Světové dny zdraví - prosinec


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 33-34

V měsíci prosinci si připomínáme ze světových dnů sponzorovaných WHO Světový den boje proti AIDS a Mezinárodní den lidských práv. Ze světových dnů podporovaných WHO Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Se zdravím souvisejí i další dny, například Světový den alergie, Mezinárodní den lidské solidarity, Mezinárodní den dobrovolníků, Mezinárodní den migrantů, Mezinárodní den všeobecného zdravotního pokrytí.

Den solidarity s pacienty (Patient Solidarity Day, PSD)

Den solidarity s pacienty je iniciativa, která se pojí s Nadací Morrise Mosese v Nairobi (Keňa) a rokem 2011. Tato nadace se věnuje právům pacientů, její vizí je realizace kvalitní zdravotní péče pro všechny Keňany bez ohledu na jejich sociálně-ekonomický status, péče zaměřená na pacienta. Motto nadace zní: Hlas pacientů.

Nadace je pobočkou Mezinárodní aliance pacientských organizací (International Alliance of Patient Organizations, IAPO). Členové IAPO z celého afrického kontinentu cítili, že zvyšování povědomí o zdravotní péči zaměřené na pacienta je v jejich zemích kritické. V roce 2012 se slavil PSD v Keni a v Ugandě.

Organizace Mezinárodní aliance pacientů se sídlem v Londýně je unikátní globální aliancí zastupující pacienty všech národů v případě jakýchkoli onemocnění. Tvoří ji 276 členských organizací ze 71 zemí zastupujících pacienty postižené 50 různými onemocněními. Jejím posláním je pomáhat při budování zdravotní péče zaměřené na pacienty po celém světě. IAPO formuluje jasná stanoviska k relevantním politikám a procesům zdravotní péče. Následně prosazuje změny ve prospěch pacientů na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Co jsou pacientské organizace?

Obecně přijímaná definice pacientské organizace neexistuje. Evropská léková agentura (EMA) vypracovala definici, která je široce používána: „Pacientské organizace jsou definovány jako neziskové organizace, které se zaměřují na pacienty, přičemž pacienti anebo pečovatelé (pokud pacienti nejsou schopni zastupovat sami sebe) tvoří většinu členů v řídících orgánech.“

První pacientské organizace se věnovaly sdílení zkušeností pacientů s konkrétním onemocněním. Z nich se ve 40. a 50. letech vytvořily vzájemné svépomocné organizace. V 60. letech se tyto organizace ujaly úkolu hájit stigmatizované a vy­lou­čené pacienty. V průběhu 80. let se řada organizací působících ve stejné oblasti nemoci sloučila, aby se staly národními orgány se silnějším hlasem a větším politickým respektem. V 90. letech se národní skupiny začaly sdružovat na celoevropském základě. Na základě Maastrichtské smlouvy (1992) a Amsterodamské smlouvy (1997) si v roce 2003 řada evropských pacientských skupin uvědomila, že dalším krokem v jejich vývoji je sloučení skupin pacientů s různými onemocněními a založení Evropského fóra pacientů (European Patients’ Forum, EPF). EPF je nyní zastřešující organizací 72 celoevropských organizací pacientů se specifickými onemocněními a národních koalic skupin pacientů z mnoha členských států EU. Úlohou EPF je být jednotným hlasem pacientů a klíčovým partnerem institucí EU v průřezových otázkách týkajících se všech pacientů.

Existuje více typů pacientských organizací: některé se zaměřují na místní nebo regionální úroveň, zatímco jiné jsou aktivní na vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni. Některé jsou koalice nebo organizace zabývající se onemocněními, které nasměrují hlas celé komunity pacientů na hlavní problémy, zatímco jiné jsou specifické pro určitý stav, což znamená, že se zabývají jednou nemocí (Alzheimerova choroba, diabetes, roztroušená skleróza atd.) nebo oblastí onemocnění (vzácná onemocnění, onkologická onemocnění, duševní zdraví atd.).

Evropské fórum pacientů zastřešuje jak národní koalice, tak celoevropské organizace. Na mezinárodní úrovni je ekvivalentem skupiny evropských pacientských skupin Mezinárodní aliance pacientských organizací.

Dalším významným mezníkem PSD – připomínáme si jej vždy začátkem prosince – se stal rok 2013, kdy došlo k dramatickému nárůstu solidarity a aktivit. Tématem PSD byla výzva „zlepšit život prostřednictvím zdravotní péče zaměřené na pacienty“, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o důležité úloze pacientských organizací při zajišťování systémů zdravotní péče pro potřeby komunit, kterým slouží, a práva pacientů na plnou informovanost, aby mohli činit kvalifikovaná rozhodnutí o zdravotní péči.

PSD v roce 2014 se nesl v duchu myšlenky sjednotit se a zajistit, aby všichni lidé na celém světě měli spravedlivý a rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči.

V roce 2015 téma odpovídalo tehdejší zdravotní situaci a rezonovalo u pacientů z různých zemí a kultur po celém světě. V souladu s cíli udržitelného rozvoje byl větší důraz kladen na práva každého člověka a na to, co musí udělat, aby tato práva chránili a udržovali.

V roce 2016 dostali členové IAPO na výběr ze čtyř témat pro PSD. Preferovaným tématem se stala problematika univerzálního zdravotního pokrytí.

V následujícím roce (2017) se IAPO vrátila k tradičnímu schématu, kdy její členové i nečlenové v síti IAPO zasílali návrhy na téma PSD, a následně se hlasovalo. Zásadou bylo, že témata musí být dostatečně univerzální, aby sjednotila pacienty ze všech koutů světa. Nezáleželo, zda bude navrženo velmi specifické a rozvinuté téma, nebo téma široké.

V roce 2018 zúčastnění – pacienti, různé zdravotnické organizace, tvůrci politik, akademické obce, instituce, průmysl a další zúčastněné strany – vyzvali k bezpečnému léčení a zdravotní péči pro všechny. Bezpečnost pacientů je závažným globálním problémem v oblasti veřejného zdraví.


Letošní rok je sedmým rokem, kdy si připomeneme PSD. V pátek 6. ­prosince 2019 se sejdou zúčastněné strany z celého světa, aby vyzvaly ke zrychlení pokroku v oblasti všeobecného ­zdravotního pokrytí. Rok 2019 byl dobrým rokem pro celosvětovou obhajobu zdraví. Dva ­orgány pro správu globálního zdraví přijaly usnesení, která posílí celosvětové zdraví v dalších letech.

V květnu 2019 na 72. Světovém zdravot­nickém shromáždění za účasti 194 člen­ských států Světové zdravotnické organizace byla přijata rezoluci WHA 72.6 Globální opatření v oblasti bezpečnosti pacientů.

V září 2019 přijalo 193 členských států OSN akční politickou deklaraci z jednání OSN na vysoké úrovni o univerzálním zdravotním pokrytí (PD UN HLM UHC) v první den 74. Valného shromáždění OSN (UNGA 74).

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Ústav aplikované farmacie,

Farmaceutická fakulta VFU Brno

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se