Členské příspěvky ČLnK na rok 2020


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 11-12

ŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek řádný ve výši 3 000 Kč platí všichni členové ČLnK.

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek mimořádný ve výši 1 500 Kč jsou oprávněni platit členové komory:

  • na mateřské (MD) a rodičovské (RD) dovolené (specifický symbol 41)

Za mateřskou a rodičovskou dovolenou je možno považovat pouze stav, kdy k rozhodnému datu (1. 2. 2020 – viz níže) rodič pobírá peněžitou pomoc v mateřství (po dobu MD), nebo ­rodičovský příspěvek (po zvolenou dobu 2, 3 nebo 4 roky). Na výzvu ČLnK je člen povinen tuto skutečnost doložit.

Oprávnění platit mimořádný členský příspěvek se ­nevztahuje na rodiče na MD a RD, pokud jsou držiteli osvědčení pro ­výkon funkce vedoucího lékárníka, odborného zástupce a pro výkon soukromé lékárenské praxe.

  • nepracující důchodci, kteří k rozhodnému datu (1. 2. 2020) nevykonávají lékárenskou činnost v pracovněprávním ani obdobném vztahu. Na vyžádání ČLnK jsou povinni toto doložit, například čestným prohlášením
  • absolventi, kteří do ČLnK vstupují v kalendářním roce ukončení studia
  • studenti doktorského studia v prezenční formě na fakultách v České republice po dobu nejvýše 5 let, pokud komoru o platbu mimořádného příspěvku písemně požádají, doloží k žádosti potvrzení fakulty o studiu a každý rok do 28. února předloží komoře potvrzení fakulty o trvání studia.

Výše příspěvků není závislá na velikosti pracovního úvazku. Je vždy ve výši řádného nebo mimořádného příspěvku, ať je pracovní úvazek 1,0 nebo například jen 0,2, případně formou dohody o provedení práce.

Rovněž platí, že při přijetí za člena ČLnK v průběhu roku je nutné zaplatit členský příspěvek v celoroční výši. Řády ČLnK neumožňují platbu poměrné části členského příspěvku podle výše ­úvazku nebo data přijetí. Totéž platí i při ukončení členství v ČLnK během roku, příspěvek ani jeho část se nevrací.

Rozhodným datem pro posouzení výše členského příspěvku (pro možnost platby mimořádného příspěvku) je 1. únor 2020. Pokud člen, který splnil podmínky pro platbu mimořád­ného příspěvku a uhradil mimořádný členský příspěvek, v období po rozhodném datu začal vykonávat funkci odbor­ného zástupce nebo vedoucího lékárníka, nebo začal vykonávat soukromou lékárenskou praxi, musí uhradit řádný členský příspěvek. ­Nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení výkonu funkce nebo praxe je povinen doplatit rozdíl mezi mimořádným a řádným členským příspěvkem.

ZPŮSOB PLATBY

Bankovním převodem na účet ČLnK 68938011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číselný údaj ve tvaru xxxyyyy, kde xxx je kód vašeho OSL a (y)yyyy je evidenční číslo člena ČLnK.

Pokud má vaše evidenční číslo méně než 4 místa, uveďte na jeho počátek příslušný počet nul (příklad pro evidenční číslo 76 je variabilní symbol 0076). V krajním případě můžete jako ­variabilní symbol použít svoje rodné číslo. 

Při neuvedení nebo nesprávném uvedení variabilního symbolu nebude platba správně připsána! Dohledání takové platby je složité a možné pouze po předložení potvrzení o platbě. Do té doby je částka považována za dlužnou.

Při chybně vyplněném variabilním symbolu (zejména při chybném uvedení evidenčního čísla člena) se může stát, že platba bude připsána jinému členovi, protože zapisování členských příspěvků do PC evidence se bude provádět automatizovaně přímo z výpisů z účtu bez manuální kontroly. Pro snadnější dohledání eventuálních špatně zapsaných členských příspěvků proto doporučujeme uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Tyto zásady jsou nutné dodržovat i zaměstnavateli, kteří za své zaměstnance hradí členské příspěvky.

Pokud si nejste svým variabilním symbolem jisti, kontaktujte sekretariát ČLnK.

V souvislosti s povinností evidovat tržby podle zákona č. 112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, je možné přijímat platby členských příspěvků pouze bankovním převodem. Hotovostní platby nejsou možné!

TERMÍNY

Členské příspěvky musejí být uhrazeny nejpozději do 28. února 2020. Po tomto datu jsou členové povinni podle Finančního řádu ČLnK (část II, § 3, odst. 2) kromě členského příspěvku uhradit i penále, které činí 10 % z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.  V případě včasného neuhrazení členského příspěvku (resp. včasného neuhrazení vyměřeného penále za pozdní platbu) se členové vystavují nebezpečí disciplinárního postihu, který může vést až k vyloučení z ČLnK.

VÝJIMKY

Člen, jemuž sociální situace neumožňuje zaplatit příspěvek v předepsané výši, může písemně požádat představenstvo ČLnK o uhrazení příspěvku, resp. jeho části, ze sociálního fondu ČLnK. Žádost musí doložit doporučením svého OSL a na vyžádání i ­doložením skutečností uvedených v žádosti.

Člen může představenstvo požádat též i o jinou výjimku (­ukončení členství bez povinnosti platit členský příspěvek na rok 2020, prominutí platby penále, atd.). Na kladné vyřízení výjimek není právní nárok.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Ukončení členství lze v souladu s řády ČLnK provést pouze na základě písemné žádosti člena s uvedením požadovaného data ukončení členství (většinou k 31. 12. příslušného roku). ­Pokud žádost o ukončení členství není podána, je třeba členský příspěvek uhradit. Pokud se tak nestane, je jeho platba vymáhána. V případě opětovného nástupu do lékárny je nutné podat novou žádost o členství v ČLnK.

Pokud někdo zamýšlí ukončit členství tak, aby se na něj již ­nevztahovala povinnost platit členský příspěvek na rok 2020, musí tak učinit výhradně písemnou formou nejpozději do 31. 12. 2019.

DALŠÍ POPLATKY 

  1. Registrační poplatek nového člena: 200 Kč
  2. Poplatek za podání Žádosti o osvědčení pro výkon soukromé lékárenské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a vedoucího lékárníka: 500 Kč.

PLATBA ZAMĚSTNAVATELEM

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů vyplývá z § 24, odst. 2 písm. d), že pokud zaměstnavatel uhradí za zaměstnance členský příspěvek (pokud členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele), lze tento výdaj u zaměstnavatele považovat za daňově uznatelný. Platba členského příspěvku zaměstnavatelem za zaměstnance je ovšem akt dobrovolný a právně nevynutitelný. Uvedený režim lze takto aplikovat u všech lékáren.

Pokud bude zaměstnavatel – lékárna hradit za ­zaměstnance – lékárníka členský příspěvek, je nezbytně nutné, aby jako variabilní symbol platby uvedl údaje za zaměstnance (viz pokyn v tomto článku o platbě členského příspěvku bankovním ­převodem), nikoliv svoje IČO nebo jiný obdobný číselný údaj.

Pokud zaměstnavatel uhradí za zaměstnance členský příspěvek, v souladu s příslušnými daňovými zákony, jedná se na straně zaměstnance o příjem ze závislé činnosti. Tento příjem podléhá dani z příjmů a rovněž i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.  V praxi to znamená, že v rámci zpracování mezd je nutné v příslušném měsíci k jeho mzdě přičíst částku zaplaceného členského příspěvku. Tato povinnost platí v případě nepeněžního i peněžního plnění.

KONTAKTY

Dita Venclová, tel.: 241 090 665, 734 417 420, e-mail: venclova@lekarnici.cz

Marie Šebelová, tel.: 241 090 666, 731 692 102, e-mail: sebelova@lekarnici.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se