Ze života právníka v komoře


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 3, s. 22-23

V pátek 4. 1. doputoval právník do Ostravy, aby spolu s Aleši Novosádem a Krebsem osobně vyslovili omluvu za zmařené říjnové zvláštní volební shromáždění a zúčastnili se zahájení nového. Právník přispěl se svou obvyklou depresivně veselou přednáškou o legislativě.

I ostravští se zjevně na FMD těšili. Zatímco zvláštní volební shromáždění bylo zahájeno už před měsícem i v Brně, a mělo ještě další dva měsíce probíhat, v Ostravě bylo naplánováno jen na dva týdny. Ty stačily k tomu, aby se voleb zúčastnila potřebná nadpoloviční většina členů OSL. Přesto se nepodařilo zvolit členy představenstva ani delegáty na podzimní sjezd. Vyjma jednoho. Žádný další kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, ačkoliv některým jich chybělo jen pár. Organizátoři ale měli stále ještě dost nadšení, díky kterému mohlo komorové představenstvo vyhlásit druhé kolo voleb. Brněnští mezitím prožívali své napětí až do posledního únorového dne. Největší OSL v republice rovněž dosáhlo na nadpoloviční většinu voličů a sestavilo i kompletní nové představenstvo a obsadilo všech 16 míst delegátů na sjezd. Daří se oživovat i další „nefunkční“ OSL a po letech se zdá, že by mohla mít téměř všechna OSL svá představenstva a zastoupení na sjezdu. Všem, kteří se na tom podílejí, patří uznání a díky. V dnešní složité době bude určitě dobře, když usnesení sjezdu a mandát nového představenstva komory vzejdou z jednání s reprezentativním zastoupením všech lékárníků.

Celý leden, a se zvýšenou turbulencí, se hlavním tématem všeho stalo FMD. Už víme, že 9. 2. a v následujících dnech se potvrdily všechny černé předpovědi komory z mnoha předchozích měsíců. Ani ti největší fantastové ale netušili, že fiasko systému bude tak komplexní. Vlastně platí, že nic neplatí. Ještě 21. 1. na semináři pořádaném na půdě SÚKL, s četným zastoupením členů představenstva, se právník pokusil naznačit, že vše nasvědčuje tomu, že aby bylo pacientům co vydávat, bude zřejmě nutné sice ověřovat, ale vydávat bez ohledu na to, jak ověření dopadne. Se zlou se potázal. Přesto už bylo z horečnatých příprav, zjišťování, vyjednávání a dalších aktivit jasné, že NĚCO se bude muset stát. Proto představenstvo už 29. 1. vydalo zatím opatrnější stanovisko, že přednost před plněním Nařízení musí vždy dostat pacient. Pak přišel poslední víkend před startem ověřovací taškařice a s jeho závěrem dopis ministra zdravotnictví, který byl prvním jasným oficiálním signálem toho, že z FMD se stane fraška. Následovala kaskáda reakcí, včetně např. změny postoje distributorů, a i komora připravila návod, jak se při ověřování chovat. Dá se říci, že veškeré přípravy na řádný systém vzaly za své. Doporučení od komory zní, ověřte vše, co má kód, vydejte vše bez ohledu na výsledek. Rok 2019 se tak stává jakýmsi obřím pilotním projektem, i když ještě pár dnů před startem systému se mluvilo o tom, že se pojede naostro. Nepojede. Komora je organizace, která ze své podstaty nemůže přímo doporučovat nedodržování evropského nařízení. Pokud to není odůvodněno něčím silnějším, např. potřebou zajistit léčivé přípravky pro pacienty. Proto doporučuje plnit nařízení co do ověřování, ale ne již co do nevydávání léků pacientům. Kdokoliv se ale zeptal právníka, co se stane, když letos nebude ověřovat vůbec, nemohl dostat jinou odpověď, než že nic.

S tím souvisí i osud protipadělkové novely zákona o léčivech. Bez ní by totiž nařízení zůstalo prakticky nevymahatelné, protože samo o sobě neobsahuje žádné sankce. To až ta novela. Vše podstatné o ní je uvedeno na webu komory. Určitě je ale dobré vědět, že ačkoliv je výslovně uvedeno datum účinnosti 9. 2., nic to neznamená. Ona se totiž do tohoto data nestihla opublikovat ve Sbírce zákonů. A protože se publikace dočkala až 15. úno­ra, musela na svou účinnost počkat ještě 15 dnů, tedy až do 2. března. A přestupková a sankční ustanovení budou účinná až od 1. ledna 2020. Toto a ministrem vyhlášená, dopředná amnestie, a samozřejmě také totální chaos systému, zaručují, že letos je opravdu vše jen na zkoušku.

Letošní rok se tedy ponese ve znamení příprav na to, co bude po 1. 1. 2020. ­Komora a všichni ostatní zástupci lékárníků budou usilovat o to, aby se lékárnám za ověřování dostalo odpovídající odměny. Komora si nechala vypracovat profe­sionální analýzu nákladů na implementaci a provoz FMD v lékárnách. Pro první rok to činí přes 600 mil. Kč. Jen v lékárnách. Obrovské prostředky musel vynaložit i SÚKL, distributoři a výrobci. Posledně jmenovaní, tedy spíše někteří z nich, ale byli těmi, kteří si obludnou novinku do evropské legislativy prolobovali. Pro komoru téma FMD nekončí a s blížícím se koncem roku opět obnoví své edukační aktivity pro členy. Třeba i formou webinářů. Se závazkem, že udělá vše pro to, aby se neopakovalo technické fiasko, které postihlo posluchače webináře z 6. 2. Komora i s právníkem za něj nemůže vyslovit dostatečný počet omluv. Slabou náplastí posluchačům mohlo být jen pobavení nad ztrátou nervů právníka v přímém přenosu.

Jediné pozitivum FMD pro právníka tkvělo v tom, že se přímo nabízelo ke zpracování v žertovné vystoupení na Zimní konferenci nemocničních lékárníků v Jihlavě na konci ledna, z něhož byla část publikována v minulém čísle časopisu. Bez růžových brýlí by to ale právník nedal.

Z předvánočního období na komorovém stole zůstal ležet návrh emergentního systému k připomínkám. I ty jsou na webu komory (15. 1.). Po důkladném prostudování návrhu se zjistilo, že návrh nedává smysl, anebo má smysl, který nebyl vysloven. Komoře nezbývá, než ho odmítnout. Bez souvislosti s emergentním systémem návrh obsahuje nepochopitelný pokus o zrušení ustanovení zákona, podle něhož lze ve výjimečných případech nevyužitelné zásoby převést do jiné lékárny (např. při ukončení provozu) nebo, opět jen výjimečně, pro pacienta zajistit nedostupný lék v jiné lékárně.

Během ledna a února se konala tři jednání představenstva. Na druhém z nich, na konci ledna, schválilo pracovní materiál s návrhem nového systému stanovování cen a doplatků (­stejných!) léčivých přípravků a o odměňování lékárenské péče. Materiál byl rozeslán ostatním lékárenským organizacím k připomínkám do konce února. Společné jednání o něm se uskutečnilo 6. března.

Na komoru byla v lednu doručena žaloba podaná k Městskému soudu v Praze člen­kou namítající, že zrušením zvláštní­­ho volebního shromáždění v Ostravě bylo porušeno její právo být zvolena na listopadový sjezd delegátů 2018 a že zvláštními volebními shromážděními jako takovými je porušován zákon i její členská práva. Komora zastoupená právníkem sou­du zaslala nesouhlasné vyjádření. Vše je dostupné na webu komory (18. 2.). ­Soud­ní řízení nyní pospěje k nařízení jednání.

Vedle všech těchto stěžejních témat přišly právníkovi tisíce mailů a obdobné množství jich vyprodukoval sám. Telefonáty se nepočítají. Zúčastnil se pozoruhodného vypořádání připomínek k zákonu o svobodném přístupu k informacím na Ministerstvu vnitra. Z komor byla naštěstí sejmuta povinnost poskytovat ­informace podle této noční můry všech státních orgánů. Početné zastoupení osob z celé republiky bylo usmiřováno bohatým občerstvením. Právník pil vodu. To aby mohl kázat víno.

Ve vnitřním životě komory jsou stále v řešení příprava členské evidence, která se už definitivně odpoutala od fáze popisné k fázi přípravné, a rekonstrukce sídla komory. Podařilo se také najít a přijmout nového redaktora a budoucího šéfredaktora časopisu, když Mgr. Hořanská po neuvěřitelných letech záslužné práce svou činnost na konci května končí. K občasně vyslovovaným pochybnostem nad smysluplností rekonstrukce komory právník jen poznamenává, že už nyní si právníci, tisková mluvčí a nejméně jedna další pracovnice sedají tam, kde je zrovna místo, které někdy ani není. Činnosti ­komory narůstají, bez lidí je vykonávat nelze a ti lidé se někam umístit musí. Právník si nestěžuje, to vůbec ne. Jen se snaží vysvětlit, proč ta rekonstrukce.

Od 1. února přestalo být možné vykonávat funkci odborného zástupce nebo vedoucího lékárníka již ode dne pouhého podání žádosti. Nově je třeba vyčkat na vydání osvědčení představenstvem komory. Přijala se organizační opatření, aby bylo možné pro každé jednání představenstva připravit k rozhodnutí všechny žádosti došlé do posledního dne před jeho konáním, za předpokladu, že obsahují všechny náležitosti a přílohy. Nemůže-li žadatel předložit rozhodnutí krajského úřadu o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, protože ho úřad ještě nevydal, rozhoduje představenstvo o udělení osvědčení s odkladem na den, kdy žadatel dodatečně rozhodnutí předloží, aby nebylo nutné čekat až na další jednání představenstva.

Dne 7. února se právník setkal se svými kolegy z lékařské a sto­matologické ko­mo­ry. Společně, na základě zadání od svých prezidentů, jednali o návrhu novely komorového zákona. Shodli se na tom, že zákon by měl zůstat jeden společný, ale se samostatnými částmi pro každou jednu z komor, aby dnes již značně odlišné poměry v každé z nich bylo možné upravit přiléhajícími ustanoveními. Termín do konce února na přípravu samostatných částí všichni tři téměř splnili. S využitím prvního březnového víkendu, jak už to bývá.

Ze záplavy drobnějších problémů, které právník řešil, stojí za zmínku zajímavý požadavek SÚKL, aby mu lékárny vrátily routery, které kdysi kdosi jaksi dodával do lékáren kvůli sběru dat. Protože komora disponuje 9 let starým dopisem, ve kterém právě SÚKL píše, že mu routery nepatří a nemá s nimi nic společného, bylo nutné vyjasnit, jestli se v mezidobí nestal tím kýmsi, kdo by měl teď právo chtít routery vrátit. Na konci února ještě nepřišla odpověď na v pořadí druhou žádost komory o vysvětlení.

Všechno se do krátkého článku napsat nedá. Doba je zlá. Právník proto ví, že ani v březnu a dubnu se nudit nebude. Tak zase příště.

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se