika

Druhou část hlavního odborného programu, který se odehrál v sobotu dopoledne, tvořila imunologická problematika. Konkrétně byly diskutovány atopická dermatitida, alergická rýma, hereditární angioedém, používání imunomodulancií v klinické praxi a opět nechyběla specifika terapie alergických onemocnění a astmatu u těhotných žen a rizika antihistaminik. Přednáškové bloky zakončilo vyčerpávající sdělení zaměřené na management polékových alergických reakcí. I tato část odborného programu byla provázena nesmírně zajímavou a bohatou diskusí, což bylo přednášejícími oceněno pro aktivní přístup a hluboký zájem o problematiku ze strany auditoria.

Interaktivní způsob edukace představovaly „e-DRBY“ aneb interaktivní řešení lékových problémů (drug-related problems), které v pátek dopoledne předcházely hlavnímu odbornému programu. Účastníci se mohli zapojit do jednotlivých sdělení prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, kdy aktivně odpovídali na otázky vložené do prezentací přednášejících z řad farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči z celé České republiky. U prezentovaných lékových problémů byly diskutovány možnosti jejich identifikace, řešení a prevence, přičemž zasahovaly do nejrůznějších oblastí farmakoterapie, jako například podávání vankomycinu u dialyzovaných pacientů, rizika terapie v pediatrii či rizika psychofarmak v geriatrii, intoxikace levothyroxinem nebo management hyponatrémie u neurochirurgického pacienta. e-DRBY měly velmi vysokou kvalitu, což potvrdily i nadšené kuloární ohlasy.

Sympozium oficiálně zahájil prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Sympozium oficiálně zahájil prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Vysoká úroveň posterové sekce

Jiným druhem interaktivity byla práce v menších skupinách během sedmi různě tematicky zaměřených workshopů, kde byly diskutovány kazuistiky konkrétních pacientů s cílem přispět k maximální racionalitě léčby. Některé workshopy dále rozvíjely hlavní témata sympozia (řešení lékových problémů u revmatických onemocnění, polékové alergické reakce v kazuistikách, trénink správného zacházení s inhalačními pomůckami nebo farmaceutická péče o pacienty s alergickými projevy). Jiné workshopy nabídly řešení kazuistik z pediatrie, pokračování loňské úspěšné diskuse nad racionalitou používání antibiotik v klinické praxi nebo management antikoagulancií na modelu interaktivního dispenzačního semináře.

Hosté sympozia (zleva dr. Šaloun, dr. Parák).
Hosté sympozia (zleva dr. Šaloun, dr. Parák).

Zaplněný zámecký sál během sobotního programu.
Zaplněný zámecký sál během sobotního programu.

Sympozium mělo i svou vědeckou část. Výsledky výzkumu v klinické farmacii si bylo možné vyslechnout v rámci čtyř volných sdělení a po celou dobu konání sympozia zhlédnout na rekordních šestnácti posterech. V rámci posterové sekce bylo vybíráno nejlepší plakátové sdělení, kdy odborná komise hodnotila metodiku projektu, kvalitu výsledků, grafické zpracování plakátu či dopad do klinické praxe. Vítěznou se stala práce Mgr. Jana Vosátky a kolektivu autorů (Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – pilotní výsledky), jež byla oceněna odbornou, tematicky zaměřenou literaturou. Komise však vyzdvihla i další autory, čímž zdůraznila vysokou odbornou úroveň posterové sekce.

Skvělé přednášky doprovázené bohatou diskusí, která zdobila celý odborný program a pokračovala v kuloárech mikulovského zámku, na společenském večeru ve Valtickém Podzemí, případně i po cestě domů, byly známkou, že XIX. sympozium klinické farmacie René Macha se povedlo. Programový a organizační výbor v čele s dr. Josefem Malým a prof. Jiřím Vlčkem si proto dovoluje poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a zejména účastníkům, kteří na sympozium zavítali a přispěli k příjemné atmosféře.

Komplexní pohled na principy terapie revmatických onemocnění přinesl ve svém sdělení prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Komplexní pohled na principy terapie revmatických onemocnění přinesl ve svém sdělení prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Diskuse u posterů.
Diskuse u posterů.

Organizátoři si touto cestou také dovolují všechny srdečně pozvat na jubilejní XX. ročník sympozia, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 a jehož nosnými tématy budou terapie neurologických a cévních onemocnění. Přijeďte se podívat, zapojit se a oslavit toto neobyčejné odborné setkání nejen nad klinickou farmacií!

PharmDr. Kateřina MALÁ, Ph.D.

Fotografie: Tomáš Holeček


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se