Světové farmaceutické fórum v daleké Arábii


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 24-25

Ve dnech 22.–27. září 2019 se konal výroční 79. ­kongres Světové farmaceutické federace (FIP). Setkání ­farmaceutů ­nejrůznějšího zaměření z celého světa hostily tentokrát ­Spojené arabské emiráty (SAE) v rozlehlém kongresovém centru, které se nachází v moderní čtvrti hlavního města Abu Dhabi.


Za Českou republiku se kongresu zúčastnili prof. Tomáš Šimůnek, děkan FaF UK v Hradci Králové, prof. Martin Doležal, ­předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP a prof. František Štaud, proděkan FaF UK pro studijní záležitosti, pozvání přijal i ­prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba. V rámci grantu ČLnK vypsaného pro aktivní účastníky se kongresu zúčastnili PharmDr. Jana Šolínová a PharmDr. Aleš Mareček.

Před odjezdem jsme si dělali starosti zejména kvůli bezpečnosti a kulturní odlišnosti v této vzdálené a exotické zemi. Hned po příletu jsme však byli překvapeni pocitem bezpečí a klidu. ­Téměř na každém kroku lze narazit na anglicky hovořící obyvatele, kteří ochotně poradí s jakýmkoliv problémem. Veškeré služby jsou poskytovány na vysoké úrovni, všude je čisto a klid. Na druhou stranu je patrné, že v SAE jsou mezi obyvateli citelné třídní rozdíly. Útočiště a zaměstnání tu našla řada cizinců z různých koutů světa, kteří jsou schopni z relativně malé mzdy podporovat celé rodiny ve svých původních domovech.

V září je klima v SAE stále teplé a vlhké. Teploty během dne kolísají mezi 35 a 40 °C a díky vysoké vlhkosti si člověk připadá jako v prádelně. Budovy i vozidla jsou však vybavené klimatizací nastavenou na 20 °C, takže je poměrně obtížné se vhodně obléknout.


Kongresu se zúčastnilo zhruba 2000 účastníků z celého světa. Vládla přátelská atmosféra, každý byl ochoten podělit se o svoje zkušenosti, ať pracoval v jakékoliv oblasti farmacie. Setkali se zde zástupci veřejných i nemocničních lékárníků, klinických farmaceutů, farmaceutických asistentů, farmaceutů z průmyslu, armády, exekutivy a samozřejmě i farmaceutů zajišťujících pre- a postgraduální vzdělávání. Množství a pestrost lidí, jejich oděvů, zvyků a zkušeností na poli farmacie byla opravdu fascinující.

Odborný program kongresu byl zastřešen heslem „New horizons for pharmacy – Navigating winds of change“ („Nové obzory pro farmacii – navigace v bouři změn“) a myšlenka kam a jak směřovat farmacii v budoucnu byla skloňována v průběhu celého programu. Hned na úvod jsme si vyslechli přednášku profesora Meinderta Danhofa z Nizozemí oceněného v průběhu nedělního zahajovacího ceremoniálu Høst-Madsenovou medailí (nejvyšší farmaceutická cena FIP, udělovaná každé dva roky, podpořena asociací dánských lékáren) o očekávaném vývoji léčiv, jejich využití, individualizaci farmakoterapie a prevenci onemocnění. Velice poutavá byla schémata popisující výhody a rizika kombinování účinných látek v terapii, jejich možné synergie, antagonismu, interakcí a nutnosti využití matematických modelů. Velice trefné přirovnání pro použití kombinované terapie bylo: „It`s a double edged sword in our hands“ („Je to dvousečná zbraň v našich rukách“).


Řada prezentací se věnovala poskytování kvalitních, bezpečných a účinných léčiv pro všechny pacienty na planetě a náplni farmaceuta v péči o pacienty v rámci současného a budoucího vývoje. Některé přednášky se zabývaly kvalitou zdravotnického systému. Stále bychom si měli být vědomi toho, že zdravotnický systém je tu pro pacienty (nikoliv pacienti pro systém). Mnoho pacientů, ať už jde o tělesně, smyslově, duševně postižené, pacienty se vzácnými chorobami nebo negramotné pacienty, případně cizince, potřebuje služby, které jim klasická cesta vývoje a distribuce léčiv nemůže nabídnout. I farmaceuti by se měli podílet na vytváření národních zdravotnických systémů, které budou lépe reflektovat potřeby pacientů.

Farmaceuti by se též měli zapojit do osvětových kampaní pro veřejnost. Na přípravě kampaní by se měly podílet lékařské a farmaceutické odborné společnosti, univerzity i sdružení lékáren, výstupem pak mohou být plakáty v lékárnách, webové stránky, mobilní aplikace apod.

Prezentovány byly různé nápady, jaké zdravotní služby farma­ceut může v lékárně pacientům poskytovat: screeningová vyšetření, péči o chronické pacienty např. s diabetem mellitem, konzultace zaměřené na adherenci k farmakoterapii a záchyt lékových problémů, poměrně často bylo zmiňováno i očkování (zejména proti chřipce) v lékárně.

Na téma spolupráce farmaceuta s ostatními zdravotníky jsme vyslechli zajímavou prezentaci portugalské kolegyně, která představila pilotní projekt týkající se hledání výhod a limitů kooperace v primární péči (praktický lékař, sestra, lékárník) u pacientů s kardiovaskulárním rizikem, hypertenzí či dyslipidémií. Využíváno bylo sdílení dat např. glykémie a hodnota krevního tlaku naměřených v ordinaci či v lékárně, žádost o výdej receptu pro pacienta s chronickou farmakoterapií zprostředkovala lékárna po ověření předchozí dispenzace a využíváno bylo i edukačních SMS směřovaných k zlepšení adherence pacienta.

Neméně důležitá byla ale i diskuze u prezentací posterů. Zde bylo možné pohovořit s příchozími i s prezentujícími kolegy z celého světa tváří v tvář. Při prohlížení posterů je třeba si vybrat ty nejzajímavější z několika set vystavených a poté je nutné pochopit i pozadí celého výzkumu. Až při detailní diskusi s americkou kolegyní jsme například pochopili, že v USA existují speciální lékárny, které zásobují pouze domovy pro seniory, nemají však výdej léčiv pro (příchozí) veřejnost.

Hned několik posterů bylo věnováno velkému projektu ­dánských farmaceutických asistentů, který sledoval záchyt lékových problémů při rozšířené dispenzaci. V Dánsku tvoří farmaceutičtí asistenti největší část zaměstnanců lékárny, mají vysokoškolské vzdělání a vydávají léčiva vázaná na recept i bez receptu. ­Každému pacientovi musí poskytnout strukturovaný rozhovor zaměřený na správné užívání léčiva a na záchyt lékových problémů. Pacient má právo tento rozhovor odmítnout (pokud se cítí již dostatečně poučen). Podle množství zachycených lékových problémů během výzkumu lze usuzovat, že rozhovory byly vedeny správně a cíleně. Podobně důležité však pro nás bylo vyjádření dánské kolegyně, které práce v lékárně díky tomu připadá smysluplná a přináší jí pocit radosti a uspokojení.

Dr. Šolínová prezentovala poster s názvem „Pulse check as a tool to raise awareness of atrial fibrillation in Czech community pharmacies”(„Měření tepové frekvence jako nástroj pro zvyšování povědomí o fibrilaci síní ve veřejných lékárnách v České republice“), který představil výsledky pilotního projektu screeningového šetření „Měření tepové frekvence v lékárnách“, probíhajícího pod záštitou odborných organizací Atrial Fibrillation Association (AFA), Arhythmia Alliance (A-A) a International Pharmacist for Anticoagulation Care Taskforce (iPACT). V českých zúčastněných lékárnách se podařilo oslovit téměř 200 pacientů, z nichž 8 bylo odesláno pro další vyšetření k lékaři a 5 pacientů bylo diagnostikováno s poruchou rytmu, případně jim byla iniciována farmakoterapie. Spolupráce na tomto mezinárodním projektu byla možná i díky účasti českých farmaceutů na minulých kongresech FIP.

Dr. Mareček prezentoval poster „Individual counselling provided to patients in pharmacies in the Czech Republic“ („­Poskytování individuálních konzultací pacientům v lékárnách v České ­republice“) popisující dlouhodobý společný projekt ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS pro zavádění individuálních konzultací v českých lékárnách. Součástí tohoto projektu jsou pravidelně organizované dvoudenní garantované kurzy na téma odborných konzultací, na které v roce 2016 navazovala pilotní studie a v roce 2018 dotazníkové šetření. Během pilotní studie bylo formou dvoustupňové revize zaznamenáno a vyhodnoceno 101 individuálních konzultací poskytnutých pacientům v zúčastněných lékárnách, celkem bylo identifikováno 278 lékových problémů. Dotazníkové šetření zkoumalo ochotu a schopnost lékárníků provádět odborné konzultace ve svých lékárnách, byly identifikovány hlavní překážky v širším rozvoji této služby.

Díky účasti na kongresu jsme poznali mnoho kolegů farmaceutů pracujících na podobných projektech a pochopili mechanismy potřebné pro prosazování inovativních postupů do praxe. ­Odměnou pro nás byla i možnost prohlédnout si moderní ­hostitelské město Abu Dhabi a jeho blízké okolí.

Děkujeme České lékárnické komoře za spolupráci a grant na pokrytí velké části nákladů spojených s naší aktivní účastí na kongresu. Děkujeme členům pracovní skupiny Konzultační činnost v lékárně Sekce klinické farmacie ČFS ČSL JEP z. s. a kolegům z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, díky kterým mohla být důstojně prezentována Česká republika v posterové sekci kongresu FIP.

PharmDr. Aleš Mareček a PharmDr. Jana Šolínová


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se