PŘÍRUČKA expedujícího lékárníka - eRecept snadno a rychle


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 15-20

Cílem tohoto materiálu je sumarizovat odpovědi na otázky, které každého expedujícího lékárníka napadají v souvislosti s nástupem povinné e-preskripce, tak, jak jsou známy k 20. listopadu 2017. Tyto odpovědi je nutné znát také v případě, kdy bude elektronicky předepisována pouze malá část eReceptů.

Autor tohoto přehledu si neklade za cíl popsat přesné postupy výdeje eReceptů v různých verzích lékárenských SW, které jsou v průběhu listopadu a prosince 2017 uváděny do praxe v lékárnách, ale obecnou formou popsat, vysvětlit a ukázat řešení situací, ke kterým v rámci výdeje eReceptů bude docházet.

 1. Jakých typů dokladů se e-preskripce týká nebo netýká?

Elektronická preskripce se týká všech typů receptů na humánní léčivé přípravky s výjimkou receptů na léčivé přípravky s obsahem omamných a návykových látek („opiátové recepty“), které budou  předepisovány pouze v listinné formě jako dosud.

Elektronická preskripce se týká HVLP, IPLP, homeopatik, léků hrazených i nehrazených.

Netýká se veterinárních receptů, poukazů na zdravotní a ortopedické pomůcky a žádanek (zůstává listinná podoba předpisů).

2. Budou po 1. 1. 2018 existovat listinné recepty? Jak se budou vydávat?

Ano, stále budou existovat i listinné recepty.

a) Listinný (papírový) recept - s listinným receptem se budeme setkávat i po 1. 1. 2018. Půjde o recepty vystavené do 31. 12. 2017 včetně. Jejich platnost se řídí vyhláškou 54/2008 Sb., ve většině případů jsou platné 14 dní (neurčí-li lékař při vystavení receptu jinou platnost), tedy maximálně do 13. 1. 2018. Další možností, kdy se v lékárnách setkáme s listinným receptem, jsou recepty předepsané v souladu s vyhláškou „o elektronických receptech“, vyjmenovávající situace, ve kterých lékař může předepsat listinný recept.

b) Listinný opakovací recept - stejně tak opakovací recepty předepsané v roce 2017 jsou platné až do posledního dne jejich platnosti (nejdéle 1 rok) a vydávají se jako listinné (první, druhý i poslední výdej). Nezáleží na tom, kdy byl proveden první výdej, ale na tom, kdy byl opakovací recept předepsán.

c) Výpis z listinného receptu - výpis z receptu, pořízený lékárnou před 31. 12. 2017, platí do konce své platnosti a vydává se jako listinný výpis z receptu. Výpis z listinného receptu předepsaného po 1. 1. 2018 bude samozřejmě také možné v lékárně vytvořit i pořídit.

d) Recept z jiného státu EU - vydává se vždy jako listinný recept.

Výdej listinných receptů provádí lékárník stejně jako v roce 2017. S recepty se zachází stejným způsobem jako dosud (archivace nehrazených receptů, vyúčtování pojišťovnám, pořízení výpisu z receptu…). Výdej na listinný recept se nezaznamenává do centrálního úložiště eReceptů (CÚ).

3. Jaké náležitosti musí obsahovat eRecept? Jaké náležitosti musí obsahovat průvodka?

Předně je nutné rozlišit eRecept a průvodku.

eReceptu se nelze dotknout, nelze jej uchopit rukama, neboť se jedná o shluk dat o velikosti několika kilobytů uložených kdesi na serverech SÚKL v centrálním úložišti eReceptů. Přístup k eReceptu je lékárníkovi umožněn pomocí jedinečného kódu každého eReceptu = identifikátor eReceptu (12místný kód složený z čísel a písmen). Tento kód předá pacient lékárníkovi na papírové průvodce, na displeji mobilu, tabletu, vytisknutý z e-mailu apod. (viz vyhláška „o elektronickém receptu“). Díky identifikátoru eReceptu si lékárník pomocí svého SW stáhne eRecept z CÚ a zobrazí eRecept na monitoru svého počítače.

Z toho vyplývá následující

Předepsaný eRecept musí obsahovat všechny povinné údaje podle vyhlášky 54/2008 Sb. (§ 6)

 • zdravotní pojišťovna,
 • identifikační číslo pojištěnce (nebo datum narození), jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu pacienta,
 • předepsaný léčivý přípravek (léková forma, síla, velikost a počet balení),
 • symboly (např. nezaměňovat, hradí nemocný apod.),
 • návod pro použití přípravku,
 • jméno a příjmení lékaře, adresu, včetně telefonního čísla místa pravidelného poskytování zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou,
 • případně další údaje jako např. schválení revizního lékaře apod.

Pozn.: u telefonního kontaktu na lékaře bývá často přiřazen telefon na recepci, především u větších zdravotnických zařízení. Tak tomu bude, dokud nedojde k úpravám SW těchto zdravotnických zařízení a doplnění správných telefonních kontaktů k jednotlivým lékařům resp. ambulancím. Druhým problémem v praxi bývá, že telefonní kontakt lékárenský SW nezobrazuje hned po načtení eReceptu, ale až po rozkliknutí detailu informace o eReceptu.

Průvodku lze definovat jako jednu z možností, kterou může lékař předat pacientovi identifikátor eReceptu. Průvodka musí obsahovat identifikátor eReceptu ve formě čárového kódu (povinný údaj), příp. QR kódu (prozatím nepovinný údaj) a také VŽDY jeho lidským okem čitelnou podobu (povinný údaj). Všechny ostatní údaje jsou pro průvodku nepovinné. Průvodka má ze strany SÚKL směrem k lékařským SW pouze doporučený vzhled a formát.

4. Co když je na průvodce uveden identifikátor ve formě čtverečku – QR kódu?

QR kód = dvourozměrný kód. Pro přečtení tohoto kódu je nutné mít v lékárně čtečku, umožňující skenovat a přečíst tento typ kódu. Pozn.: informace o identifikátoru je v kódu zapsána ve formátu: https://epreskripce.cz/erp?i={PredpisID}&d={Platnost Do YYYYMMDD} Vzhledem k tomu, že SÚKL měnil formát ještě v průběhu podzimu, umí správně přečíst tento kód až novější verze lékárenských SW. V případě problému s načítáním QR kódů je proto nutné kontaktovat svého poskytovatele SW.

Na každé průvodce nebo displeji mobilu musí být 12místný identifikátor eReceptu také ve formátu, který přečte lékárníkovo oko.

5. Které údaje jsou pro výdej rozhodující – eRecept nebo průvodka?

Z výše uvedených informací vyplývá, že jediné správné údaje pro výdej léků pacientům jsou obsaženy v eReceptu. Je-li rozdíl mezi informacemi na průvodce a na eReceptu, musí se lékárník vždy řídit eReceptem.

6. Lze se v praxi setkat s eReceptem, který nemá všechny povinné údaje?

Ne. Centrální úložiště kontroluje vyplnění všech povinných údajů. Pozn.: v praxi se vyskytují občas recepty bez vyplněného dávkování nebo diagnózy u zvýšené úhrady, ve skutečnosti je v této kolonce vyplněna mezera, tedy neviditelný znak.

7. Je možné předepsat eRecept na neexistující lék?

LP jsou předepisovány dle aktuálního číselníku SÚKL, lékař zadává název, formu, sílu a balení, doplňuje se kód SÚKL. Pokud je v jeho SW aktuální číselník, nemůže docházet k chybám. Pozn.: bohužel v praxi se ukazuje, že lékaři používají staré číselníky, proto se stále budeme setkávat i s kódy léků, které již nejsou obchodovány.

8. Může lékárník údaje v eReceptu změnit? Které údaje a změny uvidí lékař, které pojišťovna? Může lékárník změnit předepsaný eRecept nebo jsou lékárníkovi změny zapsané někde jinde?

Obecně platí tato pravidla:

 • Lékárník může provádět změny v okamžiku výdeje obdobně jako dosud podle platné legislativy – např. provádět generickou substituci, provádět změny ve způsobu úhrady např. „Hradí nemocný“ nebo „Zvýšená úhrada“ po dohodě s lékařem apod.
 • Lékárník může změnu eReceptu provést pouze v době jeho platnosti.
 • Lékárník může změnu zapsat do poznámky v době platnosti i po době platnosti eReceptu.
 • Všechny změny a poznámky jsou zaznamenány do CÚ eReceptů.
 • Všechny změny a poznámky uvidí zdravotní pojišťovna a pacient.
 • Lékař uvidí ty změny a poznámky, jejichž prioritu (zobrazení) si nastaví ve svém softwaru.
 • Lékař a pojišťovna mohou vidět informace o předepsaných i vydaných lécích, IČZ lékárny, název lékárny a identifikaci vydávajícího lékárníka
 • V případě, že lékárník objeví chybu, kterou nebude moci opravit a bude chtít opravu po předepisujícím lékaři, je nutné počítat s tím, že po stažení eReceptu z CÚ lékárnou je tento eRecept zablokován na 5 minut. 

Pozn.: v jednání je zkrácení na 3 minuty pro jakoukoliv změnu.

9. Konkrétní změny údajů na eReceptu umožněné při výdeji lékárníkovi – jak na to?

a) Zdravotní pojišťovna – tuto změnu může lékárník provést přímo v eReceptu. : od určitých verzí lékárenských SW.
b) Číslo pojištěnce a IČZ – lékárník není oprávněn provádět změny těchto údajů v eReceptu (ztotožnění pacienta přes registr obyvatel viz otázka číslo 12).
c) Zvýšená úhrada, hradí nemocný – lékárník nemůže provést změnu v eReceptu. V případě chyby lékaře při předepisování může lékárník jako dosud ověřit správnou volbu u lékaře a po vzájemné domluvě při výdeji vykázat správnou variantu. Lékárník může provést do poznámky eReceptu o této změně zápis (např. text „po dohodě s lékařem“). Nejedná se tedy o zásah (změnu) do eReceptu, ale lékárník formou poznámky informuje zdravotní pojišťovnu (a lékaře) o úpravě způsobu úhrady léčivého přípravku. Tyto informace (poznámky) jsou zaznamenány v informaci o výdeji eReceptu a jsou k dispozici i zdravotním pojišťovnám. Zvýšená úhrada vázaná na diagnózu – bez vyplnění diagnózy nelze eRecept na zvýšenou úhradu předepsat. : diagnóza bývá někdy vyplněna v poznámce.
d) Revizní lékař – tuto informaci lékárník nebude moci měnit. Pozitivní je, že pokud lékař chce předepsat lék s povolením revizního lékaře, musí povinně vyplnit kolonku s informací o čísle žádanky schválené úhrady revizním lékařem. Bez jejího vyplnění nelze eRecept na revizního lékaře předepsat. Vydávající lékárník nemusí správnost údajů kontrolovat, za případnou chybu odpovídá lékař.
e) Voják v činné službě – vyznačí lékař při předepisování. Pokud nebude vyplněno a voják se prokáže tím, že mu má být lék hrazen plně, je možné tuto změnu zaznamenat do poznámky stejně jako jiné změny. : SÚKL přislíbil získat stanovisko VoZP – v jednání.
f) Delegovaná preskripce – nelze v lékárně doplnit IČZ doporučujícího lékaře do eReceptu, zodpovědnost za vyplnění je na lékaři.
g) Nezaměňovat – lékárník nemůže provést změnu v eReceptu (vlastní výdej viz otázka číslo 14).
h) Generická substituce – pokud není v eReceptu uveden příznak „Nezaměňovat“ lze v rámci odborných znalostí lékárníka a v rámci legislativních pravidel provést generickou substituci. Tedy, vydat jiný léčivý přípravek než byl předepsán. V průběhu výdeje dochází ke spárování (automaticky nebo ručním zásahem vydávajícího lékárníka) předepsané položky na eReceptu s vydanou položkou. Tím je zajištěno zapsání informace o generické substituci do informace o výdeji eReceptu.
i) Odlišný SÚKL kód předepsaného léku – lékárník vydá léčivý přípravek s kódem, který má evidovaný ve svém SW a provede spárování předepsaného a vydaného léku stejně jako v případě generické substituce.
j) Počet předepsaných balení – typicky jde o situaci, kdy lékař předepíše vyšší počet balení, než odpovídá 3měsíční době užívání. Lékárník vydá správný počet balení a tato informace se automaticky uloží do informace o výdeji eReceptu. Vlastní předepsaný eRecept se nemění.

10. Co lze zapsat do poznámky eReceptu?

Do poznámky eReceptu lze zapsat jakoukoliv textovou informaci, o níž se lékárník domnívá, že je vhodné ji do poznámky pro ZP, lékaře či pacienta sdělit (např. informace, která má vliv na úhradu léčivého přípravku, informace o úpravě dávkování, doplňující informace typu „po konzultaci s lékařem“ atp.). Uvádění poznámky je ve většině případů nepovinné a záleží na vydávajícím lékárníkovi, zda této možnosti využije.

11. U elektronické preskripce se mluví o eReceptu a o výdeji eReceptu a jejich identifikátorech, co to znamená?

eRecepty jsou generovány lékařskými SW a CÚ jim přidělí unikátní 12místný identifikátor. Ke každému předepsanému eReceptu přiřazuje centrální úložiště záznam o výdeji eReceptu v lékárně a každému výdeji je přiřazen unikátní identifikátor výdeje eReceptu. V CÚ jsou poté evidovány eRecepty a také k nim přiřazené výdeje léků v lékárnách. Jeden eRecept k sobě může mít přiřazeno několik výdejů z jedné lékárny nebo z více lékáren. Zdravotní pojišťovny získávají údaje z eReceptů i z informací o výdejích.

Na základě těchto informací lze kdykoliv dohledat, co bylo předepsáno (a kým) a co bylo vydáno (a kým).

12. Co je to ztotožnění pacienta s Registrem obyvatel? Dává mi to jistotu, že číslo pojištěnce na eReceptu je správné?

Od 1. 10. 2017 má SÚKL ze zákona možnost přístupu do Registru obyvatel a k tzv. ztotožnění pacienta s Registrem obyvatel, a to na základě jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, příp. dalších údajů; jeho smyslem v rámci e-preskripce je zajistit, že eRecept je předepsán konkrétnímu člověku, který je veden v registru. Pro vydávajícího lékárníka nemá informace o ztotožnění žádný význam. Vydávající lékárník může vydat léky na eRecept ztotožněnému i neztotožněnému pacientovi.

Registr obyvatel nepracuje s čísly pojištěnce (dříve rodné číslo), proto proces ztotožňování nevaliduje číslo pojištěnce s registrem pojištěnců. Z toho bohužel plyne, že v okamžiku výdeje nemá vydávající lékárník stoprocentní jistotu správnosti čísla pojištěnce nebo příslušnosti čísla pojištěnce ke zdravotní pojišťovně. Stejně tak v rámci eReceptu nepůjde ověřit typ pojištění pacienta např. EU pojištěnci. Validace čísel pojištěnců přes B2B službu VZP zůstane stále nepostradatelným nástrojem lékárny.

13. Jak opravit číslo pojištěnce, když zjistím, že na eReceptu je chyba? Jak je to s pacienty bez čísla pojištěnce a s novorozenci?

Obecně platí, že lékárník nemůže opravit číslo pojištěnce v eReceptu.

a) Nesedí číslo pojištěnce a zdravotní pojišťovna – lze opravit zdravotní pojišťovnu (viz otázka číslo 9).
b) V hlavičce eReceptu je prokazatelně zaměněn např. otec a syn stejného jména – pokud je v pořádku kombinace čísla pojištěnce a zdravotní pojišťovny, lze eRecept normálně vykázat, pojišťovna léky proplatí a chybu vyřeší s lékařem (vydávající lékárník může na tuto chybu upozornit v poznámce eReceptu).
c) Číslo pojištěnce neexistuje – lékárník nemá oprávnění k opravě, je nutné kontaktovat lékaře, aby eRecept opravil nebo vystavil nový se správnými údaji. Nabízí se i možnost provést opravu čísla pojištěnce až v dávce pro vyúčtování ZP, ale v tomto případě by mohla zdravotní pojišťovna považovat takový zásah za odporující legislativě a takový recept neproplatit. : oprávněnost této obavy ukáže až praxe.
d) Cizinci – místo čísla pojištěnce se uvádí datum narození.
e) Novorozenci – eRecept lze předepsat i na „náhradní“ číslo pojištěnce, ale POZOR, vyúčtovat pojištovně lze pouze na správné číslo pojištěnce. Postup je tedy stejný jako v případě receptu s neexistujícím číslem pojištěnce.

14. NEZAMĚŇOVAT – jak to funguje v eReceptu?

Pokud je zaškrtnut symbol „Nezaměňovat“, pak lze měnit pouze sílu a velikost balení léčivého přípravku, ne název a formu. Pozn.: takovéto nastavení kontrolních mechanismů CÚ neumožní vydat jiný léčivý přípravek pa­cientům např. v případě výpadku předepsaného léku s příznakem „nezaměňovat“; na upozornění ČLnK, že takovéto nastavení centrálního úložiště není v souladu s dlouhodobým právním názorem ČLnK ve věci záměn léčivých přípravků, přislíbil SÚKL vydání svého stanoviska.

15. Jakých stavů může nabýt eRecept?

Stavy eReceptu jsou uvedeny a popsány v technické dokumentaci eReceptu SÚKL takto:

a) Ke schválení – lékař uložil předpis do CÚ, ale zatím na něj nelze vydat lék a je nutné jej nejprve nechat schválit zdravotní pojišťovnou (tento stav nebude do odvolání možné používat).
b) Zamítnutý – zdravotní pojišťovna zamítnula předpis namísto jeho schválení (tento stav nebude do odvolání možné používat).
c) Předepsáno – výchozí stav předpisů po založení lékařem nebo po schválení předpisu zdravotní pojišťovnou (do odvolání bude možné založit předpis pouze v tomto stavu).
d) Připravovaný – lékárna pracuje na výdeji (připravuje IPLP nebo objednala HVLP u distributora). Výdej může provést jen lékárna, která nastavila stav Připravováno.
e) Částečně vydaný – lékárna provedla výdej, ale může následovat ještě další výdej (platnost prodloužena výpisem nebo je recept opakovací a nebyla realizována všechna opakování).
f) Plně vydaný – lékárna provedla výdej a už nebude následovat žádný další výdej. Změnit stav může jen lékárna, která provedla poslední výdej a nastavila stav na Plně vydaný.
g) Nedokončený výdej – lékárna sice nevydala léčivo, ale chce zaznamenat k předpisu nějakou doplňující informaci (důvod proč nebylo vydáno) a může následovat ještě další výdej. Tento stav je možné použít pouze u prvního takového výdeje, protože v takovém případě nelze zachovat stav Předepsaný. Pokud už na předpisu nějaký výdej je, pak při založení nového výdeje bez položek je nutné ponechat stav tak jak je Částečně VYDANÝ. : v praxi bude využíváno pouze velmi vzácně, proto tento stav možná bude zrušen.
h) Uzavřený – tento stav je připraven pro budoucí použití. Aktuálně nejsou stanovena pravidla pro finální uzavření předpisu. : dosud se nepoužívá.

V lékárnách se budeme setkávat především se stavy PŘEDEPSÁNO, PŘIPRAVOVANÝ, ČÁSTEČNĚ VYDANÝ, PLNĚ VYDANÝ.

16. Kdy se setkám se stavem PŘEDEPSÁNO?

Při prvním načtení eReceptu lékárnou.

17. Jaký je rozdíl mezi stavem PŘIPRAVOVANÝ a ČÁSTEČNĚ VYDANÝ?

Do stavu PŘIPRAVOVANÝ převede lékárník recepty tehdy, když potřebuje eRecept zablokovat pro další výdej ve své lékárně. Tímto způsobem zabrání tomu, aby pacient šel s kódem eReceptu pro léky do jiné lékárny. Tento stav se bude využívat např. v případě, kdy lékárník bude připravovat IPLP, objednávat pro pacienta HVLP, které není zrovna skladem v lékárně. Tento stav neprodlužuje platnost eReceptu, je tedy důležité poučit pacienta, do kdy si musí lék v lékárně vyzvednout.

Obdobně, dojde k označení eReceptu stavem PŘIPRAVOVANÝ při výdeji prostřednictvím náhradní komunikace s CÚ (viz otázka číslo 30) při výpadku spojení lékárny s CÚ proto, aby nemohlo dojít k následnému výdeji stejného eReceptu v jiné lékárně.

Do stavu ČÁSTEČNĚ VYDANÝ převede lékárník eRecept tehdy, když

a) neprovede výdej všech balení z eReceptu a umožní tak pacientovi výběr zbylých léků v jiné nebo ve své lékárně (tento stav nahrazuje výpis z receptu, jak jej známe u výdeje listinných receptů),
b) neprovede výdej všech opakování výdeje na opakovací eRecept a umožní tak pacientovi pozdější výběr zbylých opakování v jiné nebo ve své lékárně.

18. Jak správně vydat a ukončit výdej eReceptu?

Na jeden eRecept lze předepsat 1 nebo 2 léčivé přípravky stejně jako dosud.

Postup výdeje:

a) Vydávající lékárník si načte eRecept z centrálního úložiště a provede ve svém SW výdej. V případě, že expeduje všechna předepsaná balení, označí eRecept jako PLNĚ VYDANÝ (= KOMPLETNĚ VYDANÝ). Tím dojde k uzavření eReceptu a dokončení výdeje (CÚ přiřadí výdeji unikátní identifikátor).

b) V případech, kdy vydávající lékárník nemá skladem všechna předepsaná balení, je postup následující: Vydávající lékárník načte eRecept z centrálního úložiště a provede ve svém SW výdej léků, které má k dispozici. eRecept označí jako ČÁSTEČNĚ VYDANÝ (tento stav umožní pacientovi výběr léků i v jiné lékárně) nebo jako PŘIPRAVOVANÝ (v tomto případě může pacient vyzvednout doobjednaný lék pouze v lékárně, která eRecept do stavu PŘIPRAVOVANÝ převedla). V obou případech dojde k ukončení prvního výdeje (CÚ přidělí výdeji unikátní identifikátor). Jakmile pacient přijde pro zbytek léků, je opět načten eRecept z CÚ a po výdeji posledního balení jej vydávající lékárník označí stavem PLNĚ VYDANÝ, a tím dokončí výdej eReceptu (CÚ přidělí tomuto výdeji opět unikátní identifikátor, odlišný od identifikátoru prvního výdeje).

V těchto případech bude mít jeden eRecept přiděleno více výdejů.

Pozn.: není dosud vyjasněno, zda uvedení eReceptu do stavu ČÁSTEČNĚ VYDANÝ prodlouží platnost eReceptu o 14 dní, stejně jako je tomu v případě vystavení výpisu z listinného receptu, čekáme na vyjádření SÚKL.

19. Mohu opravit již ukončený výdej eReceptu?

Ano. Lékárna, která označí eRecept stavem PLNĚ VYDANÝ, může v době platnosti provést změnu stavu na ČÁSTEČNĚ VYDANÝ, poté provést opravu výdeje, přidat nový výdej, zrušit starý výdej a eRecept opět uzavřít.

Pozor! Stav eReceptu PLNĚ VYDANÝ již nelze v CÚ změnit po uplynutí doby platnosti eReceptu. Takovému eReceptu nelze přidávat nové výdeje, ale lze měnit nebo zrušit již existující výdeje. Lékárník nebude načítat eRecepty z CÚ pomocí kódu, ale najde výdej ve svém SW a provedu jeho opravu. Tento výdej má vlastní identifikační číslo, takže pod tímto číslem bude evidována i změna v CÚ bez ovlivnění původního předepsaného eReceptu.

20. Jak vydat 3 položky na jeden eRecept v případech, kdy mám k dispozici různé velikosti jednoho léčivého přípravku?

Příklad: Předepsáno 3x30 tbl léku A a 90 tbl léku B, v lékárně je k dispozici 1x30 tbl léku A, 1x 60 tbl léku A a 90 tbl léku B.

Postupuje se následujícím způsobem: Lékárník načte eRecept, vydá balení léku A 30 tbl a 1 balení léku B, označí eRecept jako ČÁSTEČNĚ VYDANÝ a ukončí výdej. Načte eRecept podruhé, vydá lék A v balení po 60 tbl, označí eRecept jako PLNĚ VYDANÝ a ukončí výdej. Takto se musí postupovat proto, že v rámci vyúčtování receptů a eReceptů pojišťovnám lze na jeden recept účtovat maximálně 2 položky.

21. Jak správně vydat opakovací eRecept?

Při výdeji léků v rámci prvního opakovaní musí vydávající lékárník eRecept převést do stavu ČÁSTEČNĚ VYDANÝ. Stav PLNĚ VYDANÝ se použije až po výdeji posledního balení během výdeje posledního opakování eReceptu v době platnosti opakovacího eReceptu

Pokud první lékárna udělá chybu a opakovací eRecept po prvním výdeji uzavře = převede do stavu PLNĚ VYDANÝ, pak pouze tato lékárna může recept opět (ale POZOR pouze v době jeho platnosti) převést do stavu ČÁS­TEČNĚ VYDANÝ, který umožní výdej dalšího opakování opět v jakékoliv lékárně.

22. Jak mohu zjistit, jaké léky již byly z eReceptu vydány?

Po načtení eReceptu se lékárníkovi zobrazí informace o předepsaných lécích i o všech výdejích provedených v jakékoliv lékárně. Pozn.: způsob zobrazení se liší v jednotlivých lékárenských SW. Tímto způsobem má vydávající lékárník možnost zkontrolovat jednotlivé výdeje z eReceptu. Měnit výdej ale může pouze lékárna, která výdej realizovala.

23. Jak pracovat s eReceptem na IPLP?

eRecept na IPLP se vydává stejně jako dosud. Lékař recepturu píše formou textu, který po načtení eReceptu lékárník vidí ve svém SW. V prvním kroku lékárník zablokuje eRecept do stavu PŘIPRAVOVANÝ (viz otázka 17). Případné změny v receptuře, doplnění pomocných látek apod. může do poznámky (formou textu) zapsat pouze lékárník, nikoliv farmaceutický asistent. V rámci vyúčtování eReceptu se složení IPLP zdravotním pojišťovnám nezasílá. Zdravotní pojišťovny mají k předepsanému eReceptu a k informaci o výdeji včetně poznámek přístup přímo z CÚ. Taxace IPLP se v eReceptu uvádět nemusí, do informace o výdeji se přiřazuje automaticky.

24. Jaká je platnost eReceptů?

Platnost eReceptů se řídí stejnými pravidly podle §14 vyhlášky 54/2008 Sb. s tím, že centrální úložiště platnost nenastavuje, ale přebírá platnost z nastavení lékařem.

a) eRecept s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí nejdéle 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití. P: CÚ nerozlišuje typ předepsaného léku, a proto bude záležet na tom, jakým způsobem má lékař ve svém SW přednastavenou platnost, v CÚ bude uložena platnost eReceptu podle toho, jak ji nastaví lékař. Budeme-li se ovšem striktně držet textu vyhlášky, vyplývá z ní, že u předepsaných ATB platí recept nejdéle 5 kalendářních dnů v každém případě, neboť u tohoto odstavce chybí dovětek „neurčí-li lékař jinak“.
b) eRecept s předepsanými ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok.
c) Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.
d) Recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“ podle § 6 odst. 1 písm. d) bodu 6, platí nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení. 

25. Co s eReceptem po uplynutí doby platnosti?

 • Na eRecept po uplynutí doby platnosti nelze vydat léčivé přípravky, nelze přidávat nové výdeje.
 • eRecept lze v lékárně načíst i po uplynutí doby platnosti např. za účelem kontroly správnosti výdeje apod.
 • Po uplynutí doby platnosti eReceptu lze změnit nebo zrušit již existující výdeje. Lékárník najde výdej ve svém SW a provede jeho opravu. Tento výdej má vlastní identifikační číslo, takže pod tímto číslem bude evidována změna také v CÚ bez ovlivnění původního předepsaného eReceptu.

SÚKL má povinnost archivovat eRecepty po dobu 5 let.

 26. Co mám dělat, když vím, že kvůli delším dobám dodávky léku nestihnu provést výdej do 14 dnů?

Tento problém typicky nastane při objednávkách léků na mimořádný dovoz nebo u individuálně objednávaných LP (jako např. Staloral, Phostal). V těchto případech je nutné kontaktovat lékaře se žádostí o prodloužení doby platnosti.

Vzhledem k tomu, že Staloral apod. je předepisován především alergology, doporučuji kontaktovat lékaře a domluvit se s ním dopředu tak, aby ve svém SW u tohoto typu léků přednastavil delší dobu platnosti automaticky.

27. Kdy přesně končí platnost eReceptu?

Platnost končí ve 23:59:59 posledního dne platnosti. Pozn.: vzhledem k tomu, že mohou nastat situace, kdy např. nepůjde dokončit výdej z důvodu výpadku připojení k CÚ v poslední den platnosti eReceptu, SÚKL diskutuje a analyzuje možnost výdeje s datem posledního dne platnosti realizovaná ve skutečnosti až po uplynutí doby platnosti; nyní je ve stadiu jednání.

28. Jakým způsobem se eRecept retaxuje?

Zpětná retaxace je možná podle eReceptů načtených z CÚ. Lékárenské SW k retaxaci přistupují odlišně, je tedy nutné o přesný návod požádat poskytovatele svého SW. Vzhledem tomu, že v okamžiku výdeje dochází ke spárování předepsaných a vydaných léků, mělo by to vést k minimalizaci záměn léků při výdeji, neboť případná neshoda předepsaného a vydaného léku vyžaduje po vydávajícím lékárníkovi zásah a ruční spárování.

29. Jakým způsobem se eRecepty budou fakturovat zdravotním pojišťovnám?

Stejně jako dosud.

 • eRecepty se předávají v samostatné dávce zvlášť od listinných receptů.
 • Dávky eReceptů a dávky listinných receptů lze fakturovat společně v rámci jedné faktury.
 • Zdravotní pojišťovny obdrží každý den z CÚ informace o výdejích léků na eRecepty jejich pojištěncům, aby mohly provádět průběžnou validaci eReceptů. Do budoucna vyslovily ­zdravotní pojišťovny příslib, že budou o případných chybách informovat lékárny průběžně již před fakturací. Pozn.: technicky se teprve bude řešit.
 • Od 1. 3. 2018 dojde k úpravě datového rozhraní receptu pro vykazování lékárenské péče zdravotním pojišťovnám.

a) Bude možné vydat a vykázat až 999,99 balení v rámci jedné položky receptu.
b) Bude rozšířeno rozhraní o identifikátor výdeje eReceptu.

30. Pokud přijde pacient s identifikátorem eReceptu do lékárny a nebude fungovat připojení k CÚ, jakým způsobem bude takový výdej evidován v CÚ?

Náhradní komunikaci s CÚ v těchto případech popisuje vyhláška „o elektronických receptech“. Vyhláška připouští dvě varianty – využití webové aplikace pro lékárníky nebo zvláštní telefonní linky SÚKL pro lékárníky. Lékárna by proto měla být na tuto možnost připravena předem, protože tyto aplikace vyžadují pro své použití certifikát pracoviště a přístupové údaje konkrétního uživatele (lékárníka).

Prostřednictvím komunikace s CÚ jednou z těchto variant bude zároveň označen konkrétní vydávaný eRecept tak, aby nemohlo dojít k následnému výdeji v jiné lékárně, a to tím způsobem, že tento eRecept bude označen stavem „PŘIPRAVOVANÝ“. Výdeje do CÚ bude možné pro tyto eRecepty doplnit zpětně, a to kdykoli po obnovení komunikace s CÚ. V těchto případech platí, že vlastní výdej lze uskutečnit pouze v době platnosti eReceptu, ale odeslání informace o výdeji lze odeslat do CÚ i po uplynutí platnosti eReceptu.

Vzhledem k tomu, že i po uzávěrce tohoto čísla Časopisu českých lékárníků bude docházet k upřesňování některých postupů a definic v rámci výdeje eReceptu, bude tento článek aktualizován a doplňován na stránkách komory: www.lekarnici.cz

PharmDr. Martin KOPECKÝ, Ph.D.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se